Olet täällä

Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa

Tehtävät

Metsätalous
Onko maakuntakaavamerkintä rajoittanut tai edistänyt suunniteltua metsänkäyttöä? Miten Kainuun maakuntakaavoitusta voisi kehittää metsätalouden näkökulmasta? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ”Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa” -hankkeessa.

Lähtökohdat

Kainuussa metsätalouden merkitys elinkeinoelämälle on maan suurimpia. Kainuun kärkialat matkailu ja biotalous sekä niiden kehittäminen ja potentiaali lisätä puuraaka-aineen käyttöä aiheuttavat metsien monikäyttöpaineita ja edellyttävät eri intressien yhteensovittamista. Jatkossa metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi käy yhä tärkeämmäksi. Vireillä oleva maakuntakaavoitus erilaisine teemoineen ja tavoitteineen antaa hyvän mahdollisuuden metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pilotointiin ja kehittämiseen.

"Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa” on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke, joka toteutetaan Kainuun liitossa vuosina 2017–2018.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin nykyistä paremmin arvioida uusien menetelmien avulla maakuntakaavoituksessa ja tehdä vaikutukset näkyviksi kaavoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena pyritään tunnistamaan hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, joiden avulla metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan arvioida myös muissa maakunnissa. Kainuun hankkeen tehtävänä on:

  • Tunnistaa maakuntakaavoituksen maankäyttöluokat, joilla on metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia
  • Kehittää metsätalouteen kohdistuvien vaikutuksien arviointia maakuntakaavoituksessa hyödyntäen olemassa olevia tietoaineistoja, selvityksiä ja työkaluja
  • Kehittää metsätalouden ja muiden maankäyttöluokkien tiedonvaihdon ja yhteensovittamisen käytäntöjä

 

Toimenpiteet

Hankkeessa tunnistetaan selvityksien perusteella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen keskeiset maankäyttöluokat, joilla arvioidaan olevan vaikutuksia metsätalouteen.

Pilotoidaan Luonnonvarakeskuksen Kainuun metsiä koskevaa tietoaineistoa ja laskentamallia sekä Suomen Metsäkeskuksen laskentamallia. Näiden mallien avulla tuodaan esille niitä laskennallisia vaikutuksia, joita Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamisella voi olla metsävaroihin, metsätalouselinkeinoon ja metsien monikäyttöön.

Lisäksi hanke kerää sähköisellä kyselyllä kevään 2018 aikana laajalta toimijajoukolta arvioita Kainuun maakuntakaavoituksen vaikutuksista metsätalouteen sekä järjestää työpajan alan asiantuntijoille.

Yhteistyö metsäsektorin toimijoiden kanssa

Hankkeelle on valittu ohjausryhmä, johon kuuluu rahoittajan edustajien lisäksi eri metsäsektorin edustajia: Metsähallitus Metsätalous, MTK Metsälinja, Suomen Metsäkeskus, Kainuun ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen etenemistä ja tuoda asiantuntemusta arviointityöhön.

Lisätiedot