Olet täällä

Koronasivustoja Kainuusta, Suomesta ja EU:sta

Tälle sivulle on koottu linkkejä Kainuun koronasivuille. Mukana myös valtakunnallisia viranomaisten ja median sivustoja.
" "

Kainun sote

Koronainfo 
https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet 
Koronainfo-lehti 20.5.2020, pdf: 

Ohjeet kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeistus-kuntalaisille-terveysasemalla-asiointiin-pandemian-aikana

Koronavirus-neuvontabotti löytyy Kainuun soten sivujen oikeasta alareunasta https://sote.kainuu.fi/

Kainuun kuntien koronasivut ja -tiedotteet

Hyrynsalmen kunnan tiedotteet https://www.hyrynsalmi.fi/  
Kajaanin koronasivut http://www.kajaani.fi/korona

Virtaa mielen ja kehon jaksamiseen Kajaanin koronasivuilla: 
http://www.kajaani.fi/fi/virtaajaksamiseen 
Kuhmon koronasivut https://www.kuhmo.fi/korona/
Tukea yrittäjille Kuhmossa: 
https://www.kuhmo.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/yritysten-tukeminen-poikkeusoloissa/  
Paltamon koronasivut https://www.paltamo.fi/korona.html 
Puolangan tiedotteet https://www.puolanka.fi/  
Ristijärven kunnan tiedotteet https://www.ristijarvi.fi/  
Sotkamon koronasivut  https://www.sotkamo.fi/korona/tietoa-koronasta/

Ruokaa kotin toimittavat palvelut Sotkamossa  
https://www.sotkamo.fi/korona/ruokaa-kotiin/  
Suomussalmen koronasivut https://www.suomussalmi.fi/fi/koronavirus/  

 

Tukea yrityksille Kainuussa

Kainuun Edun koronasivut https://kainuunetu.fi/  

Suomen yrittäjien valtakunnalliset koronasivut https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

ELY-keskuksen koronatuet yrityksille: https://bit.ly/39KYhqp 

 

Rahoitushakuja koronan tuomiin haittoihin 

Kainuun liitto: 
https://www.kainuunliitto.fi/ajankohtaista/kehittamisrahoitusta-kainuun-liitosta 

Ohjeita rajanylitykseen

Rajavartiolaitos https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen​

Koronasivuja mediassa

Kainuun Sanomien koronauutiset maksutta https://www.kainuunsanomat.fi/avainsana/koronavirus/  

Ylen katsaukset maakunnittain: https://yle.fi/uutiset/3-11260055

Ylen Kainuun maakuntasivu koronasta https://yle.fi/uutiset/3-11254611

Ylen uusilla uutisilla päivittyvä valtakunnallinen koronasivu

Tekniikan Maailman teemalehti koronasta https://tekniikanmaailma.fi/teemalehti/koronavirus  

 

Valtakunnallisia koronasivuja

Kuntaliiton koronasivut https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) https://thl.fi/fi/
Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/etusivu

Suomen Poliisin koronasivut https://www.poliisi.fi/koronavirus

 

Tar­jol­la kes­kus­te­lua­pua krii­si­ti­lan­tees­sa

Kai­nuun krii­si­kes­kus pal­ve­lee nu­me­ros­sa 044 782 6030
Val­ta­kun­nal­li­nen 24/7 krii­si­pu­he­lin 09 252 50111
Chat al­le 29 vuo­tiail­le https://se­ka­sin247.fi/
Pal­ve­lui­ta, joi­den tar­koi­tuk­se­na on ih­mi­sen aut­ta­mi­nen, tuen tar­joa­mi­nen si­tä tar­vit­se­vil­le ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen https://tu­ki­net.net/
Mie­len­ter­veys­ta­los­ta löy­dät tie­toa, oma­hoi­to-oh­jel­mia, op​pai­ta, oi­re­na­vi­gaat­to­rei­ta se­kä pal­ve­lu­ha­ku­ja https://www.mie­len­ter­veys­ta­lo.fi/
SPR: Ko­ro­na­vi­rus – hen­ki­sen tuen oh­jei­ta https://www.pu­nai­nen­ris­ti.fi/hae-tu­kea-ja-apua/akil­li­seen-on­net­to­muu­teen/ko­ro­na­vi­rus-hen­ki­sen-tuen-oh­jei­ta

Ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta?

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)  

  • Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­ta: 0295 535 535.
  • Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.
  • Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.
     

Valtioneuvoston chat-palvelu https://val­tio­neu­vos­to.fi/tie­toa-ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta/pu­he­lin­pal­ve­lu-ja-chat
 

Kai­nuun so­ten www-si­vun oi­keas­ta ala­kul­mas­ta löy­tyy myös ”ko­ro­na­bot­ti”, jon­ka kaut­ta voi mm. teh­dä oi­rear­vion, saa­da ko­ti­hoi­to-oh­jei­ta ja löy­tää tie­toa sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­seen liit­tyen https://so­te.kai­nuu.fi

 

EU:n koronainfo

 

World Health Organization (WHO)

WHO:n koronasivut https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan julkaisemat koronainfot eri kielillä