Olet täällä

Päättyneet hankkeet

Alta voit lukea lyhyet kuvaukset Kainuun liiton (vuosina 2005-2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä) viime vuosina toteuttamista hankkeista ja niistä hankkeista, joissa organisaatio on ollut mukana yhtenä partnerina. Oheen on linkitetty hankkeiden tuottamaa materiaalia ja lisätietoja voit kysyä myös kunkin hankkeen kohdalle merkityltä yhteyshenkilöltä.

RekryKainuu 
Katso hankkeen tiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke oli valtakunnallinen pilottihanke, joka toteutettiin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa vuosina 2017 ja 2018. Hanke oli Suomen Kuntaliiton hallinnoima ja Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittama. Hankkeessa pilotoitiin maaseutuvaikutusten arviointia kahden maakunnan alueella, Kainuussa ja Pirkanmaalla.
Lue tarkempi hankekuvaus tästä!

Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa

"Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa” oli Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke, jota toteutettiin Kainuun liitossa vuosina 2017–2018. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin nykyistä paremmin arvioida uusien menetelmien avulla maakuntakaavoituksessa ja tehdä vaikutukset näkyviksi kaavoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Lue tarkempi hankekuvaus tästä!

BIOKOS (2013-2014)

BIOKOS -projekti on toteutettu yhdessä suomalaisten ja venäläisten partnerien kanssa. Hankkeessa on toimitettu 0,6 MW lämpölaitos Kostamuksen kaupungin jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lämpölaitos tuottaa energiaa puuhakkeesta ja kuivatusta jätevesilietteestä. Hankkeen pääpartnerina toimi Kainuun liitto, muut partnerit olivat Kostamuksen kaupunki, MUP Teploseti, MUP Gordovokanal, OOO AplSov ja ZAO Cinto. Hanketta rahoitettiin Karelia ENPI CBC -ohjelmasta.

Lisää voit lukea hankkeen omalta sivulta. Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

BGLC (2011-2014)

Ruotsalaisvetoinen BGLC -projekti (Bothnian Green Logistic Corridor) oli laaja liikennealan hanke. Hankkeessa 29 partneria viidestä maasta (Ruotsi, Suomi, Norja, Saksa ja Puola) työskenteli kehittääkseen Bothnian liikennekäytävää tehokkaaksi, luotettavaksi ja ympäristöystävälliseksi liikennekäytäväksi ja yhdistääkseen sen kautta Pohjois-Skandinavian raaka-aineet Euroopan markkinoille. Hankkeen tuloksena valmistunut strategia esiteltiin loppuseminaarissa maaliskuussa 2014.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Core Competence Development (CCD)

CCD -projekti oli Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhteistyöprojekti, joka auttoi kainuulaisia pk-yrityksiä ICT, Cleantech- ja matkailualalta aloittamaan konkreettisia kansainvälistymistoimenpiteitä.

Lisää voit lukea hankkeen omalta sivulta.

DART (2010-2012)

DART -hankkeen (Declining, Ageing and Regional Transformation) kautta pyrittiin vastaamaan väestön ikääntymisen ja vähenemisen sekä niistä aiheutuvien alueellisten vaikutusten haasteeseen kaikkiaan 13 eurooppalaisen alueen kesken. Hankkeessa vaihdettiin kokemuksia, tunnistettiin ja toteutettiin hyviä käytäntöjä sekä tehtiin politiikkasuosituksia väestönmuutokseen liittyvien ongelmien selvittämiseksi. Hankkeen pääpartnerina toimi saksalainen Investitionsbank des Landes Brandenburg ja hanketta rahoitettiin Interreg IVC -ohjelmasta. Hankkeen tuloksista voit lukea englanninkielisestä loppuraportista.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa maakuntajohtaja Pentti Malinen.

FRESH (2010-2013)

FRESH - projekti (Forwarding Regional Environmental Hierarchies) pyrki vauhdittamaan kestäviin arvoihin perustuvaa kehitystä antamalla tietoa hyvistä toimintatavoista, kestävästä kehityksestä ja rakentamisalan yleisestä kehityksestä Euroopassa. Projekti kohdistui kestävään rakentamiseen. Eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa projektissa keskityttiin ekosuunnitteluun ja ekoinnovaatioihin huomioiden tuotteiden ja palveluiden taloudelliset ja sosioekonomiset vaikutukset.  Kainuussa FRESH – projektin tavoitteena oli parantaa alueellista kilpailukykyä puurakentamisen alalla. Hankkeen pääpartnerina toimi Kainuun Etu Oy ja hanketta rahoitettiin Interreg IVC -ohjelmasta. Hankkeen tuloksista voit lukea englanninkielisestä hankejulkaisusta.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa maakuntajohtaja Pentti Malinen.

GREENSETTLE (2011-2013)

Greensettle -projektin (Green Cities and Settlements) tavoitteena oli edistää ekologisia kaupunkeja ja asutuksia harvaanasutuilla raja-seuduilla Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa pienin mahdollinen ekologinen jalanjälki ja jätteiden määrä unohtamatta tehokasta maankäyttöä ja viihtyisää asuinympäristöä. Hankkeen pääpartnerina toimi NorTech Oulu ja hanketta rahoitettiin Karelia ENPI CBC -ohjelmasta.

