Olet täällä

Sipilän hallitusohjelman[i] selkeänä tavoitteena on saada puu liikkeelle! Pullonkaulana on kysynnän puute. Kainuussa ja koko pohjoisessa Suomessa kuitupuulle ei ole riittävää kysyntää. Kainuun biotuotetehdashanke (KaiCell Fibers Oy) on siksi välttämätön. Kainuussa kyse ei ole selluntuotannon maksimoinnista, vaan hyödyntävät uusimpia teknologisia ratkaisuja hyödyntäen mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteiden tuottamisesta.

Ministeri Tiilikaisen[ii] mukaan hallituksen biotalouden kärkihankkeen tavoitteena on monipuolistaa Suomen vientituotteiden valikoimaa ja lisätä sitä kautta talouskasvua. Suomessa metsien kestävästä kasvusta käytetään tällä hetkellä noin 60%, kun Ruotsissa ollaan hyvin lähellä suurinta mahdollista kestävää käyttöä. Suomen kansantalouden näkökulmasta oleellista on saada kaikki puuhun liittyvät jalostusketjut tuottamaan mahdollisimman pitkälle jalostettuja vientituotteita sekä käyttämään koko raaka-ainevaranto erilaisine mahdollisuuksineen mahdollisimman kattavasti ja ympäristötehokkaasti. Tilaa investoinneille on!

Kainuussa uutta teollista kapasiteettia tarvitaan nimenomaan kuitupuun käyttäjäksi, sillä alueen kaksi vientisahaa käyttävät hyvin alueen tukkipuuvarat. Erityisenä ongelmana on ensiharvennusleimikoiden mäntykuitupuu, jonka alhainen hinta hidastaa tarpeellisten harvennushakkuiden toteuttamista. Puureservien kestävä hyödyntäminen oli keskeinen kannustin, kun Kainuun liitto sidosryhmineen käynnisti tehdasselvitykset[iii] kaksi vuotta sitten.

Kainuussa on yhteinen intressi kehittää uutta teollista toimintaa, sillä metsätalouden työllistävyys hankintaketjuineen ja alihankintoineen vaikuttavat laajasti ja tasaisesti koko maakunnassa. Kainuun vahvimman vientiteollisuuden tukkipuuta käyttävien sahojen näkökulmasta tilanne sivuvirtojen (sahanpuru, kuorihake) käytön osalta on huono. Siksi tarvitaan myös nopeita ratkaisuja puun käytön järkevöittämiseksi.

Kun Kainuun liitto teetti 2015 selvityksiä biotuotetehtaan mahdollisuuksista, Kainuusta tunnistettiin useita potentiaalisia tehdaspaikkoja, varmistuttiin puuraaka-aineen riittävästä saatavuudesta logistiset ja muut reunaehdot huomioiden. Jo tuolloin voitiin hahmottaa useampi tuotekombinaatio, jolle on jo markkinalähtöistä tarve ja joille kehittymässä ovat teknologia luo uusia mahdollisuuksia.

Hallituksen biotalouden kärkihanketoimintaan on varattu 300 milj. euroa, josta Kainuun hanke ei ole toistaiseksi saanut tukea. Nyt Kainuulla on tarjota tähän erinomaisen sijoittumispaikan ja eri tuotannontekijät huomioon ottavan kilpailukykyisen konseptin. KaiCell Fibers -hanke on täydellisesti hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut mukainen (Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä).

Kainuussa on pantu merkille myös kriittiset puheenvuorot biojalostamohankkeissa mahdollisesti piilevästä vaarasta pysyä ”selluvetoisena matalan jalostusarvon liiketoimintana”. Tästä on varoittanut erityisesti Tekesin clean techista vastaava ohjelmapäällikkö Jyri Arponen[iv]. KaiCell Fibers Oy:n suunnitelmat osuvat erinomaisesti myös näiden Tekesin ja Sitran suunnasta esitettyihin bio- ja kiertotalouden haasteisiin.

