Olet täällä

AIKO-rahoitus, maakunnan kehittämisraha ja Kainuun tulevaisuusrahasto

Tehtävät

Kansallisen rahoituksen hakeminen.

Omaehtoisen rahoituksen hakeminen 

Valtioneuvosto on myöntänyt Kainuun liitolle 215 000 euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, josta on haettavissa hankerahoitusta koronavirusepidemian aiheuttaminen haasteiden ratkaisemiseen, haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Hankkeet voivat kohdentua esimerkiksi kunnille, oppilaitoksille, terveydenhuollolle ja yrityksille aiheutuvien negatiivisten vaikutusten hillintään ja muutosjoustavuuden vahvistamiseen helpottamaan selviytymistä mahdollisista uusista kriiseistä. Määrärahaa voidaan käyttää kriisistä selviämistä edistäviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Rahoitettujen toimien tulee olla Kainuun maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 prosenttia ja hakijalta edellytetään 20 prosentin omarahoitusta. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 50 000 euroa. Hakijoiden toivotaan esittävän rahoitettavaksi nopeasti käynnistettäviä toimenpiteitä, jotka helpottavat akuutista kriisistä selviämistä. Hankkeiden tulee olla toteutettuna vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hakemukset tulee jättää Kainuun liittoon viimeistään 4.5.2020 mennessä, jonka jälkeen kaikki määräajassa saapuneet hakemukset arvioidaan ja rahoitettavat hankkeet valitaan. 

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Hakemuslomake 
 

 


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Kainuussa AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Kainuun aluekehittämishaasteisiin. Rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut.

Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuosille 2016-2017 AIKO-rahoitusta yhteensä 460 000 €.

AIKO-rahoituksella rahoitetut hankkeet, hankekuvaukset.


Maakunnan kehittämisraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liitolle maakunnan kehittämisrahaa, jota käytetään alueen elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin hankkeisiin.


Kainuun tulevaisuusrahasto

Kainuun tulevaisuusrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita.

Kainuun tulevaisuusrahastosta rahoitusta voidaan myöntää maakunnallisesti merkittävien, alueen elinkeinotoimintaa tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, kokeiluja ja muiden maakuntaohjelman kehittämistavoitteita edistävien hankkeiden toteutukseen tai alueellisesti merkittäviin selvityksiin. Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden vaikutusten on ulotuttava yhtä kuntaa laajemmalle alueelle ja niiden on edistettävä maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kainuun tulevaisuusrahastosta voidaan myöntää osarahoitusta EU-komissiosta myönnettävien EU-osarahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja valmistelukustannuksiin.

Kainuun tulevaisuusrahaston rahoitusta on tällä hetkellä Kainuun liitolla käytettävissä noin 90 000 €.