Olet täällä

Kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen, Kainuun maakuntakaava 2030

Tehtävät

Valtioneuvosto vahvisti koko maakunnan käsittävän Kainuun maakuntakaava 2020:n 29.4.2009. Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015.
Ilmakuva Sotkamosta

 

Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja valtioneuvosto vahvisti kaavan 29.4.2009. Maakuntakaava 2020 on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki asiakokonaisuudet. Kokonaismaakuntakaavan kaava-aineistoon voi tutustua seuraavalla sivulla:

Kainuun voimassa oleva kokonaismaakuntakaava 2020

Maakuntakaava on pääosin toteutunut useiden aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle. Lisäksi maakuntakaavan tarkistaminen on tullut Kainuussa ajankohtaiseksi 16.6.2014 maakuntavaltuustossa hyväksytyn Kainuu-ohjelman valmistumisen myötä. Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelman vuoteen 2017.

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015. Tarkistuksen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuvat kaavaprosessin edetessä.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu yhdellä lainvoimaisella (Kainuun 1. vaihemaakuntakaava), kahdella hyväksytyllä (Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavina olevia vaihemaakuntakaavoja.

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 18.1.2016 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta Kainuun liiton ja Kainuun kuntien ilmoitustauluilla, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (mm. Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat).

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Kainuun maakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaava 2020:n kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Maakuntahallitus on asettanut Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varannut osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 27.6.–31.8.2018:

 

Luonnokseen on ollut mahdollista tutustua myös Kainuun liiton kansliassa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana 27.6.–31.8.2018. Kainuun liiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00-15.00. (Huom. Virasto on suljettu 9.–27.7.2018 välisen ajan). 

Kainuun maakuntakaavan 2030 luonnosta koskevat mielipiteet on pyydetty toimittamaan kirjallisina viimeistään perjantaina 31.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI tai sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 19.11.2018 antaa maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin seuraavat vastineet:

Maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen vastineet (pdf)

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raportti. Raportissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on ollut nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 16.6.2016–19.8.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa kaavan tavoitteisiin. Maakuntahallitus on päättänyt antaa Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 24.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on ollut julkisesti nähtävillä tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla 3.2.–4.3.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon. Maakuntahallitus on päättänyt antaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 13.6.2016.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu neljä kertaa 27.3.2017, 23.4.2018, 22.10.2018 ja 6.5.2019. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymä suunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:

Taustaselvitykset

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä mm. Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön strategiasta. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on laatinut maakuntakaavan 2020 toteutumista käsittelevän seurantaraportin.

Tarkasteluun liittyviä valmistuneita aineistoja:

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

 

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

 

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

Kainuun liiton yhteystiedot:

Osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin: 08 6155 41, fax: 08 6155 4260
Sähköposti: kainuunliitto(at)kainuu.fi, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Internet: www.kainuunliitto.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Alueidenkäytön henkilöstö