Olet täällä

23.6.2015 - 13:18

Tiedote MYR:n päätöksistä 22.6.2015

Virallinen tiedote Kainuun maakunnan yhteistyöryhmä(MYR) päätöksistä.

Asia nro 3; Työ Unelmatyöksi - tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuu sotessa

Hakijana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä yhteyshenkilönään Marita Pikkarainen. Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Hankkeen päämääränä on parantaa Kainuun soten henkilöstön työhyvin vointia ja sitä myötä työn tuottavuutta, tehokkuutta, palvelujen laatua sekä asiakkaan saamaa palvelukokemusta. Tavoitteena on, että Kainuun sotesta tulee houkutteleva työpaikka uusille työntekijöille. Hankkeen toteutuksessa on punaisena lankana työ- ja toiminta kulttuurin muuttaminen dialogiseksi ja positiivista psykologiaa soveltavaksi työkulttuuriksi. Tavoitteena on toteuttaa toimintamuutoksia niin organisaatiotasolla, esimiesten toiminnassa, työyhteisöissä, työnhallinnassa kuin henkilökohtaisesti kunkin työntekijän omassa työhy vinvoinnin tilassa.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.9.2015-31.12.2017 ja nettokustannukset 571 433 €, johon haetaan TL 3 ESR ja valtion rahoitusta 400 000 € ja kuntarahoituksen osuus 171 433 €.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puolsi hankkeen rahoittamista.

Asia nro 4; Työtä maaseudulla

Työtä maaseudulla on Puolangan kunnan hallinnoima ja yh teis työssä Hyrynsalmen kunnan kanssa toteuttama kehittämishanke, jolla pyritään vähentämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyyttä sekä edistämään osallisuutta ja elinmahdollisuuksia syrjäseuduilla. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä työttömyydestä johtuvaa syrjäytymistä, tarjota kohtaamispaikka ja parantaa osallistujien työllistymisvalmiuksia. Valmiuksia kehitetään yksilöllisen, koko naisvaltaista hyvinvointia vahvistavan yksilö- ja työhönvalmennuksen avulla sekä kaikille työttömille avoimella tavoitteellisella ryhmätoiminnalla ja monipuolisilla koulutuksilla.

Hankkeessa tuetaan syrjäkylillä asuvien työllistymistä lähialueilla mm. bioenergiatuotantoon ja kotityöpalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä valmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen. Kohtaamispaikalla kohderyhmälle tarjotaan mahdollisuus osallistua työpaja toimintoihin, jotka parhaimmillaan luovat edellytyksiä ammatilliseen oppimiseen ja osatutkintojen suorittamiseen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.8.2015 – 30.6.2018 ja kokonaiskustannusarvio on 808 324 €, johon haetaan TL5 ESR ja valtion rahoitusta 646 659 €

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä ei puoltanut hankkeen rahoittamista. Perustelut löytyy Kainuun liiton kotisivuilta kokousasiakirjoista

Asia nro 5; Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen –uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE

Hankkeen hakijana on Geologian tutkimuskeskus. Rahoitusta haetaan Pohjois-Savon liitolta.

Hanke on ylimaakunnallinen, toimii neljässä maakunnassa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa). Hankkeessa on laaja sisältö, tavoitteita useilla osaamisalueilla muun muassa sovellettua geologiaa, tuotantotekniikkaa, tuotekehitystä, markkinointia ja yrityskehitystoimia, joiden toteuttaminen vaatii tässä esitetyt yhteistyöosapuolet: GTK – päätoteuttajaorganisaatio; Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK Oy; Kainuun Etu Oy; Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Yhteistyöosapuolien kautta saadaan myös alueellista vaikuttavuutta teollisuuden kehittämisessä sekä hankeen kestäessä että sen jälkeen.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.6.2015-31.5.2018 ja ko ko nais kustannusarvio 990 000 €.

