Olet täällä

14.3.2016 - 15:01

Kuulutus Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan voimaantulosta

Kajaanin kauppatori
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta.

Ympäristöministeriö on 7.3.2016 antamallaan päätöksellä (YM7/5222/2014) vahvistanut Kainuun maakuntavaltuuston 1.12.2014 tekemän päätöksen, jossa hyväksyttiin Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja kumottiin Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan alueelle kohdistuvan voimassa olevan 29.4.2009 vahvistetun Kainuun maakuntakaava 2020:n Kajaanin keskustatoimintojen alueen (C) kaavamerkintä ja -määräys.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavalla täydennetään Kainuun maakuntakaavaa 2020 seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan ohjaamisen osalta. Vaihemaakuntakaavassa määritellään merkitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.ym.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet.

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1. momentin nojalla määrännyt Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §).

Ympäristöministeriön päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1 Kajaani, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa.

Kainuun liitto

Lisätietoa:

 

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan verkkosivut

Uusimmat

Kanerva
6.5.2020
Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan...