Olet täällä

Kainuun liiton lausunto luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa 25.11.2015 mennessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) suunnitelmasta, joka koskee laitoksen toimipaikkaverkoston uudistamista ja strategista asemointia.

Tausta

Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti toimintansa 1.1.2015. Se muodostettiin neljästä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastosta: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotehtävät. Lukella on toimipaikkoja tällä hetkellä 35 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, joista kolme sijaitsee Kainuussa. Henkilöstöä on noin 1500, josta 70 % työskentelee muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Toimipaikkaverkoston uudistaminen on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla Luke sopeutuu budjettirahoituksen noin 25 prosentin leikkaukseen vuosina 2014–2017.

Luonnonvarakeskuksessa on valmistunut toimipaikkaverkkoa koskeva suunnitelma, joka täydentää aiemmin tehtyjä Luken pääyksiköitä koskevia ratkaisuja. Luken esittämä toimipaikkasuunnitelma sisältää 4 päätoimipaikkaa, 7 muuta strategista tutkimuksen toimipaikkaa sekä 14 tutkimusaineistojen tuottamiseen keskittyvää toimipaikkaa. Luke luopuu 11 toimipaikasta vuosina 2016–2017. Suunnitelman mukaan tutkijat sijoittuvat päätoimipaikkoihin ja strategisen tutkimuksen toimipaikkoihin. Toimintojen uudelleen organisoinnin taustalla ovat taloudelliset ja toiminnalliset syyt.

Luonnonvarakeskuksen 26.10.2015 päivätyn suunnitelman mukaan Kainuuseen tulee strategisen tutkimuksen toimipaikka, jonka keskuspaikkana on Paltamo. Sotkamon toimipaikan toiminnot yhdistetään Paltamon toimintojen kanssa, ja Sotkamon toimipaikasta luovutaan vuonna 2016. Tutkimustoimintaa ei ole tarkoitus supistaa, jolloin Sotkamon toimipaikan henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toimintojen mukana Paltamon toimipaikalle. Suunnitelman mukaan biokaasututkimuksen infrastruktuuri siirretään Paltamoon. Myös muuta infraa siirretään tarpeen mukaan. Peltokokeita järjestetään jatkossakin Sotkamossa: perusviljelytoiminnot hankitaan yhteistyön kautta; kokeet hoidetaan Paltamosta käsin. Suunnitelman mukaan Lukella on uudistuksen jälkeen kaksi toimipaikkaa: Luken Kainuun toimipaikka Paltamossa, joka vahvistuu ja ympäristönäytepankki, joka jatkaa toimintaansa Puolangalla Paljakassa.

Kainuun liiton lausunto

Kainuun liitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta. Suunnitelma peruslähtökohdiltaan tukee Kainuun maakuntaohjelman keskeistä painopistettä: biotaloutta ja erilaisten luonnonvarojen tehokasta alueellista hyödyntämistä. Kainuun osalta esitys vastaa aiempia kannanottojamme, sillä strategisen tutkimuksen toimipaikka perustetaan Kainuuseen ja tutkimustoiminta kokonaisuudessaan on tarkoitus säilyttää. Kainuun liitto on tukenut maa- ja metsätalousministeriön asettaman valtion vesiviljelytoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen organisoimisesta tehdyn selvityksen linjauksia (Kainuun liiton lausunto 15.1.2015).

Ainoa Kainuussa hämmennystä ja kritiikkiä aiheuttanut kohta Luken suunnitelmassa on esitys Sotkamon toimipaikan lopettamisesta. Sotkamon kunta on osallistunut aktiivisesti Sotkamon toimipaikan toiminnan kehittämiseen. Kunta antanut oman lausuntonsa, jonka Kainuun liitto myös toivoo Luken huomioivan jatkotoimissaan. Luken suunnitelmien tueksi ei ole tiedossamme tarkkoja taloudellisia laskelmia, jotka ovat tarpeen arvioitaessa Sotkamon toimipisteestä luopumisen taloudellista merkitystä. Sotkamon toimipistettä on kehitetty alueen omalla julkisella rahalla (EU-hankkeet) sekä kunnan tuella tarkoituksena kehittää Luken toimintaa ja hyödyntää sen osaamista alueen kehittämishankkeissa. Näiden hankkeiden tuloksien pysyvyys ja yhteistyön jatkuvuus on turvattava jatkossakin. Kainuun liitto esittää, että nämä asiat Luonnonvarakeskus ottaa huomioon tehdessään lopulliset päätökset Luke-Kainuun strategisen toimipaikan perustamisesta.