Kulujen ja rahoituksen maakunnittainen jakautuminen on toteutettavien toimenpiteiden mukaan seuraava:

 • Kainuu, kokonaiskulut 295 000 €, josta TL 2 EAKR/valtio 206 500 € (70 %), kuntarahoitus (Kainuun Etu Oy) 75 000 €
 • Pohjois-Karjala, kokonaiskulut 305 000 €, josta TL 2 EAKR/valtio 213 500 € (70 %), kuntarahoitus (JOSEK Oy) 33 082 €; Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES      6 000 €
 • Pohjois-Pohjanmaa, kokonaiskustannusarvio 160 000 €, josta TL 2 EAKR/valtio 112 000 € (70 %), kuntarahoitus Oulunkaaren kuntayhtymä 5 100 €
 • Pohjois-Savo, kokonaiskustannusarvio 230 000 €, josta TL 2 EAKR/val tio 161 001 € (70 %) 95 817 € (13 osallistujaa)

Tavoitteet koko hankkeen osalta:

RARE hankeen päätavoitteena on hankealueen kiviliiketoiminnanosaamisen ja tuotannon volyymien kasvaminen kaikilla osa-alueilla louhinnasta jalostukseen, muun muassa tavoitteena, että (1) alueella käynnistyy uutta louhintaa vähintään 10 esiintymällä 2-5 vuoden kuluttua projektin käynnistymisestä. Hankeen tuloksena muun muassa koelohkareista ja jalosteista saatu (2) varantotieto 24 uudesta esiintymästä ovat edelleen hyödynnettävissä projektin jälkeen tapahtuvassa kiviteollisuuden kasvuun tähtäävässä paikallisessa kehitystyössä.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puolsi hankkeen rahoittamista.

Asia nro 6; Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan viestintäsuunnitelma 2015

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen (7 §, kohta 9) mukaan MYR tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta.

Viestintää varten Pohjois-Suomen suuralueen maakuntien liittojen ja ELY-keskusten edustajista koostuva Pohjois-Suomen rakennerahasto viestintäverkosto on laatinut liitteenä olevan Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan viestintäsuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelma toimii pohjana ohjelmakauden rakennerahastoviestinnälle Pohjois-Suomessa.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan viestintäsuunnitelman 2015.

Asia nro 7; Myönnetyt yritystuet ja saapuneet yritystukihakemukset

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) merkitsi asian tietoonsaatetuksi.

Asia nro 8; Ajankohtaisasiat

 • Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä 657/2015 tuli voimaan kesäkuun alussa
 • Karelia CBC -ohjelma kansallisesti hyväksytty
 • Syksyn hakutilanne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuu
 • Keskustelu MYR:n roolista ja toiveista toiminnan kehittämisessä
   

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätös:
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) merkitsi ajankohtaisasiat tiedoksi ja MYR:in roolin keskusteluista kirjattiin seuraavat asiat:

 •  hankkeiden ennakkokäsittely, ennen lopullista päätöksentekoa; hankkeen hakija esittelee hanketta MYR:lle.
 •  hankkeen päättymisen jälkeen esim. 6 kuukauden päästä hankkeen tulosten esittely MYR:lle (hankkeen toteuttaja).
 • MYR:in jalkautuminen maakuntaan, tutustuminen mm. paikkakunnan hankkeisiin.
 • TOPSUn merkityksen selvittäminen; ydinviesti siitä mitä Kainuussa halutaan mm. hankevalmistelijoille.
 •  hankkeen arvioinnissa/valmistelussa käytettävien valintakriteerien esille tuominen.
 •  tieto paljonko rahoitusta on käytettävissä hyväksyttyjen hankkeiden jälkeen.

Asia nro 9; Seuraavat kokoukset

MYR:in kokousaikataulu

ma 14.9.2015 klo 10.00
ma 12.10.2015 klo 10.00
ma 9.11.2015 klo 14.00
ma 14.12.2015 klo 14.00

Lisätietoja kokouksesta ja hankkeiden perusteluista löytyy alla olevasta osoitteesta

http://www.kainuu.fi/kl_paatokset/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Oili Paloniemi
MYR:in sihteeri

Uusimmat