Hankkeen tuloksista voit lukea hankkeen englanninkielisistä raporteista. Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa

KAINUU HELSINGISSÄ 2014

Kainuu Helsingissä 2014 -hankkeen tavoitteena oli tukea teemavuoden avulla kainuulaisten tuotteiden myyntiä ja markkinointia pääkaupunkiseudulla, edistää elinkeinoelämän yhteistyötä pääkaupunkiseudun yritysten kanssa ja päivittää Kainuun maakuntakuvaa tuomalla Helsingissä esiin Kainuun vetovoimatekijöitä. Hankkeen taustalla oli vuonna 2010 vietetty Helsinki Kainuussa -teemavuosi, jonka aikana Helsingin kaupunki toi yhteensä jopa useita satoja esiintyjiä Kainuun eri tapahtumiin. Hanketta rahoitettiin Kainuun kehittämisrahalla.

Hankkeen tuloksista voit lukea lisää erillisiltä sivuilta. Lisätietoja hankkeesta antavat Kainuun liitossa viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki tai markkinointisihteeri Pirjo Sirviö.

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE (2013-2015)

Kainuun ennakointihankkeen lähtökohtana oli tunnistettu tarve tiivistää alueen toimijoiden ennakointiyhteistyötä. Projektin tavoitteena oli luoda Kainuuseen ennakoinnin toimintamalli, kehittää ennakoivaa työotetta ja osaamista sekä rakentaa ennakointiportaali. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä maakunnallisen ennakointi- ja seurantaryhmän ja sen jäsenorganisaatioiden kanssa. Lisää hankkeesta ja sen tuloksista voit lukea loppuraportista.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas.

KAISTA KAINUUSEEN (2011-2015)

Kaista Kainuuseen -työnimellä kulkenut hanke oli osa suurempaa hankekokonaisuutta "Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi", jossa maakuntakohtaisille, toisiaan tukeville osaprojekteille oli asetettu omat maakuntakohtaiset toimenpiteensä. Hankkeen päätavoitteena oli edistää nopeiden 100 Mb/s -yhteyksien aikaansaamista haja-asutusalueille hankkeeseen mukaan lähtevissä maakunnissa Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa ja tukea tällä tavoin palveluiden saatavuutta, etätyömahdollisuuksia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä haja-asutusalueilla. Pitkän ajan tavoitteena oli luoda kattava nopeiden tietoliikenneyhteyksien verkko maakuntiin.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen.

REGIONAL COLLABORATION ON THE THEME OF MIGRATION/ DEMOGRAPHICS FOR MAINTAINING EMPLOYMENT AND TAX BASE (2014-2015)

Regional Collaboration on the Theme of Migration/ Demographics for Maintaining Employment and Tax Base -hankeen lähtökohtana oli, että väestökehityksen negatiivinen kierre hankealueilla tulisi katkaista, jotta verotuloin järjestettävät julkiset palvelut voidaan jatkossakin järjestää laadukkaalla tavalla.  Alueille tulisi houkutella muuttoliikettä, mutta myös nykyiselle väestölle taata toimeentulon mahdollisuudet. Tämä on mahdollista katkaista vain kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja pitkäjänteisen työn turvin. Hankkeen kesto oli kaksi vuotta ja hankkeen aikana tavoitteena oli muodostaa hankealueiden eri sidosryhmille yhteinen näkemys alueidensa mahdollisuuksista asumiselle ja työskentelemiselle. 

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas.

ROBINWOOD PLUS (2010-2013)

Robinwood PLUS -hankkeen (Apply Participatory Forest Planning for Sustainability) teemana oli metsätalous aluetalouden kehityksen, ympäristösuojelun ja elämänlaadun parantamisen avainresurssina. Kaikkia mukana olleita alueita leimaa vahvasti metsätalouteen liittyvä potentiaali ja niillä on myös samoja ongelmia ja tavoitteita metsätalouden ja -resurssien suhteen, vaikka kokemukset ja käytännöt vaihtelevatkin alueittain.
Päätavoitteena oli edistää metsien monipuolista käyttöä taloudellisen kehityksen, ympäristönsuojelun ja elämänlaadun parantamisessa. Hankkeen pääpartnerina toimi italialainen Ligurian alue ja hanketta rahoitettiin Interreg IVC -ohjelmasta. Hankkeen tuotoksia olivat mm. osallistavan metsänhoidon opas ja politiikkasuositukset Euroopan komissiolle.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa projektikoordinaattori Seija Kemppainen.

RURALAND (2010-2012)

Ruraland -hanke (Rural Development Players) oli 10 eurooppalaisen maakunnan yhteistyöprojekti, jonka kumppaneiden yhteisenä pyrkimyksenä oli tehostaa maaseudun kehittämispolitiikkaa alueiden välisen yhteistyön ja kokemusten vaihdon avulla. Ruraland perustui RUR@CT-metodologiaan, joka tarjoaa työkaluja hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, kuvaukseen ja siirrettävyyden arviointiin. Hankkeen pääpartnerina toimi Espanjan Andalusiassa sijaitseva Regional Ministry of Agriculture and Fisheries ja hanketta rahoitettiin Interreg IVC -ohjelmasta. Voit lukea lisää hankkeen toteuttamisesta ja sen tuloksista hankkeen englanninkielisestä loppujulkaisusta.

Lisätietoja hankkeesta antaa Kainuun liitossa maakuntajohtaja Pentti Malinen.