Olet täällä

Kansainväliset rahoitusohjelmat

Tehtävät

Euroopan alueellinen yhteistyö

EU:n jäsenmaiden ja alueiden ongelmat ylittävät yhä useammin kansalliset ja alueelliset rajat. Tarvitaankin yhteistyökehys, joka kattaa koko EU:n alueen. EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Euroopan alueellista yhteistyötä tuetaan kolmentyyppisistä ohjelmista: rajat ylittävät yhteistyöohjelmat, valtioiden väliset yhteistyöohjelmat ja alueiden väliset yhteistyöohjelmat. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 Suomi osallistuu seuraavien EAY -ohjelmien valmisteluun ja toteuttamiseen:

 

Edellisistä on käsitelty näillä sivuilla lähemmin kolmea, joiden toteuttamisessa myös Kainuu on mukana; Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic sekä Interreg Europe -ohjelmia.

Euroopan Unionin ulkorajayhteistyö

Suomi osallistuu myös kolmen EU:n rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla tukevien EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC 2014-2020) valmisteluun ja toteuttamiseen; Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä), Karelia (Suomi ja Venäjä) ja Kaakkois-Suomi – Venäjä (Suomi ja Venäjä). Ulkorajayhteistyö siirtyi rahoituskaudella 2007–2013 Euroopan alueellisen yhteistyön piiristä (Interreg) ENI -rahoituksen piiriin.

ENI CBC 2014-2020 -ohjelmat (European Neighbourhood Instrument, Cross-Border Cooperation) valmisteltiin alueellisissa yhteistyöryhmissä, joissa keskeisinä toimijoina olivat mm. alueen maakunnalliset liitot. Ohjelmat luovutettiin komissiolle kesäkuussa 2015 ja komissio hyväksyi ohjelmat joulukuussa 2015. Ohjelmien ratifiointi Venäjällä ja Suomessa tapahtuu vuoden 2016 aikana. Ohjelmien toteuttaminen pyritään aloittamaan syksyllä 2016. Kainuu kuuluu Karelia CBC -ohjelman alueeseen. Karelia -ohjelma käsitellään jäljempänä tarkemmin.

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 kolmea ENI CBC -ohjelmaa. Kainuu kuuluu Karelia CBC -ohjelman toteuttamisalueeseen.
Koko Euroopan kattava Interreg IVC -ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.
Itämeren alueen ohjelma on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia.