Olet täällä

Maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tuovat ainutkertaisen lisän Kainuun liiton vuoden 2018 toimintaan samalla kun liitto toteuttaa lakisääteiset ja kuntien antamat tehtävät normaalisti. Kuntarahoituksen raami on pienentynyt ja maakuntauudistukseen käytettävissä olevasta valtion tuesta ei ole vielä tässä vaiheessa tarkkaa tietoa etenkään maakuntakohtaisesti. Maakuntauudistuksen läpivientiin Kainuu on vahvasti sitoutunut ja liiton henkilöstö tulee antamaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sen tarvitsemaa virka-apua oman toiminnan ohella.

Maakuntakaavan valmistelu- ja päätösprosessi on tarkoitus toteuttaa sopivasti ennen tulevan maakuntaorganisaation käynnistymistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -hankkeet sekä logistiikkaan liittyvä suunnittelu ja valmistautuminen tulevan maakunnan liikennetehtäviin on laajeneva ja uusia sisältöalueita mukanaan tuova haaste. Maakunnan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelun, maakuntakaavan ja sen toimeenpanon edistämisen sekä aluekehittämisen tulee tulevassa maakunnassa integroida entistä toimivammaksi ja vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi, jota maakunnan omat päätökset ohjaavat (maakuntastrategia).

Maakuntaohjelma 2018 – 2021 valmistuu vuoden 2017 lopulla. Sen tiivistelmän ja toimeenpanosuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen ovat vuoden 2018 ensimmäisiä tehtäviä. Maakuntauudistukseen liittyvät ensimmäiset aluekehittämiskeskustelut Kainuu käy TEM:n koordinoimana ministeriöiden kanssa jo 31.1.2018. Kainuun liiton asiantuntijoiden suunnittelupanosta suunnataan tulevan maakuntastrategian valmisteluun, sillä maakuntalain mukainen maakuntastrategia sisältää yhtenä osana alue-, alueiden käytön, elinkeinojen kehittämisen, liikennejärjestelmän sekä ympäristön tilan pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntastrategia hyväksytään vaaleilla valitussa maakuntavaltuustossa vuoden 2019 alkupuolella. Se puolestaan ohjaa maakuntakonsernin eri palvelujen järjestämisen sekä elinvoimatehtävien suunnittelua.

Maakuntaohjelma on myös Kainuun liiton oman toiminnan organisoinnin ja priorisoinnin perusta. Maakuntaohjelman toimeenpanoon tulee kohdistaa entistä enemmän omia voimavaroja sekä saada maakunnan yhteistyöverkostot toimiviksi. Kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen sekä maakunnan markkinointi ja viestintä ovat keinoja edistää maakuntaohjelman tavoitteita. Suoria kehitysinstrumentteja ovat liiton hallinnoimat rahoitusvälineet, EAKR-, AIKO- ja tulevaisuusrahaston rahoitus hanketoiminnalle.

Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kautta myös ELY-keskuksen rahoitusvälineet ovat osa maakuntaohjelman toimeenpanoa. EU:n ulkorajaohjelma (CBC Karelia) tärkeimpänä ja muut alueelliset EU-ohjelmat antava lisäpanosta myös Kainuun kehittämiseen. Tuleva maakuntahallinto antaa lähtökohtaisesti nykyistä paremmat edellytyksen koota ja koordinoida näitä useita erilaisia rahoitusvälineitä sekä lisätä maakunnan ulkopuolelta tulevan hankerahoituksen saantoa alueelle. Vuoden 2018 ja 2019 käynnissä olevien ohjelmien hallinnointimekanismit muutetaan maakuntahallinnon rakenteisiin sopiviksi.

Vuoden 2020 alusta aluekehitys- ja alueiden käytön suunnittelun ja toimeenpanon tehtävät rahoitetaan Kainuun maakunnan ns. yleiskatteellisesta rahoituksesta, jonka volyymistä yli 90 % voi kohdentua sote-palvelujen järjestämiseen. Kainuun alue-, maaseutu-, elinkeino- ja yrityskehittämisen kannalta on välttämätön ehto, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen saadaan toteutettua niin kustannustehokkaasti, että muiden palvelujen ja aluekehittämisen resurssit eivät vaarannu. Kun soten, elinkeino- ja yrityspalvelujen osalta järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, se tarkoittaa, että uuden maakunnan on pystyttävä omaksumaan vahvan järjestäjän rooli. Vuonna 2018 maakunnissa toteutetaan toiminnan ja talouden simulointi, jolla harjoitellaan sekä uusia talous- ja toimintasuunnittelun prosesseja myös saada näkemys tulevien vuosien talouden hoidosta. Se tulee ennakoimaan myös Kainuun osalta niitä sopeutus- ja uudelleen organisointitarpeita, joita maakuntauudistus edellyttää tai mahdollistaa.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

Lisää uusi kommentti