Olet täällä

Edunajamisen teemat 2015-2016

Tehtävät

Kainuun edunvalvonnan hankeluettelo on valmisteltu Kainuun liiton johdolla yhteistyössä alueviranomaisten, kuntien ja muiden alueen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt hankeluettelon kokouksessaan 23.3.2015. Hallitus käsittelee luetteloa ainakin kerran vuodessa.

Edunajamisen teemat ja tavoitteet 2015

Kainuun liitto toimii maakunnan edunvalvojana ja -ajajana maakuntaohjelman tunnistamien haasteiden ja asetettujen painopisteiden mukaisesti. Vuonna 2015 erityisenä vaikuttamiskohteena on tuleva hallitusohjelma. Ennakoivuus ja varautuminen myös äkillisiin edunvalvontatehtäviin tulevat korostumaan. Talvivaaran kriisin vaikutusten torjumiseksi erityisesti työllisyyden osalta tarvitaan myös varsinaista ÄRM-ohjelmaa laajempia toimenpiteitä, joissa edunajamisella on tärkeä rooli. Edunajamisen ja aluekehittämisen rajapintaan on tullut työ- ja elinkeinoministeriön linjaamana toimintamuotoa ennakoiva rakennemuutosten hallinta (ERM).

Seuraavan hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen 2015

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhteisessä huippukokouksessaan 27.8.2014 asettaneet hallitusohjelmaneuvottelujen päätavoitteeksi suunnanmuutoksen aluepolitiikkaan. Maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista alue-politiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava. Uudistuksen päälinjat ovat seuraavat:

Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.

Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.

Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.

Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

Jatkuvan edunajamisen teemat 2015–2016

  • Teema 1: Työpaikkojen varmistaminen ja luonti (yksityinen ja julkinen sektori)
  • Teema 2: Paikallisen päätösvallan ja palvelujen säilyttäminen maakunnassa
  • Teema 3: Toimiva koulutusketju, osaavan työvoiman saanti, osaamisen kehittäminen sekä tehokas ja vaikuttava innovaatiotoiminta
  • Teema 4: Kainuun saavutettavuuden varmistaminen
  • Teema 5: Äkillisten edunvalvontatehtävien hoitaminen ja ennakointi

 

Edunajamisen hankeluettelo 2015