Olet täällä

Kainuun liiton lausunto haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään, tarvitseeko haja-asutusalueiden nettipalvelujen käyttöönoton edistämiseksi toimia sen jälkeen, kun Laajakaistahanke päättyy vuonna 2015. Ministeriö on pyytänyt lausuntoa haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämisestä ja asian valmisteluun liittyvästä keskustelumuistiosta. Kainuun liitto on antanut aiheesta lausunnon 20.8.2014.

KAINUUN LIITON LAUSUNTO HAJA-ASUTUSALUEIDEN NETTIPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ 20.8.2014

Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään parhaillaan, tarvitaanko haja-asutusalueiden nettipalvelujen käyttöönoton edistämiseksi toimia sen jälkeen, kun haja-asutusalueiden laajakaistahanke vuonna 2015 päättyy.  Ministeriö pyytää lausuntoa haja-asutusalueiden nettipalvelujen kehittämisestä ja asian valmisteluun liittyvästä keskustelumuistiosta ja käsittelemään seuraavia kysymyksiä.

Minkälaisten nettipalvelujen edistämiselle haja-asutusalueilla on tarvetta?

Julkishallinnon palveluille sekä sosiaali- ja terveyspalveluille, joiden toimipisteet ovat jo nyt heikosti kansalaisten saavutettavissa, on yhä enemmän tarvetta. Pohjois-Suomen tuleva sote-alue kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta. Jotta alueelle on mahdollista laajentaa kustannustehokkuutta lisääviä sähköisiä asiointipalveluja niin, että kansalaisten tasa-arvoisuus tulee huomioon otetuksi, on välttämätöntä rakentaa toimivat tietoliikenneyhteydet koko alueelle, syrjäisimmät seudut mukaan luettuna. 

Sähköisten palveluiden tarkoitus on tuoda jo menetetyt tai uudet palvelut aidosti kansalaisten kotiin aidosti lähipalveluiksi. Palveluilla tulee tukea kansalaisten omaehtoista huolehtimista hyvinvoinnistaan ja terveydestään sekä mahdollistaa monipuolinen opiskelu sekä varmistaa arkipäiväinen asiointi. Sähköisten palvelujen tulee olla palvelun järjestäjälle kustannustehokkaita ja tuoda säästöä kansalaisille. Palvelujen tulee antaa alueen yrittäjille ja muille toimijoille tasavertaiset mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan toimipaikan sijainnista riippumatta. Palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, helppokäyttöisiä ja turvallisia. 

Millaisia esteitä haja-asutusalueiden nettipalveluiden käyttöönotolle nykyisin on?

Laajakaistaverkot eivät vielä kata läheskään koko maakuntaa ja sen vakituisia asukkaita. Mobiiliyhteydet ovat osassa maakuntaa hyvin heikot. Koska erityisesti rajavyöhyke asettaa pysyviä rajoituksia langattomille yhteyksille, valokuituverkko on varmin ratkaisu sähköisten palveluiden käytölle koko Kainuussa ja muualla itäisessä Suomessa. Kainuun väestön ikärakenne asettaa haasteet sähköisten palveluiden käyttöönotolle. 

Millaisia toimia käyttöönoton edistämiseksi tarvitaan?

Valtion tukirahoitus tulee taata lisärahoituksella ja 33% ja 22% kuntien (Kainuussa Kajaani ja Paltamo) omarahoitusosuutta laskemalla, jotta rakentaminen saadaan tavoitteen mukaisesti etenemään. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa tulee vauhdittaa tiedottamalla käytettävissä olevista palveluista ja opastamalla kansalaisia niiden käyttämisessä (Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteishanke). Kansalaiset tulee ottaa mukaan kehittämään palveluita. Sähköisten palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa tarvitaan maakuntien, palveluiden kehittäjien, kansalaisten ja ministeriöiden välistä tiivistä yhteistyötä ja tehokasta koordinointia. Sähköisen palvelun tulee olla operaattoririippumaton eli palvelu tulee olla sijoitettavissa kaikkien operaattoreiden verkkoihin.

Yhteenvetona Kainuun liitto toteaa, että keskustelumuistioon kootut alueilta ja operaattoreilta saadut kommentit, jotka perustuvat mm. Laajakaista kaikille 2015-hankkeen useamman vuoden toteutuksen aikana syntyneisiin havaintoihin, ovat erittäin hyviä ja kannatettavia. 

Sähköisten palvelujen käyttöönottoa tulee edistää yhtenäisin kansallisin tavoittein, koordinoidusti sekä alueellisten toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä toimien.  Sähköisten palvelujen käyttöönoton perusta on kattava ja tehokas tietoliikenneverkko, asiakaslähtöiset palvelut sekä kannustava käyttöönoton tuki. Paras tapa edistää sähköisten palvelujen käyttöönoton yleistymistä on osoittaa tarvittava määrä julkista tukea ja tarkistaa tuen saamisen ehdot laajakaistaverkkojen kattavuuden varmistamiseksi. 

Kainuun liitto ottaa kantaa myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteisesti laaditussa lausunnossa, jossa kommentoidaan keskustelumuistiota laajemmin.

KAINUUN LIITTO

 

Pentti Malinen, maakuntajohtaja
Paula Karppinen, aluekehitysasiantuntija
Timo Kumpulainen, projektisuunnittelija