Olet täällä

Alueidenkäytön tehtävät

Tehtävät

Alueidenkäytön vastuualueen keskeiset tehtävät ovat maakuntakaavoitus, alueidenkäytön viranomaistehtävät ja sidosryhmäyhteistyö sekä edunvalvonta.

Maakuntakaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisut keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Myös viranomaisten tulee ottaa maakuntakaava huomioon niiden alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus, jossa esitetään kaavan sisältöä, ratkaisuja ja vaikutuksia kuvaavat tiedot. Maakuntakaavaa tarkentamaan ja täydentämään voidaan laatia vaihemaakuntakaavoja.

Maakuntakaavan laatii Kainuun liitto ja hyväksyy Kainuun liiton ylin päättävä toimielin eli Kainuun maakuntavaltuusto. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on virallisesti kuulutettu.

Alueidenkäytön vastuualue vastaa maakuntakaavaprosessista ja tekee maakuntakaavan laadinnassa tarvittavia selvityksiä ja erillisraportteja.

 

Muut tehtävät

Alueidenkäytön vastuualueen muita tehtäviä ovat maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen, alueidenkäytön viranomaistehtävät, sidosryhmäyhteistyö, asiantuntijalausuntojen antaminen muun muassa alueidenkäyttöä ja maakuntakaavoitusta koskevissa asioissa sekä osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kehittämiskeskusteluihin Kainuun kaupunkien ja kuntien kanssa.

Alueidenkäytön vastuualue vastaa liiton paikkatieto-asioista ja tekee vaikutusten arviointia maakuntakaavoituksen lisäksi muissa Kainuun liiton suunnitelma- ja ohjelmatöissä. Alueidenkäytön vastuualue osallistuu lisäksi edunvalvontaan, hankkeiden toteuttamiseen sekä muihin Kainuun liiton toimialaan kuuluviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.