Olet täällä

14.10.2019 - 17:58

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Maakuntakaava 2030
Maakuntahallitus asettaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukainen maakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevuosi on 2030. Kaavan laatimiseen liittyen on valmistunut ehdotus Kainuun vaihemaakuntakaavaksi 2030. 
 
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.
 
Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 
Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotus on nähtävillä 16.10.-18.11.2019 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen
 
Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotusta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina viimeistään maanantaina 18.11.2019 klo 12 mennessä sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi tai osoitteeseen: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Sähköisesti toimitettava mielipide pyydetään pdf- ja word-tiedostona palauteyhteenvedon kokoamisen helpottamiseksi.
 
Kainuun liiton yhteystiedot:
Osoite: Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin: 08 6155 41
Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Internet: www.kainuunliitto.fi
 
 
Aineisto täydentyy kaavaehdotuksen nähtävilläolo aikana Kainuun liiton kansliaan ja verkkosivuille sekä Kainuun kuntien virastoihin. Aineistoa täydennetään laatimalla Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa esitetään vireillä olevassa kaavaprosessissa muuttuvat ja uudet merkinnät. Yhdistelmäkartta on luonteeltaan epävirallinen, eikä kuulu maakuntavaltuustossa hyväksyttäviin asiakirjoihin. Yhdistelmäkartalla pyritään selkeyttämään kaavaratkaisun tulkintaa.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kanerva
6.5.2020
Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan...