Olet täällä

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030

Tehtävät

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokouksessaan 16.12.2019.
Ilmakuva Sotkamosta

 

Kainuun voimassa oleva vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019 (25 §) ja se on saanut lainvoiman. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

 

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaava-asiakirjat:

 

Kainuun voimassa olevien maakuntakaavamerkintöjen yhdistelmäkartta on luonteeltaan epävirallinen, eikä se kuulu maakuntavaltuustossa hyväksyttyihin asiakirjoihin:

 

Maakuntakaavan valmistelun vaiheet ja taustaselvitykset löytyvät alla. 

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulo

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokouksessaan 16.12.2019 (25 §). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukaan maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden todistuksen 19.2.2020 mukaan Kainuun vaihemaakuntakaavaa koskeva maakuntavaltuuston päätös 16.12.2019 (25 §) on saanut lainvoiman. Maakuntahallitus on päättänyt panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 24.2.2020 (18 §).

Kuulutus Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulosta

Kuulutus Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 voimaantulosta on julkisesti nähtävillä myös Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1 Kajaani sekä jäsenkaupunkien ja -kuntien virastoissa. 

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaava-asiakirjat:

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 hyväksyminen

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ja kumosi voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset siltä osin kuin vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitetaan niihin muutoksia. Maakuntavaltuusto päätti poistaa vaihemaakuntakaavasta Tyynelän kaivostoimintaan tarkoitetun alueen maakuntakaavamerkinnän (ek) Kajaanissa, rajata Niemeläntien ja Salmelan alueen maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia alueita Sotkamossa sekä muuttaa kaavaselostusta kylien osalta.

 
Kainuun maakuntavaltuuston hyväksymät vaihemaakuntakaavan 2030 kaava-asiakirjat:
 

 

Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, joka sisältää vaihemaakuntakaavan 2030 aineiston, on luonteeltaan epävirallinen, eikä kuulu maakuntavaltuustossa hyväksyttäviin asiakirjoihin:

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Maakuntahallitus on asettanut Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti nähtäville ja varannut osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta 16.10.-18.11.2019.
 
Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
 
Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotus on ollut nähtävillä 16.10.-18.11.2019 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineistoon on ollut mahdollista tutustua myös Kainuun liiton verkkosivuilla. Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotusta koskevat mielipiteet on pyydetty toimittamaan kirjallisina viimeistään maanantaina 18.11.2019 klo 12 mennessä sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi tai osoitteeseen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Sähköisesti toimitettava mielipide on pyydetty pdf- ja word-tiedostona palauteyhteenvedon kokoamisen helpottamiseksi.
 
 
Aineisto on täydentynyt kaavaehdotuksen nähtävilläolo aikana Kainuun liiton kansliaan ja verkkosivuille sekä Kainuun kuntien virastoihin. Aineistoa on täydennetty laatimalla Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa esitetään vireillä olevassa kaavaprosessissa muuttuvat ja uudet merkinnät. Yhdistelmäkartta on luonteeltaan epävirallinen, eikä kuulu maakuntavaltuustossa hyväksyttäviin asiakirjoihin. Yhdistelmäkartalla pyritään selkeyttämään kaavaratkaisun tulkintaa.

 

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 2.12.2019 antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin palautteisiin ja muistutuksiin seuraavat vastineet:

Yhteenveto Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskevista palautteista sekä niitä koskevat vastineet (pdf)

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaehdotusta koskeva lausuntokierros

Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen sen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueella on valmisteltu ehdotus Kainuun vaihemaakuntakaavaksi 2030. Maakuntahallituksen hyväksymän osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto yhteensä 148 eri taholta aikavälillä 20.6.–30.8.2019 ja siitä on saatu 53 lausuntoa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 toinen viranomaisneuvottelu on pidetty 11.10.2019. Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 14.10.2019 antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin seuraavat vastineet:

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Kainuun maakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaava 2020:n kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Maakuntahallitus on asettanut Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varannut osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 27.6.–31.8.2018:

 

Luonnokseen on ollut mahdollista tutustua myös Kainuun liiton kansliassa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana 27.6.–31.8.2018. Kainuun liiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00-15.00. (Huom. Virasto on suljettu 9.–27.7.2018 välisen ajan). 

Kainuun maakuntakaavan 2030 luonnosta koskevat mielipiteet on pyydetty toimittamaan kirjallisina viimeistään perjantaina 31.8.2018 klo 12 mennessä osoitteella: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI tai sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 19.11.2018 antaa maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin seuraavat vastineet:

Maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen vastineet (pdf)

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raportti. Raportissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä kaavan laatimisen tavoitteet. Luonnos raportista on ollut nähtävillä Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs) sekä Kainuun liiton internet-sivuilla 16.6.2016–19.8.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa kaavan tavoitteisiin. Maakuntahallitus on päättänyt antaa Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet -raportin 24.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on ollut julkisesti nähtävillä tutustumista varten Kainuun liiton kansliassa (Kauppakatu 1, 2.krs), Kainuun kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla 3.2.–4.3.2016 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Kainuun liittoon. Maakuntahallitus on päättänyt antaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet ja hyväksyä Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 13.6.2016.

Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu neljä kertaa 27.3.2017, 23.4.2018, 22.10.2018 ja 6.5.2019. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymä suunnitelma löytyy seuraavasta linkistä:

Aloitusvaihe

Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja valtioneuvosto vahvisti kaavan 29.4.2009. Maakuntakaava 2020 on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki asiakokonaisuudet. Kokonaismaakuntakaavan kaava-aineistoon voi tutustua seuraavalla sivulla:

Kainuun voimassa oleva kokonaismaakuntakaava 2020

Maakuntakaava on pääosin toteutunut useiden aluevarausten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kainuussa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vaikuttavissa säädöksissä aiheuttivat tarpeen maakuntakaavan saattamiseksi ajan tasalle. Lisäksi maakuntakaavan tarkistaminen tuli Kainuussa ajankohtaiseksi 16.6.2014 maakuntavaltuustossa hyväksytyn Kainuu-ohjelman valmistumisen myötä. Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 sekä maakuntaohjelman vuoteen 2017.

Kainuun maakuntavaltuusto päätti käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015. Tarkistuksen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuivat kaavaprosessin edetessä.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jatkuvasti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Kokonaismaakuntakaavaa uudistettiin jo yhdellä lainvoimaisella (Kainuun 1. vaihemaakuntakaava), kahdella hyväksytyllä (Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koskenut lähtökohtaisesti voimassa olevaa ja laadittavina olevia vaihemaakuntakaavoja.

Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.1.2016 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta Kainuun liiton ja Kainuun kuntien ilmoitustauluilla, Kainuun liiton verkkosivuilla sekä Kainuussa ilmestyvissä sanomalehdissä (mm. Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat).

Kuulutus Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireilletulosta pdf

Taustaselvitykset

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taustaselvityksiä mm. Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon soveltuvista alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön strategiasta. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on laatinut maakuntakaavan 2020 toteutumista käsittelevän seurantaraportin.

Tarkasteluun liittyviä valmistuneita aineistoja:

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

 

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

 

Suuren tiedostokoon takia selvitys on saatavilla myös osissa:

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Alueidenkäytön henkilöstö