Olet täällä

Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa

Tehtävät

Metsätalous
Onko maakuntakaavamerkintä rajoittanut tai edistänyt suunniteltua metsänkäyttöä? Miten Kainuun maakuntakaavoitusta voisi kehittää metsätalouden näkökulmasta? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia maa- ja metsätalousministeriön ja Kainuun liiton rahoittamassa ”Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa” -hankkeessa (2017-2019).

Lähtökohdat

Kainuussa metsätalouden merkitys elinkeinoelämälle on maan suurimpia. Kainuun kärkialat matkailu ja biotalous sekä niiden kehittäminen ja potentiaali lisätä puuraaka-aineen käyttöä aiheuttavat metsien monikäyttöpaineita ja edellyttävät eri intressien yhteensovittamista. Jatkossa metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi käy yhä tärkeämmäksi. Vireillä oleva maakuntakaavoitus erilaisine teemoineen ja tavoitteineen antaa hyvän mahdollisuuden metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pilotointiin ja kehittämiseen.

"Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa” oli Maa- ja metsätalousministeriön ja Kainuun liiton rahoittama hanke, jota toteutettiin Kainuun liitossa vuosina 2017–2019.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin nykyistä paremmin arvioida uusien menetelmien avulla maakuntakaavoituksessa ja tehdä vaikutukset näkyviksi kaavoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeenssa pyrittiin tunnistamaan hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, joiden avulla metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan arvioida myös muissa maakunnissa. Kainuun hankkeen tehtävänä oli:

  • Tunnistaa maakuntakaavoituksen maankäyttöluokat, joilla on metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia
  • Kehittää metsätalouteen kohdistuvien vaikutuksien arviointia maakuntakaavoituksessa hyödyntäen olemassa olevia tietoaineistoja, selvityksiä ja työkaluja
  • Kehittää metsätalouden ja muiden maankäyttöluokkien tiedonvaihdon ja yhteensovittamisen käytäntöjä

 

Toimenpiteet

Hankkeessa tunnistettiin selvityksien perusteella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen keskeiset maankäyttöluokat, joilla arvioitiin olevan vaikutuksia metsätalouteen ja pilotoitiin Luonnonvarakeskuksen Kainuun metsiä koskevaa tietoaineistoa ja laskentamallia sekä Suomen Metsäkeskuksen laskentamallia. Näiden mallien avulla tuotiin esille niitä laskennallisia vaikutuksia, joita Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamisella voi olla metsävaroihin, metsätalouselinkeinoon ja metsien monikäyttöön. Hankkeen tulosten mukaan Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen metsätaloutta rajoittavat vaikutukset arvioitiin vähäisiksi. 

Lisäksi hanke keräsi sähköisellä kyselyllä kevään 2018 aikana laajalta toimijajoukolta arvioita Kainuun maakuntakaavoituksen vaikutuksista metsätalouteen sekä järjesti työpajan alan asiantuntijoille.

Yhteistyö metsäsektorin toimijoiden kanssa

Hankkeelle valittiin ohjausryhmä, johon kuului rahoittajan edustajien lisäksi eri metsäsektorin edustajia: Metsähallitus Metsätalous, MTK Metsälinja, Suomen Metsäkeskus, Kainuun ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata hankkeen etenemistä ja tuoda asiantuntemusta arviointityöhön.

Loppuraportti

Hankkeen tuloksiin on mahdollista tutustua tarkemmin loppuraportissa:

Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa, Loppuraportti (pdf)

Lisätiedot