Olet täällä

Tuulivoimamaakuntakaava

Tehtävät

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015. Ympäristöministeriö vahvisti sen 31.1.2017 ja kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 21.5.2019 tekemällä päätöksellä. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.

Tuulivoimaa Hailuodossa

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 (16 §) ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017 (YM7/5222/2015). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen 21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 6425/1/17) ja kaava on saanut lainvoiman.

 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaava-asiakirjat:

 

 

Maakuntakaavan valmistelun vaiheet ja mm. taustaselvitykset on kuvattu alla.

 

ALOITUSVAIHE

Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä.

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös kaikkialla sisämaassa.

Kainuun liitto käynnisti ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen tuella Sisä-Suomen selvitystä tarkentavan ja täydentävän maakunnallisen tuulivoimaselvityksen laatimisen. Raportti valmistui 19.12.2013. Kainuussa on lisäksi meneillään useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä selvitys- ja kaavoitushankkeita. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan maakuntakaavan laatimista.

 

Suuren tiedostokoon takia Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys on saatavilla myös osissa:

 

Maakuntakaava laaditaan vaihemaakuntakaavana. Vaihemaakuntakaavalle on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Vaihekaavan käynnistämisestä on kuulutettu kuntien ilmoitustauluilla ja Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (Koti-Kajaani, Kotiseutuplus ja Kainuun Sanomat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä julkisesti tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien ja kaupunkien virastoissa sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 25.4.2013–27.5.2013 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon. Maakuntahallitus on päättänyt antaa vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 19.8.2013.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis-  ja arviointisuunnitelma on tarkistettu kahdesti ja Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt sen kokouksissaan 27.10.2014 ja 23.3.2015.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raporttiluonnos. Luonnos on ollut nähtävillä julkisesti tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 24.10.2013–22.11.2013 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon.

Maakuntahallitus on päättänyt antaa vaihemaakuntakaavan Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 17.2.2014.

 

KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN  NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistynyt Kainuussa maakuntavaltuuston päätöksellä 25.3.2013. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa käsitellään maakuntakaavatason selvityksiin ja tarkasteluihin perustuen yleiset edellytykset tuulivoimapuistojen sijoittumiselle maakunnassa ja osoitetaan selvitysten perusteella vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Vahvistuessaan vaihemaakuntakaava kumoaa siinä tehtyjen ratkaisujen osalta voimassa olevan Kainuun maakuntakaavan.

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan  luonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 11.8. – 12.9.2014 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina viimeistään perjantaina 12.9.2014 klo 12 mennessä osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI tai sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi.

Suuren tiedostokoon takia kaavaselostus on saatavilla myös kahdessa osassa:

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 23.3.2015 antaa vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin seuraavat vastineet

 

KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Maakuntahallitus asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.

Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 2.9.–2.10.2015 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineistoon on mahdollista tutustua myös Kainuun liiton verkkosivuilla. Tuulivoimamaakuntakaavan ehdotusta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina viimeistään tiistaina 2.10.2015 klo 12 mennessä osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI tai sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi

 

Suuren tiedostokoon takia maakuntakaavaselostuksen liitteet on saatavilla myös osissa:

 

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 16.11.2015 antaa vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin seuraavat vastineet:

 

KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 30.11.2015 pitämässään kokouksessa maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan ja päätti saattaa tuulivoimamaakuntakaavan edelleen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Maakuntavaltuuston tekemä päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun ympäristöministeriö on vahvistanut tuulivoimamaakuntakaavan.

Maakuntavaltuuston päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävillä 21.12.2015 alkaen 30 päivän ajan. Maakuntavaltuuston päätökseen valitusosoituksineen on mahdollista tutusta Kainuun liiton verkkosivuilla ja Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1 Kajaani sekä jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusajan pituus on 21.12.2015 alkaen 30 päivää. Valitusviranomainen on ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Maakuntakaavavalitusta koskeva päätös kuuluu ympäristöministeriön asetuksen (83/2013) mukaisiin maksullisiin suoritteisiin, joista valitusviranomainen voi periä asetuksen 3 §:n 3. kohdan mukaisen 220 euron maksun.

 

Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymät Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaava-asiakirjat:

 

Suuren tiedostokoon takia maakuntakaavaselostuksen liitteet on saatavissa myös osissa:

 

KAINUUN TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMINEN

Ympäristöministeriö on 31.1.2017 antamallaan päätöksellä (YM7/5222/2015) vahvistanut Kainuun maakuntavaltuuston 30.11.2015 tekemän päätöksen, jossa hyväksyttiin Kainuun tuulivoimamaakuntakaava.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava täydentää vuonna 2009 vahvistettua Kainuun maakuntakaavaa. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava käsittää seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä niiden kytkeytymisen sähköverkkoon.

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1. momentin nojalla määrännyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §).

Ympäristöministeriön päätös valitusosoituksineen on nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani ja seuraavalla verkkosivulla:

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös (YM7/5222/2015)

TUULIVOIMAMAAKUNTAKAAVA ON LAINVOIMAINEN

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 21.5.2019 tekemällä päätöksellä maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisena.

KHO muu päätös 2294/2019

 

 

Lisätiedot