Kainuun liitto kiinnittää ministeriön ja poliittisten päättäjien huomiota valtion toimipaikkojen yhteiseen ongelmaan: kiinteistökustannuksiin. Myös Luonnonvarakeskukseen paikallisille yksiköille keskeisenä haasteena on kiinteistökustannusten aiheuttama taloudellinen rasite. Se ei mielestämme saa olla tekijä, joka kaataa hajautetusta toiminnasta syntyviä positiivisia piirteitä ja alueellista vaikuttavuutta. Kainuun liitto esittää, että Maa- ja metsätalousministeriön ja valtionvarainministeriön tulee pikaisesti selvittää Senaatti-kiinteistöjen osalta vuokra-/tuottovaatimuksia koskevat linjaukset niin, että tutkimusyksiköiden vuokratasot olisivat reaalisella tasolla ja kohtuullisia käyttötarkoituksiin nähden. Kyse on mitä suuremmassa määrin valtio-konsernin sisällä tapahtuvasta rahankierrosta.

Kainuun liitto muistuttaa, että valtion työpaikat ovat 2000-luvulla kadonneet kaikkein nopeimmin Pohjois-Suomesta ja erityisesti Kainuu on kärsinyt valtion työpaikkojen karsinnassa. Kaikkiaan Kainuusta on poistunut 2002 - 2012  573 valtion työpaikkaa. Manner-Suomessa suhteellisesti suurin valtion työpaikkojen alenema on tapahtunut Kainuussa ja Lapissa (- 22%). Työpaikkavähennysten paikkaamiseksi Kainuuseen ei ole tehty merkittäviä valtion tehtävien alueellistamisratkaisuja. Valtion tehtävien alueellistamisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaisempaa säilyttää ja kehittää jo olemassa olevia työpaikkoja kuin etsiä siirrettäviä toimintoja. On järkevää myös selvittää etätyön ja joustavan hajautetun toiminnan organisoinnin mahdollisuudet kenttäyksiköiden toiminnan kehittämisessä.

Kainuun liitto aluekehitysviranomaisena korostaa Luonnonvarakeskuksen Kainuun strategisen yksikön roolia pohjoisten alueiden maatalouden, metsäbiotalouden ja kalatalouden (sininen biotalous) kehittämisessä. On erittäin tärkeää, että puolet Suomen pinta-alasta kattavalla Pohjois-Suomen alueella on jokaisessa maakunnassa Luken strateginen tutkimusyksikkö ja että tutkimuksen volyymi ei alene tulevaisuudessakaan. Luonnonvarakeskuksen Kainuun strategiselle yksikölle yhteistyömahdollisuuksia Kainuun aluekehittämiseen löytyy erityisesti bioenergian ja (luonto)matkailun piiristä. Näillä aloilla voi syntyä ja halutaan synnyttää uutta tutkimusaktiivisuutta, erityisesti yritysrajapinnassa, jossa Sotkamon toimipiste on tällä hetkellä vahva. Kajaanin yliopistokeskuksen CEMIS-tutkimuslaitoksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tutkimuksellinen yhteistyö laajenee erityisesti kansainväliseen tutkimushankkeisiin. Kainuun kehittämistä palveleviin tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeisiin Kainuun liitolla ja ELY-keskuksella on käytettävissään merkittävästi EU:n aluekehitys-, sosiaali- ja maaseuturahaston varoja 2014–2020 -ohjelmakaudella. Kainuun liitto osaltaan myös tukee ja kannustaa alueensa tutkimusorganisaatioita kansainvälisten tutkimusrahoitusten aktiiviseen hyödyntämiseen.

Kainuun liitto

Pentti Malinen, maakuntajohtaja
Heimo Keränen, aluekehitysjohtaja