Olet täällä

Hankinnat

Tehtävät

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sääntelee julkisia hankintoja. Hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset.

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista julkisilla varoilla. Kainuun liiton kilpailutukset ovat julkisia hankintoja.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi Kainuun liitossa tehdään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan Kainuun liiton hankintasääntöä. Kainuun liiton hankintasääntö hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 28.05.2019 § 86. Lisäksi hankintaa koskeva säännöstö löytyy vuosittain hyväksyttävästä talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta.

Linkki hankintalakiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397

Hilma

Hilma- Julkiset hankinnat (hakuna Kainuun liitto) 

 

Käynnissä olevat hankinnat

Lapin liitto pyytää tarjousta Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien 2018-2021 ulkopuolisesta arvioinnista.

 

 

Lisätiedot