Olet täällä

Kainuun puolesta voi olla varsin tyytyväinen perjantaina julkistettuun liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan vuosiksi 2016 – 2018. Ohjelma tuo Kainuun liikenneväylille 27 miljoonaa euroa eli reilu 4 % korjausvelkaohjelman rahoituksesta. Positiivista asian valmistelussa on ollut elinkeinoelämän tarpeiden kuuleminen ja ylipäätään se, että liikenteen megahankkeiden sijasta[i] on panostettu perusasioihin – eli olemassa olevien väylien kuntoon ja hyödyntämiseen. Kainuussa saavutettavuuteen liittyvät haasteet tulevat tästäkin huolimatta pysymään tapetilla mm. lento- ja junayhteyksien osalta.

Korjausvelkarahoituksen lisäksi Liikennevirasto ja Ely-keskukset teettävät vastaavanlaisia ylläpitohankkeita vuosittain noin 360 miljoonalla eurolla. Kainuun osalta tänä vuonna kiireellisimmäksi kohteeksi tässä rahoituksessa on nostettu Vt5:n parantaminen Mainualta maakuntarajalle.

Hallitusohjelman mukainen korjausvelkaohjelma vuosille 2016 – 2018 julkistui, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner piti perjantaina tiedotustilaisuuden. Bernerin mukaan Suomen väyläverkko on päässyt rapistumaan sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena. Väyläverkon korjausvelan määrä on tällä hetkellä noin 2,5 miljardia euroa.

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018, josta 100 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun. Rahoituksella vastataan erityisesti elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeisiin. Korjausvelkaan annettu raha käytetään nyt mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti, mutta kaikkia tärkeitä huonokuntoisia kohteita ei pystytä kunnostamaan.

Toimenpiteiden valinnasta on vastannut asiantuntijavirastona Liikennevirasto. Liikenneviraston korjausvelkaohjelmassa vuosille 2016-2018 on mukana maantie-, rata-, vesiväylä- ja digitalisointihankkeita, jotka toteutetaan hallituksen 600 milj. euron lisärahoituksella.

Korjausvelkaohjelman perusteista Kainuussa

Kainuusta on valittu ohjelmaan useita kohteita maanteiltä ja rataosuuksilta. Kooltaan merkittävin näistä on Kontiomäki-Vartius –rataosuudella toteutettava kiskojen uusiminen, jonka kustannusarvio lähentelee 19 milj. euroa. Huomattakoon, että po. rataosuudella Vartiuksesta Kokkolan satamaan kulkee Suomen toiseksi suurin tavarakuljetusvolyymi! Tälle rataosuudelle on LIVIn suunnitelmissa myös mittavampi kehittämishanke Kontiomäki – Iisalmi –Ylivieska –välille. Tällöin saataisiin paitsi lisää tehokkuutta raskaisiin kuljetuksiin, parannettaisiin henkilöjunaliikenteen sujuvuutta ja helpotettaisiin Oulun lähistön ratojen ruuhkautumista. Lisäksi Kontiomäki – Vartius –välille on suunniteltu toteutettavaksi seuraavassa CBC Karelia –raja-alueohjelmassa pitkien junien kohtauspaikkojen rakentaminen, jolloin kuljetustehokkuutta saadaan edelleen lisättyä.

Määrällisesti suurin osa Kainuun ohjelmakohteista on pieniä alemman tieverkon peruskorjauksia, joiden valintaperusteena on ollut yhteys biotalouteen eli puu- ja maitokuljetuksiin. Samoin on muutamassa kohteessa huomioitu kaivosteollisuudelle sekä rajanylityspaikalle merkittävä kuljetustarve. Tältä osin Kainuussa riittää työkohteita jatkossakin ja mahdolliset uudet metsäteollisuuden investoinnit Kainuussa lisäävät entisestään näiden parannuskohteiden merkitystä. Tienparannushankkeiden osuushan Kainuun osalta on nyt alle 7 milj.euroa.

 

Korjausvelkaohjelman kohteet Kainuussa

Kontiomäki - Vartius-raja, osuus Arola-Vartius: Varmistetaan radan käytettävyyttä sekä liikenteen täsmällisyyttä ja turvallisuutta uusimalla kiskoja. Kustannusarvio 18,8 Milj.€.

Vuokatin raakapuuterminaali: Hankkeessa uusitaan terminaalin ratarakenteita, laajennetaan välivarastointialueita ja parannetaan tieyhteyttä terminaaliin. Lisäksi päivitetään raiteistoa mahdollistamalla matkaveturin vetämät kokojunat ja laajennetaan välivarastointialue. Kustannusarvio 1,8 Milj.€.

St 800 Kestilä-Vaala-Puolanka: Tien peruskorjaus. Puu- ja maitokuljetukset. Kustannusarvio 2,1Milj. €. Huom. tästä hankkeesta suurin osa toteutuu Pohjois-Pohjanmaan puolella.

Kt 89 Kontiomäki – Vartius: Kaksi tien peruskorjaushanketta. Kansainväliselle rajaylityspaikalle johtava tieyhteys ja merkittävä puutavaran kuljetusreitti. Muuta tietä selkeästi kapeampien huonokuntoisten jaksojen korjaamista. Kustannusarviot yht. 1,7 Milj.€.

Yt 8730 Rautavaarantie-Mondo mineralsin kaivos: Tien peruskorjaus ja päällystäminen. Kelirikko- ja painorajoitushaitan poistaminen. Kaivoskuljetusten reitti. Kustannusarvio 1,0 Milj.€.

Kt 75 Rastinjärvi-Kuhmo: Tien reunojen vahvistaminen suistumisten ehkäisemiseksi. Kustannusarvio 1,0 Milj.€.

Kt 75 Mujejärvi-Maakuntaraja: Tien uudelleen päällystäminen ja kunnostus (reunapainumat). Tärkeä puukuljetusreitti. Kustannusarvio 0,4 Milj. €.

 

Pentti Malinen

Lisätietoja:

[i] Huomattakoon erityisesti LVM:n kansliapäällikön voimakas ulostulo Savon Sanomien kolumnissa 5.2.2016. http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/miljardihankkeita/2229201?pwbi=ba828babad2592c1c76a0b0c4aba72a5

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma: http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/korjausvelkaohjelma#.VrXAkliLSUk

 

Lisää uusi kommentti