Olet täällä

Kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen, Kainuun maakuntakaava 2030

Tehtävät

Valtioneuvosto vahvisti koko maakunnan käsittävän Kainuun maakuntakaava 2020:n 29.4.2009. Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015.
Ilmakuva Sotkamosta

 

Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja valtioneuvosto vahvisti kaavan 29.4.2009. Maakuntakaava 2020 on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki asiakokonaisuudet. Kokonaismaakuntakaavan kaava-aineistoon voi tutustua seuraavalla sivulla:

Kainuun voimassa oleva kokonaismaakuntakaava 2020

Maakuntakaava on pääosin toteutunut useiden aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle. Lisäksi maakuntakaavan tarkistaminen on tullut Kainuussa ajankohtaiseksi 16.6.2014 maakuntavaltuustossa hyväksytyn Kainuu-ohjelman valmistumisen myötä. Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelman vuoteen 2017.

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015. Tarkistuksen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuvat kaavaprosessin edetessä.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa on jo uudistettu yhdellä lainvoimaisella (Kainuun 1. vaihemaakuntakaava), kahdella hyväksytyllä (Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavina olevia vaihemaakuntakaavoja.

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 18.1.2016 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta Kainuun liiton ja Kainuun kuntien ilmoitustauluilla, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (mm. Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat).

 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raportti. Raportissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on ollut nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 16.6.2016–19.8.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa kaavan tavoitteisiin. Maakuntahallitus on päättänyt antaa Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 24.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on ollut julkisesti nähtävillä tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla 3.2.–4.3.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon. Maakuntahallitus on päättänyt antaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 13.6.2016.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu ja Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt sen kokouksissaan 27.3.2017.

Taustaselvitykset

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä mm. Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön strategiasta. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on laatinut maakuntakaavan 2020 toteutumista käsittelevän seurantaraportin.

Tarkasteluun liittyviä valmistuneita aineistoja:

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

 

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

Kainuun liiton yhteystiedot:

Osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin: 08 6155 41, fax: 08 6155 4260
Sähköposti: kainuunliitto(at)kainuu.fi, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Internet: www.kainuunliitto.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Alueidenkäytön henkilöstö