Olet täällä

Liikennejärjestelmä ja saavutettavuus

Kajaanin rautatieasema 8/2018
Kainuun liitto määrittelee maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä alueen saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja turvata sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta, liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista sekä liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.  Suunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. 

Valtakunnan tasolla liikennejärjestelmän strategista suunnittelua ovat hallitusohjelma, valtioneuvoston periaatepäätökset, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia sekä muut strategiat ja tulevaisuuskatsaus sekä Väyläviraston linjaukset.

Alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua ovat usean maakunnan yhteiset suunnitelmat, maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Tarkemmin eri tasojen liikennejärjestelmäsuunnitteluun on mahdollista tutustua seuraavien suunnitelmien avulla ja verkkosivuilla:

 

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kainuun liitto on määritellyt maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten sekä muiden liikenteeseen keskeisesti vaikuttavien yhteistyötahojen kanssa vuonna 2018 valmistuneessa Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on nostettu toimenpiteet, jotka luovat edellytyksiä Kainuun saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja joilla turvataan arjen sujuva ja turvallinen liikkuminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritetyt toimenpiteet on jaoteltu ylimaakunnallisiin ja Kainuun sisäisiin toimenpiteisiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista seuraa vuonna 2019 perustettu Kainuun liikennejärjestelmätyöryhmä. Kainuun liitto ajaa maakunnan etua mm. kansainvälisten ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa. Kainuun liitto on mukana Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueiden sekä Barentsin alueen liikennejärjestelmäyhteistyössä. Maakunnan liittojen, Kainuussa Kainuun liitto, laatimat maakuntakaavat ohjaavat liikenteen ja muun maankäytön ratkaisujen yhteensovittamista. Alueelliset ja kansainväliset liikennehankkeet edistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Kainuun saavutettavuuden parantamiseksi.

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2018

Saavutettavuus (liikenteellinen saavutettavuus)

Toimivan yhdyskunnan yksi tunnusmerkki on hyvä saavutettavuus ja vapaus valita eri liikkumismuotojen välillä.  Saavutettavuus on käsitteenä laaja ja monitahoinen. Se voidaan määritellä esimerkiksi niiden paikkojen määränä ja monipuolisuutena, jotka on mahdollista saavuttaa tietyssä ajassa ja/tai tietyillä kustannuksilla. Saavutettavuus kuvastaa tietyn alueen toiminnallista ja fyysistä rakennetta sekä vaikuttaa alueiden kilpailukykyyn ja yksittäisten ihmisten jokapäiväisiin valintoihin. Hyvä toimintojen saavutettavuus vaikuttaa ihmisten ajankäyttöön, hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen sekä toisinaan myös koettuun turvallisuuteen. Saavutettavuutta voidaan yksinkertaistaen parantaa joko lisäämällä tavoiteltavien toimintojen määrää alueella tai parantamalla yhteyksiä alueille, joissa tavoitellut toiminnot sijaitsevat.  Saavutettavuus on hyvä erottaa liikkuvuudesta. Liikkuvuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta liikkua itse tai tulla liikutetuksi paikasta toiseen jollain välineellä. Saavutettavuus kuvaa sekä liikkuvuutta (ihmisten kykyä matkustaa) että maankäyttömalleja (toiminnan sijoittuminen). Lähde: Saavutettavuusselvitys, Traficom, Tutkimuksia ja selvityksiä 16/2019. 

Saavutettavuus voidaan jakaa Suomen kansainväliseen saavutettavuuteen, alueiden väliseen saavutettavuuteen (maakuntakeskusten ja kaupunkikeskusten välinen saavutettavuus) sekä kaupunkiseutujen (19 maakuntakeskusta ja muut merkittävän kokoiset kaupunkiseudut) ja alueiden sisäiseen saavutettavuuteen.

Kansainväliset yhteydet ja niiden toimivuus ovat tärkeitä yritystoiminnalle ja yritysten toimintaedellytyksille. Ulkomaan kauppaa harjoittaville yrityksille kuljetusyhteydet ovat erittäin merkittäviä. Kansainväliset henkilöliikenteen yhteydet ovat tärkeitä palvelualalle ja matkailulle.

Alueiden välisen saavutettavuuden liikenteellisiä tekijöitä ovat päätiet ja niiden palvelutaso, linja-autojen kaukoliikenteen yhteydet, rataverkko ja junayhteydet, lentoasemat ja kansalliset lentoyhteydet. Liikennejärjestelmässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli toimenpiteet muuttavat kaupunkien välisiä matka-aikoja ja muita palvelutasotekijöitä, kuten matka-ajan ennakoitavuutta.

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmä on alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden tekijä, joka vaikuttaa asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumiseen ja keskinäiseen saavutettavuuteen ja siten edelleen mm. työ-, tuotanto-, palvelu- ja kiinteistömarkkinoihin. Kaupunkiseutujen ja alueiden sisäinen saavutettavuus muuttuu väestön, työpaikkojen ja palveluiden määrän ja sijoittumisen myötä. Liikennejärjestelmässä tapahtuvat muutokset puolestaan vaikuttavat saavutettavuuteen muuttaessaan esimerkiksi matka-aikoja tai liikkumisen hintaa. Lähde: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Vaikutusten arviointiohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2019:10.

Saavutettavuusselvitys, Traficom, Tutkimuksia ja selvityksiä 16/2019

Lisätiedot