Olet täällä

Metsäbiotalouteen vauhtia Bridges -hankkeen kansainvälisellä yhteistyöllä

BRIDGES logokartta
Metsäbiotalouteen vauhtia kansainvälisen yhteistyön kautta – Kainuun liitto toimii kumppanina Interreg Europe - rahoitteisessa Bridges-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen toteutusta. Hankkeen kesto on viisi vuotta, alkaen 1.4.2016. Hankkeen pääpartneri on Kainuun Etu Oy.

BRIDGES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) hanke sai rahoituksen ensimmäisellä hakukierroksella Euroopan Komission Interreg Europe – rahoitusohjelmasta, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ohjelmakaudella 2014 - 2020.

Yhteistä Bridges-hankkeessa mukana oleville alueille on mm. että, kaikkien niiden älykkään erikoitumisen strategiassa on biotalous yhtenä kehittämisen kohteena. Kainuussa hankkeen toimenpiteet kohdistetaan metsäbiotalouteen. Lubelskien alueella älykkään erikoistumisen strategiassa on mainittu farmaseutiikka, energia, ekoliiketoiminta, maataloustuotteiden jalostus (ruoka), kemikaalit, paperi sekä puu ja huonekalut. Uudellamaalla korostuvat biotalous Cleantechin saralla, tutkimusinfrastruktuuri kuten VTT sekä Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Länsi Makedoniassa korostuvat maataloustuotteet (ruoka). Länsi Sloveniassa korostuvat kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen, ml. materiaalit, kestävässä rakentamisessa. Unkarin Nyugat-Dunántúl alueella korostuvat huonekaluteollisuus puutuotealalla.

Hankkeessa laaditaan kullekin alueelle toimintasuunnitelma investointien saamiseksi valittuihin kehittämiskohteisiin. Investointien ideana on tutkimussektorin ja yritysten yhteistyön kautta tapahtuva yritystoiminnan kehittäminen. Kun toimintasuunnitelmat on laadittu, ne myös toteutetaan hankkeen kautta, mutta niille etsitään rahoitusta hankebudjetin ulkopuolelta. Hankkeessa tavoitellaan vähintään viittä investointia Kainuuseen metsäbiotalouden korkean osaamisen kehittämiseen. Investoinneilla tarkoitetaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön rahoittamista niin, että tämän rahoituksen kautta tutkimuslaitokset auttavat yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.

Käytännön työtä alueille ohjaavat alueelliset työryhmät. Kainuun Bridges-työryhmä on rakennettu Kainuun metsäklusteriryhmän ympärille ja se on kokoontunut kerran, 16.9.2016. Tapaamisessa keskusteltiin laajasti siitä, missä osissa Kainuun metsäbiotaloutta olisi suurin innovaatiopotentiaali. Kehittämiskohteita Kainuussa halutaan hankkeessa kohdentaa yhtäältä nopeita toimia vaativiin kohteisiin ja toisaalta pitemmällä ajalla tuloksia tuottaviin ja tulevaisuutta rakentaviin kohteisiin. Ideana on tunnistaa metsäbiotalouden toimialavetureita ja kohdentaa kehittämistoimenpiteitä niihin niin, että toimialavetureiden ympärille saadaan kehittymään biotalouden liiketoimintatekosysteemejä, joissa yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisen sektorin organisaatiot tekevät työpaikkoja ja liikevaihtoa alueelle tuottavaa yhteistyötä.

Hankkeessa on tehty Kainuun metsäbiotalouden innovaatiopotentiaalin kartoitus ja siinä mahdollisina yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen kohteina on tunnistettu: metsien luonnontuotteet (erityisesti marjat), ST1 Kajaaniin tuleva bioetanolin tuotanto ja sen sivuvirtojen hyödyntäminen sekä KaiCell Fibers OY:n tulevaisuudessa mahdollisesti Kainuuseen tuleva biotuotetehdas. BRIDGES –hankkeen kansainvälinen projektiryhmä on kokoontunut kaksi kertaa seuraava kokous on keväällä 2017 Helsingissä Uudenmaanliiton isännöimänä.

Hankkeeseen osallistuvat yhdeksän organisaatiota seitsemältä Euroopan alueelta ovat seuraavat: Kainuun Etu Oy. (koordinaattori), Kainuun liitto, Lubelskie Voivodeship (Puola), Uudenmaan liitto, Regional Development Agency of Länsi-Makedonia, S.A. - ANKO (Kreikka), Soča Valley kehittämiskeskus (SIovenia), Pannon Business Network Association (Unkari), Euroopan yritys- ja innovaatiokeskus Burgos (Espanja), Centre for Research & Technology - Hellas / tutkimusinstituutti & Technology - Thessalian (Kreikka). 

Lisätiedot