Olet täällä

Kainuun maakuntahallitus kävi maanantaina 27.3. kokouksessaan perusteellisen keskustelun soten järjestämisestä antaessaan lausuntoa valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta lakiehdotuksesta. Maakuntahallituksen keskusteluissa ja annetuissa vastauksissa tuodaan esille Kainuun näkökulmasta keskeisiä muutostarpeita. Keskustelussa maakuntahallitus pitää tärkeänä, että Kainuu pysyy sote-uudistuksen edelläkävijänä, mikä ei ole näkynyt julkisessa keskustelussa.

Kainuun maakuntahallituksen mielestä valinnanvapaus tulisi ottaa käyttöön asteittain sekä kokeiluja ja niiden kokemuksia hyödyntäen. Asteittaisuus viittaa erityisesti aikataulun porrastukseen niin, että muutokset etenevät johdonmukaisesti pidemmällä aikajänteellä. Kaikkien muutosten samanaikaisuus luo riskejä. Periaatteeltaan valinnanvapauden hallittu laajentaminen on myönteinen muutos, jolla voidaan lisätä sekä asiakkaiden valinnanvapautta ja myös palvelujen tehokkuutta. Toteutusta tulee siis kuitenkin vaiheistaa ja hyödyntää aiempien (kuten Kainuun) ja käynnissä olevien kokeilujen tuloksia, sillä tulevat muutokset ovat laajoja ja moninaisia.

Maakuntahallituksemme pitää ensisijaisen tärkeänä, että maakuntauudistus sote mukaan luettuna etenee johdonmukaisesti. Valinnanvapauden harkittu laajentaminen nähdään keinona lisätä sote-palvelujen tuottavuutta. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin voivat parantua, vaikka Kainuussa nähdään huolena, että valinnanvapaus ei ulotu yhtäläisesti kaikille kainuulaisille. Pitkien etäisyyksien huomioon ottamiselle meidän on syytä itse kehittää ja esittää uusia keinoja, joita sähköiset palvelut ja telelääketiede tarjoavat. Palvelujen alueellisen kattavuuden lisäämiseksi on kiireellisesti laajennettava nopeat verkkoyhteydet mukaan lukien laajakaista koko Kainuuseen. Panin merkille, että kun viimeksi tapasimme, ministeri Juha Rehula mainitsi juuri laajakaistat tärkeänä osana sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Kriittisinä kohtina Kainuun liiton lausunnossa tuodaan esille esitetyn valinnanvapausmallin monimutkaisuus sekä lain keskeneräisyys. Maakuntahallituksen mielestä laissa olevat säännökset palvelujen järjestämistavoista kaventavat liikaa maakunnan mahdollisuuksia käyttää itsehallinnollista päätösvaltaa, eivätkä anna järjestäjälle tarvittavaa liikkumavaraa palvelujen järjestämiseen paikalliset tarpeet huomioiden.

Kainuussa sairastavuus on maan korkeimmalla tasolla, joten terveyserojen kaventamiseen niin Kainuun sisällä kuin koko maassa tarvitaan erityistä huomiota. Valinnanvapauden lisääntyminen voi välillisesti helpottaa terveyserojen kaventamista lyhentämällä palvelujonoja ja muita pullonkauloja. Erojen kaventamiseksi vaikuttavimmat keinot ovat kuitenkin palvelujen tehokas kohdentaminen kaikkein suurimman riskin henkilöihin ja väestöryhmiin. Tähän tarvitaan siis muita erityiskeinoja, jotka sote-uudistuksen valmistelussa ovat jääneet liian vähälle. Yleinen tarveperusteinen rahoitusmalli sekä palveluntuottajien korvauksen määräytymisperusteilla on suuri merkitys siihen, miten väestötasolla terveys- ja hyvinvointieroihin voidaan vaikuttaa.

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että paikallisten pienten toimijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksista pidetään systemaattisesti huolta, kun lakiesitystä viimeistellään. Olemme käynnistäneet tähän liittyen keskustelut alan paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisten toimijoiden aseman ja laajemminkin sote-uudistuksen toimeenpanon oleellisena edellytyksenä ovat tehokkaasti toimivat tietojärjestelmät, jotka sitovat eri tuottajien palvelut mahdollisimman saumattomaksi ketjuksi. Tämä edellytys näyttää käytännössä muodostuvan koko uudistuksen aikataulullisen etenemisen tärkeimmäksi pullonkaulaksi.

Lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa mielestämme yksinkertaistamista ja selkeytystä sekä realistista toteutusaikataulua. Maakunnilla tulee olla esitettyä laajemmat mahdollisuudet päättää keinoista, joita ne käyttävät palvelujen järjestämiseksi. Kainuun itse on otettava rohkeampi ote uudistukseen ja pysyttävä edelläkävijänä!

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

Linkki Kainuun liiton lausuntoon

 

 

Kommentit

Maakuntajohtaja Pentti Malinen toivoo, että Kainuu pysyy sote-uudistuksen edelläkävijänä. Vuonna 2019 voimaan tulevan asiakkaan valinnanvapauslain yksi keskeisistä sisällöistä on henkilökohtainen budjetointi (HB) ja sen osalta Kainuu on päässyt yhdeksi kuudesta pilottialueesta STM:n rahoittamassa ja metropolia AMK:n hallinnoimassa hankkeessa. Henkilökohtainen budjetointi on seuraava askel palvelusetelistä. Kun palvelusetelillä asiakas päättää, miltä palveluntuottajalta hankkii jonkin tietyn palvelun, HB:lla asiakas päättää, mitä asiakassuunnitelmaan sovittuja palveluja hankkii, miltä palveluntuottajalta, milloin ja vieläpä painottaen enemmän niitä palveluja, joihin on enemmän tarvetta. Kainuun pilotti toteutettaneen yrityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä. Valmistelu on aloitettu ja kesällä asia on tarkoitus saada Kainuun soten hallitukseen, jonka jälkeen asia julkistetaan laajemmin mediassa. Haku pilottiin voidaan näillä näkymin avata sen jälkeen. Pilotoinnin on suunniteltu kestävän syksystä 2017 syksyyn 2018. HB tulee lausunnolla juuri olleen asiakkaan valinnanvapauslain mukaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden subjektiiviseksi oikeudeksi vuonna 2019, joten Kainuun kokemuksia voidaan hyödyntää kokok Suomessa.

Lisää uusi kommentti