Olet täällä

Kainuun liiton tulevan vuoden toimintaa linjataan

Kainuun liiton johtoryhmä on käynyt kuntaneuvottelut kaikissa Kainuun kunnissa vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Tilaisuuksissa on kuultu kunkin jäsenkunnan esille nostamat edunajamiskohteet sekä kommentit kaikille liiton toimintasektoreille. Lisäksi olemme keskustelleet Kainuun aluekehityksen tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä kunnan että koko Kainuun kannalta.

Maakuntaohjelma on Kainuun liiton oman toiminnan strateginen kehys, joka antaa yleistavoitteet toiminnallemme. Uusin Kainuu-ohjelma painottaa elinkeinojen kehittämistä, nostaa vahvemmin esiin maakuntakuvan ja kansainvälistymisen merkitystä. 

Kainuun aluekehityksen tilannekuva (erityisesti mahdollisuudet ja haasteet) otetaan huomioon kunkin vuoden suunnitelmissa. Kainuun talouskehitys on ollut poikkeuksellisen suotuisaa viimeiset neljä vuotta.Lisäksi kehityspotentiaalia (investointimahdollisuudet) on runsaasti olemassa. Kehityksen pullonkauloista akuutiksi on noussut osaavan työvoiman saatavuus. Saavutettavuuden kaikin puolinen parantaminen sekä yritysinvestointeihin tarvittavan riskirahoituksen tarve ovat merkittäviä Kainuun tulevan kehityksen kannalta.

Rinteen hallitusohjelma ei muuta maakunnan liittojen toimintakenttää lähivuosina: Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan (YM), aluekehitys- ja rakennerahastolaki uudistetaan (TEM) sekä EU:n tuleva budjetti ja ohjelmakausi on valmistelussa, joten EU-rahoitustehtävä jatkuu. Monialaisen maakunnan mahdollisuus selvitetään parlamentaarisessa työryhmässä.

Kuntakierroksen perusteella Kainuun liiton tulevalle toimintavuodelle suunnitellaan seuraavien linjausten mukaisesti:

 1. Elinkeinot ja aluekehittäminen: Vuoden 2020 aikana toteutetaan ympäristö-, energia- ja ilmasto-ohjelmat korvaava strategiatyö; uusien rakennerahasto-, maaseutu- ja raja-alueohjelmien valmistelu jatkuu;tulevien maakuntasuunnitelman ja –ohjelman valmistelu käynnistyy. Elinkeinojen kehittämisen painotus jatkuu ja lisääntyy: aiemmin ovat vahvistuneet biotalouden (ml KaiCell) ja kaivannaisalan työpanos, ensi vuonna vahvistetaan matkailun työpanosta. Lisäksi varaudutaan KaiCell Fibers Oy:n ja muiden suurten investointien toteutumiseen. Rekry-toiminnan laajentaminen ja uudet toimintamalli (hanke) käynnistyvät jo loppuvuoden aikana.
   
 2. Rahoitus: Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeiset rahoituspäätökset ja hankevalvonta jatkuu. TEM:ltä saadaan käyttöön uusi kansallinen instrumentti, aluekehitysraha.
   
 3. Alueiden käyttö, maakuntakaava ja liikennejärjestelmä: Tuulivoimakaavan valmistelu työn alla ja kansalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun vaikuttaminen on keskeinen edunajamisessa.
   
 4. Edunajaminen on toiminnan kehittämisen painopiste ja tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen maakunnassa.
   
 5. Mainetyö (maakuntakuva, vetovoima) on toinen selkeä toiminnan kehittämisen painopiste. Tämä edellyttää verkostojohtamista ja aluemarkkinointia maakunnan vetovoiman parantamiseksi (työvoiman ja opiskelijoiden rekry, tapahtumat). Kainuun liitto hoitaa Arctic Lakeland –yhteistyön aluekoordinnin, mikä tarkoittaa sekä operatiivista yhteydenpito matkailun kv. toimijoiden kesken, että Visit Finlandin kanssa tehtävän yhteistyön jatkuvuuden varmistamista. Viestinnän kehittämiseksi Kainuun liiton verkkosivusto uudistetaan sekä kehitetään yhteiskäyttöinen verkkoalusta.
   

Kainuun kuntien ja Kainuun liiton välillä pidetään yhteisneuvottelu talousraamista ja toiminnan päälinjoista 26. syyskuuta. Tämän jälkeen liiton virasto valmistelee talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotukset maakuntahallituksen käsiteltäviksi. Maakuntavaltuusto hyväksyy suunnitelmat maakuntahallituksen esityksen pohjalta joulukuun kokouksessaan.

Lisää uusi kommentti