Olet täällä

Kainuun liiton lausunto ELY-asetuksen muutoksesta

TEM on 11.8.2014 pyytänyt ELY-keskuksia sekä ELY-keskuksia ohjaavia tahoja ja maakuntien liittoja toimittamaan lausuntonsa ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausunnolla oleva ehdotus koskee kansallisten yritystukitehtävien siirtämistä rakennerahastoasioista vastaavaan neljään ELY-keskukseen, Kainuussa Kainuun ELY-keskuksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Lausunto ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 19.8.2014

Lausunnolla oleva ehdotus koskee kansallisten yritystukitehtävien siirtämistä rakennerahastoasioista vastaavaan neljään ELY-keskukseen, Kainuun tapauksessa Kainuun ELY-keskuksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Perusteluna on esitetty hallinnollista yksinkertaistumista. Uusi asetus on tarkoitus saada voimaan 1.9.2014 eli hyvin nopeasti. Kainuun liiton mielestä esitetty hallinnollinen muutos on periaatteellisesti niin merkittävä, että sen säätäminen tulisi tapahtua eduskunnan lainsäädäntövallalla eikä asetusteitse.

Kainuun liitto katsoo, että kansalliset yritystukitehtävät tulee jatkossakin hoitaa mahdollisimman lähellä asiakkaita. Muutoksella vaarannetaan päätöksenteon perustuminen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon eli alueen yritysten ja toimintaympäristön tuntemukseen. Liitto esitti samansisältöisen kannanoton jo pyydettäessä lausuntoa EU-rakennerahastojen rahoituksen tehtävien keskittämisestä ns. RR-ELYihin. Silloin Kainuun liitto ja Kainuun ELY sitoutuivat yhdessä toteuttamaan teknisen tuen pienenemisen vaatimat säästöt yhteistoimintaa lisäämällä ja toimintojaan asiakaslähtöisesti kehittämällä. Tuolloin liitto viittasi perusteluissaan TEM:n teettämään yrityskyselyyn, jossa yritysten edustajat pitivät tärkeänä lähellä asiakkaita tapahtuvaa päätöksentekoa. Kyselyn tulos ei siis millään tavalla tue nyt esitettyä yritystukirahoituksen siirtoa.

Kainuun liitto vastustaa lausunnolla olevaa ehdotusta. Yksittäisten tehtävien siirtely ELY-keskukselta toiselle sirpaloittaa valtion alueellista toimintaa ja hämärtää erityisesti ELY-keskuksille lainsäädännöllä annettua aluekehitystehtävää, joka Kainuun osalta kuuluu Kainuun ELY-keskukselle. Pelkästään Kainuun ELY:stä tapahtunee noin 10 hallinnollista virkasiirtoa, vaikka ehdotuksessa niitä arvioidaan valtakunnallisesti tapahtuvan yhteensä 10-15 kpl. Liiton kantana on, että minimissään jatkossakin on yritystukirahoituksessa turvattava se, että asiakkaiden neuvonta ja hakemusvalmistelu säilytetään mahdollisimman lähellä asiakkaita eli Kainuussa Kainuun ELY-keskuksen alueella. 

Kainuun liiton kantana on edelleen, että parempi vaikuttavuus niin alueellisessa kuin yrityskehittämisessä saavutettaisiin, jos ELY-keskuksen kehittämistoimintoja yhdistetään maakunnan liiton toimintaan sekä liitetään tähän mukaan demokraattinen maakunnallinen päätöksenteko Kainuussa menestyksellisesti kokeillun mallin periaatteiden mukaisesti. 

Kainuun liitto muistuttaa aikataulun ja menettelytavan osalta, että laki alueiden kehittämisestä (7/2014 34 §) edellyttää, että mikäli valtion vi-ranomainen tekee aluehallinnon toimielimiä ja niistä saatavia palveluja koskevia päätöksiä maakunnan liiton lausunnosta poiketen, sen on neuvoteltava asiasta maakunnan liiton kanssa.

Kainuun liitto

 

Pentti Malinen, maakuntajohtaja
Jorma Teittinen, kehittämisjohtaja

 

Kainuun liiton lausunto ELY-keskuksista 19.8.2014