Olet täällä

Hallituksen 31.8. julkistama budjettiesitys varaa yli 300 miljoona euroa maakuntauudistuksen valmisteluun. Rahoitusta kohdennetaan pilotteihin, tietojärjestelmiin ja varsinaiseen uudistuksen valmisteluun. Talousarvion erillinen varaus ensi lokakuun maakuntavaaleille on myös hyvä ja kokonaisuutta selkeyttävä. Kun valmistelu edelleen jatkuu esivalmistelun tapaan ilman lainsäädännöllistä pohjaa, maakunnan liitot toimivat rahoituksen kanavoijana ja uudistusprosessin hallinnoijana aluetasolla.

Budjettiehdotus poistaa suurimman osan niistä epäilyistä, joita on ollut ilmassa sen jälkeen kun hallitus pidensi sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua. Maakuntajohtaja Esa Halmetta siteeraten tilanne on nyt selkeä ja ”myös niiden maakuntien, jotka ovat vielä seisseet jarrupolkimilla, on nyt hyvä lähteä etenemään ripeästi”.

Kun maakuntalakien käsittely lykkäytyi sote-palvelujen valinnanvapauslain uudelleen valmistelun vuoksi, Kainuussa ja monissa maakunnissa jo valitulta väliaikaiselta toimielimeltä puuttuu juridinen pohja. Tämä on mutkistanut myös meillä maakuntauudistuksen henkilörekrytointeja, jotka käynnistettiin ennen kuin tieto lakien aikataulumuutoksesta tuli. Asiaan on kuitenkin saatu tehtyä luova ratkaisu, jonka perusteella avoinna olleisiin tehtäviin voidaan ottaa henkilöt paikkoja hakeneiden joukosta. Virkojen ja toimien sijasta Kainuun liitto käyttää ostopalvelumenettelyä tehtävien hoitamiseen.

Maakuntauudistus jatkuu muodollisesti Kainuun liiton projektina, jota ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja jonka valmistelutyötä koskevat päätökset tekee kesäkuussa maakuntahallituksen nimeämä väliaikainen valmistelutoimielin. Hankkeen työsuunnitelmaa muokataan parhaillaan uuden aikataulun mukaiseksi. Myös rekrytointeja on tarpeen jatkaa tehtyjen valmistelujen pohjalta. ja perustaa tarvittavat työryhmät valmistelijoiden tueksi.

Uuden aikataulun mukaan vaaleilla valitut maakuntavaltuustot hyväksyvät maakuntastrategian syksyllä 2019. Maakuntalain mukaan ko. strategia on uuden maakunnan toimintaa kattavasti linjaava pitkän tähtäimen suunnitelma. Sen perusteella maakunnalle laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelmat ja valtuustokausittaisia toimeenpanosuunnitelmia. Maakuntastrategia sisältää lakiesityksen mukaan 7 eri ”alaohjelmaa” alkaen konsernia koskevista linjauksista (esim. omistajapolitiikka) ja palvelustrategioista aluekehittämisen ja alueiden käytön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Erillislakien lisäksi myös maakunnan suunnittelun valmisteltavaksi tulee mm. maakunnan liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnitelmat; maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma jatkuvat edelleen. Tämä näkymä tarkoittaa sitä, että tästä päivästä em. suunnitelmakokonaisuuden valmistumiseen on aikaa kaksi vuotta. Näin mittavan kokonaisuuden hallittuun valmisteluun aikaa ei ole yhtään liikaa onhan osa suunnitelmista kokonaan uusia!

Syyskuun alkupuolella käynnistyy tulevien maakuntien taloutta ja sen suunnittelua koskeva simulointi. Tämä tarkoittaa, että uuden maakunnan kaikkia toimintoja koskeva budjetti laaditaan vuodelle 2019 ja sen valmisteluprosessi testataan ml. valtiovarainministeriön kanssa käytävät neuvottelut. Tämä valmistelu on erittäin tärkeä ja siinä selkenee tulevan maakunnan talouden puitteet.

On aika kääriä hihat ja käydä esivalmistelussa uudelle tasolle!

Pentti Malinen
Kainuun väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja


Maakuntalakiehdotus määrittelee maakunnan toiminnan strategiseksi kehykseksi maakuntastrategian, joka on luonteeltaan pitkän tähtäimen suunnitelma, joka hyväksytään kerran valtuustokaudessa ja on luonteeltaan koko tulevan maakunnan toimintakentän kattava yleiset suuntaviivat sisältävä kokonaisuus. Maakuntastrategia on määritelty lakiluonnoksessa seuraavasti:

35 § Maakuntastrategia

Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon:

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla;

2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;

3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen;

5) omistajapolitiikka;

6) henkilöstöpolitiikka;

7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laati-misessa säädetään 103 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa.

Lisää uusi kommentti