Kainuun tehtaiden suunnitelmat tähtäävät korkean jalostusasteen tuotteiden valmistamiseen ja sivuvirtojen hyödyntämisen maksimointiin. KaiCell ei tavoittele suuruuden ekonomiaa selluntuottamiseksi, vaan Kainuun alueelta saatavissa olevan lähikuidun jatkojalostamiseen Kainuussa. Olemme myös todenneet, että tarve metsäteollisuuden ja muun prosessiteollisuuden uudistumiselle ei Kainuussa tule tapahtumaan suuryritysten toimesta. Alalle tarvitaan myös aidosti uusia toimijoita.

Ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna Kainuun biotuotetehdas on monitahoinen. Kainuun biotuotetehtaan eri lopputuotteilla on mahdollista korvata ympäristöä kuormittavia prosesseja ja korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Toiseksi Kainuuseen sijoitettu biotuotetehdas säästää kuljetusten ympäristörasitusta verrattuna kaukana raaka-ainelähteistä tapahtuvaan jalostamiseen. Kolmanneksi biotuotetehtaan suunnittelussa ympäristövaikutusten arvioinnilla tehtaan vaikutukset vesi- ja muuhun luontoon tulevat minimoiduiksi. Kun tavoitteena on luoda monipuolinen teollinen ekosysteemi, joka hyödyntää alueelle tulevan puuraaka-aineen kaikkine sivuvirtoineen, ympäristökuorma ja –riskit vähenevät.

KaiCell Fibersin suunnitelmat sisältävät useita päätuotteita ja sivuvirroille perustuvia erikoistuotteita. KaiCell on julkistanut yhden suunnitelmistaan huhtikuussa tekemällä yhteistyösopimuksen[v] kiinalaisen China Hi-Tech Group Corporationin kanssa. Kiinalaisdelegaatio vieraili Suomessa 8.-11.4.2017 varapääjohtajan Wang Dongxingin johdolla. CHTC Group on tekstiiliteollisuuden ja erityisesti viskoositeollisuuden eräs vaikutusvaltaisimmista yrityksistä. Yrityksellä on omaa tekstiiliteknologian tuotantoa, suunnitteluosaamista sekä viskoosinvalmistusta.

KaiCell Fibers Oy:llä on meneillään lukuisia tuotekehityshankkeita merkittävimpien kotimaisten biotalouden tutkimuslaitosten kanssa (VTT, Aalto-yliopisto, Luke ja Oulun yliopisto). Kainuun liitto ja paikalliset toimijat ovat panostaneet hankkeen perussuunnitteluun ja toteutettavuusselvitykseen. Nyt panostuksia odotetaan valtakunnallisilta toimijoilta erityisesti Tekesiltä ja TEM:ltä sekä tukea hallituksen biotaloustoimenpiteistä. Lähiviikot ja kuukaudet ovat hankkeen toteutumisen kannalta ratkaisevia.

Pentti Malinen,

maakuntajohtaja

 

[i] Sipilän hallitusohjelma / Puolivälin tarkastelu ks. sivu 51: ”Tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä puun käyttöä, ja kasvattaa sen jalostusarvoa. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä.”

http://vnk.fi/documents/10616/4610410/Toimintasuunnitelma+H_5_2017+280417.pdf

[ii] Ministeri Tiilikaisen tiedotustilaisuus 8.5.2017: http://www.suomenmaa.fi/uutiset/tiilikainen-hallituksen-biotalousinnostuksen-takaajatuksena-viennin-edistaminen-6.3.236219.1f79084d87

[iii] Biotuotetehdas Kainuuseen: http://kuiskintaa.fi/4706-2/

[iv] Teksin ohjelmapäällikkö Jyri Arponen: http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/tekesin-arponen-suomessa-pusketaan-biotaloutta-puulaput-silmilla-6641660

[v] Julkistuksesta uutisoivat useat mediat mm.

https://www.metsalehti.fi/uutiset/kaicell-sopi-yhteistyosta-kiinalaisyhtion-kanssa/

http://www.kaleva.fi/uutiset/talous/kiinalaiset-sijoittajat-iskivat-silmansa-nyt-paltamon-biotehdashankkeeseen/757499/#.WPekt9oOr8E.twitter

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/paltamon-selluhankkeen-kiina-yhteistyo-tiivistyy/

Kiinalainen sopimuskumppani: http://www.chtgc.com/n150/index.html

Lisää uusi kommentti