Olet täällä

Kainuun liitolla uudet askelmerkit uudelle vuosikymmenelle

Kainuun liiton toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle 2020 perustuu radikaalisti muuttuneelle tilannekuvalle! Kainuun työllisyyskehityksessä keskeisenä huolena on työvoiman saatavuus. Maakunta- ja sote-uudistusten lykkääntyminen ovat kärjistäneet kuntatalouden kriisiä myös Kainuussa. Sekä valtakunnan että EU:n tasolla on käynnissä merkittäviä poliittisia linjauksia. 

Eduskuntavaalitulos ja Rinteen hallitusohjelma muuttivat Kainuun liiton poliittista toimintaympäristöä radikaalisti vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan nähden: Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen on siirtänyt sote-palvelujen reformia, minkä seurauksena Kainuun kunnilla on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suuria haasteita pitää kuntatalous tasapainossa ja samalla kyetä rahoittamaan kasvava sote-palvelujen tuotanto: Miten ja millä aikataululla Rinteen hallitus ratkaisee valtakunnallisen muutostarpeen, on Kainuulle äärimmäisen tärkeä kysymys. Tavoitteena ollut monialaisen maakuntaorganisaation perustaminen siirtyi ja asia menee parlamentaariseen valmisteluun. Rinteen hallitusohjelman kirjaus monialaisten maakuntien perustamiseksi on niin ikään Kainuun ja yleensä maakuntien kannalta kriittinen kysymys, jotta aluekehittämisen voimavaroja voitaisiin koota ja kohdentaa aluelähtöisesti.

Kainuun aluekehityksen tilannekuvan muutos tunnistettiin jo pari vuotta sitten. Kehityskuva on muuttumassa entistä kaksijakoisemmaksi: Kainuun aluetalouden kehitys on ollut poikkeuksellisen vahvaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Uusille talouskasvua luoville investoinneille on runsaasti mahdollisuuksia, joista osa on jo realisoitumassa. Kainuun työttömyys on alentunut ennätysvauhtia ja avointen työpaikkojen määrä on kasvanut nopeasti. Samalla kun hoidetaan perinteisiä työllisyyden hoidon ongelmia, keskeisenä huolena on työvoiman saatavuuden turvaaminen.

Kainuun aluekehittämisen keskeinen haaste on nyt poistaa kasvun pullonkaulat, joita ovat osaavan työvoiman saatavuus, kansainvälinen saavutettavuus sekä investointien pääoman saanti. Nämä haasteet ovat keskeisiä samalla, kun tunnistetaan globaalit ja valtakunnalliset kehitystrendit, erityisesti ilmaston muutos, hiilineutraalisuus ja neljäs teollinen vallankumous.

Näiden haasteiden ratkaisuun keskitytään Kainuun liiton tässä toimintasuunnitelmassa ja edunajamisen painopisteissä. Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 nykyisen Kainuun maakuntaohjelman vuosille 2018-2021. Vuoden 2020 alussa Kainuun liitto päivittää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousevat Kainuun vetovoimaa vahvistava mainetyö ja aktiivinen edunajaminen.

Kainuun liiton toiminnan suunnittelussa aikajännettä on tarpeen pidentää. Kuluva maakuntavaltuustokausi, eduskuntakausi, EU:n tuleva budjettikausi ja ohjelmasyklit sekä kansainväliset ja kansalliset pitkän aikavälin poliittiset tavoitteet ovat merkkipaaluja, joiden varassa Kainuun liiton aluekehitystyötä ja –tavoitteita on tarkasteltava. Samalla tulee ottaa huomioon riittävän pitkän aikajänteen tarkastelu yleisiin taloudellisiin, väestöllisiin ja muihin hitaasti muuttuviin kehitystrendeihin. Kainuu ja Kainuun liiton suunnittelu tarvitsee tavoitteellinen ja samalla realistisen tiekartan.

Huhtikuussa 2019 käytyjen eduskuntavaalien jälkeen Kainuun edunvalvonta ja yhteistyö ovat olleet kuntien, sidosryhmien ja poliittisten piirien keskustelun keskiössä. Kainuun maakuntahallitus on linjannut Kainuun aluekehittämisen tarvitsevan lisää kunnianhimoa. Kuntakierroksella ja eri kokouksissa on vahvana viestinä toistunut tarve yhdistää maakunnassa oleva tahto ja osaaminen Kainuun asioiden edunajamisessa valtakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle. Mainetyö ja avoin viestintä ovat tässä keskeisiä keinoja.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kehityksellä on yhteisiä haasteita ja tavoitteita, jotka realisoituvat tulevan EU:n ohjelmien valmistelussa ja varojen jaossa sekä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja hallituksen aluepoliittisissa päätöksissä. Kainuun saavutettavuutta parantavat toimenpiteet vaativat omaa aktiivisuutta mutta myös vahvaa ylimaakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kainuussa on merkittävä tuotannollisten hankkeiden investointipotentiaali. Sen realisoituminen lähivuosina on aivan ratkaiseva tekijä Kainuun mahdollisuuksille vahvistaa alueen elinvoimaa tilanteessa, jossa kokonaisväestömäärän kehitystä ei voida nopeasti kääntää. Investointien luomat uudet sekä eläköitymisen avaamat työpaikat vaativat työnantajilta ja julkisilta toimijoilta hyvää yhteistyötä ja alueen yhteistä mainetyötä, jotta Kainuu on riittävän vetovoimainen työ- ja asuinympäristö. Samoin mainetyö on keskeinen opiskelijoiden rekrytoinnissa, työ- ja opiskeluperäisen maahan muuton vahvistamisessa, koti- ja ulkomaisten matkailijoiden sekä investoijien kiinnostuksen herättämisessä Kainuuseen.                                                                       

Tulevat vuodet korostavat omaa vastuutamme Kainuun tulevasta kehityksestä. Vuonna 2020 Kainuun liitossa varaudumme tarkastelemaan uudelleen myös omaa strategiaamme yhdessä kuntaomistajien ja keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

 

Lisää uusi kommentti