Olet täällä

1.6.2015 - 15:43

Tiedote maakuntavaltuuston 1.6.2015 päätöksistä

Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui 1.6.2015 Suomussalmen kunnanvirastolla

TIEDOTE KAINUUN MAAKUNTAVALTUUSTON 1.6.2015 PÄÄTÖKSISTÄ

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

Asia nro 3: Valtuustoaloitteet

Kainuun nuorisovaltuuston tekemät aloitteet ovat:

Kivatiimi-käytäntö kaikkien kuntien peruskouluissa käyttöön kattavasti (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet: Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta sekä Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Autokoulujen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen ajokortin hankinnassa (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun lukioille ja Kajaanin koulutusliikelaitokselle ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet Suomussalmen lukio, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Puolangan kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Linja-automaksuissa pikavuorolisien poistaminen opiskelijoilta

(nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kajaanin kaupungille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen on antanut lausunnon Kajaanin kaupungin henkilöliikenteen asiantuntija.

Siirrytään kouluissa yhä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Päätös: Kainuun maakuntavaltuusto merkitsi nuorisovaltuuston tekemät aloitteet tiedoksi.

 

Asia nro 4: Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen

Kainuun maakuntakaava 2020 on pääosin toteutunut useiden alue­va­raus­ten osalta. Kuluneiden vuosien aikana tapahtuneet muutokset Kai­nuus­sa ja koko toimintaympäristössä sekä kaavoitukseen vai­kut­ta­vis­sa säädöksissä ovat aiheuttaneet tarpeen maakuntakaavan saat­ta­mi­sek­si ajan tasalle. Lisäksi maakuntakaavan tarkistaminen on tullut Kainuussa ajankohtaiseksi 16.6.2014 maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa hyväksytyn Kainuu-ohjelman valmistumisen myötä. Kai­nuu-oh­jel­ma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2035 sekä maa­kun­ta­oh­jel­man vuoteen 2017.

Kainuun maakuntakaavan toteutumisen seurantatyötä on tehty jat­ku­vas­ti maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Ko­ko­nais­maa­kun­ta­kaa­vaa on jo uudistettu yhdellä vahvistetulla, yhdellä hyväksytyllä ja yhdellä laadittavana olevalla, tiettyyn teemaan keskittyvällä vai­he­maa­kun­ta­kaa­val­la. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on laa­ti­nut maakuntakaavan 2020 toteutumista käsittelevän seu­ran­ta­ra­por­tin. Seurantaraportin laatimisen yhteydessä on neuvoteltu maa­kun­ta­kaa­van tarkistamistarpeista kuntien kanssa pidetyillä vuotuisilla kun­ta­kier­rok­sil­la sekä useissa neuvotteluissa kuntaedustajien ja mui­den sidosryhmien kanssa. Työtä varten järjestettiin vuoden 2015 alus­sa internet-pohjainen asiantuntujakysely sekä lisäksi kuntien kaa­voi­tuk­ses­ta vastaaville henkilöille ja ELY-keskuksille suunnattu ky­se­ly. Kainuun maakuntakaavan 2020 toteutumistilannetta ja tar­kis­ta­mis­tar­pei­ta maankäyttöluokittain on esitetty tämän esityksen liit­tees­sä, Kainuun maakuntakaavan seurantaraportti 2015.

Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu taus­ta­sel­vi­tyk­siä mm. Kainuun suoluonnosta, maa- ja kiviainesten ottoon so­vel­tu­vis­ta alueista, ampumaradoista ja matkailun maankäytön stra­te­gias­ta. Maakuntakaavan tarkistaminen ei koske lähtökohtaisesti voi­mas­sa olevaa ja laadittavina olevia vaihemaakuntakaavoja. Tar­kis­tuk­sen sisältö ja maankäyttöluokat tarkentuvat kaavaprosessin käyn­nis­tyes­sä ja edetessä.

Valtioneuvosto on päättänyt 5.2.2015, että Vaalan kunta siirtyy Kai­nuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016 al­kaen. Maakunnan liiton jäsenyysmuutoksen takia Kainuun liiton toi­mi­val­ta Vaalan kuntaa koskevaan maakuntakaavoitukseen päättyy 1.1.2016 ja siirtyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuulle (MRL 26 §). Kai­nuu maakuntakaavan tarkistaminen ei koske Vaalan kunnan aluet­ta. Tarkistettavaan kaava-alueeseen kuuluvat kunnat Hy­ryn­sal­mi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suo­mus­sal­mi käsittäen Kainuun maakunnan alueen sellaisena kuin se tu­lee olemaan 1.1.2016 alkaen.

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti käynnistää Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen.

 

Asia nro 5: Takauksen myöntäminen Juminkeko-säätiölle

Päätös: Maakuntavaltuusto totesi, että Juminkeko-säätiö on maksanut lainan pois ja että liiton takaus on rauennut.

 

Asia nro 6: Talousarvion toteutuminen 1-4/2015

Neljän kuukauden toteutuman perusteella liitto on toiminut alkuvuoden talousarvionsa puitteissa.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi toteutuman tiedoksi.

 

Asia nro 7: Kainuun liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti, että

liiton vuoden 2014 ylijäämä 387 127,82 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille,
päätti hyväksyä liiton tilinpäätöksen liitteineen ja
päätti myöntää Kainuun liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä maakuntajohtajalle ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden hallinnosta ja taloudesta.

 

Asia nro 8: Henkilöstöraportti vuodelta 2014

Vuoden 2014 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Kainuun liiton hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka pe­rus­teel­la henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Vuoden 2014 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 29. Va­ki­nais­ten palvelussuhteiden määrä oli 20 (69 %) ja mää­rä­ai­kais­ten palvelussuhteiden määrä 7 (31 %). Liiton henkilöstöstä naisia oli 58,6 % ja miehiä 41,4 %. Eläkkeelle ei siirtynyt vuoden 2014 aikana ke­tään.

Vuoden 2014 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen kou­lu­tus­kus­tan­nuk­siin (koulutuskustannukset eivät sisällä palk­kaus­kus­tan­nuk­sia) käytettiin noin 17 968 euroa ja yhteensä 21 työpäivää. Osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen käytettiin 0,1 % koko liiton hen­ki­lös­tö­me­nois­ta. 

Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 5,1 työpäivää henkilötyövuotta koh­den. Työtapaturmia vuoden 2013 ai­ka­na ei ta­pah­tu­nut yhtään kap­pa­let­ta.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 708 350 eu­roa. Työhyvinvointiin panostettiin se­kä vä­lit­tö­mi­nä että välillisinä kus­tan­nuk­si­na. Välittöminä kus­tan­nuk­si­na käytettiin hen­ki­lös­tö­etuuk­siin 2 700 euroa. Vä­lil­li­si­ä kus­tan­nuk­sia on vaikea arvioida

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kuntatyönantajien hen­ki­lös­tö­ra­port­ti­suo­si­tuk­sen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käy­tet­ty myös Kevan tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Hen­ki­lös­tö­ra­port­ti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti liiton hen­ki­lös­tö­ko­kouk­ses­sa 13.5.2015.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi.

 

Asia nro 9: Arviointikertomus vuodelta 2014

Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi arviointikertomuksen lisättynä ponnella, että Kainuun liitto suorittaa erillisen itsearvioinnin syksyn aikana.

 

Asia nro 10: Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 käyttö

Kainuun liiton ja BDO Audiator Oy:n (Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy fuusioitui 31.12.2013 BDO Audiator Oy:öön) syyskuussa 2013 allekirjoittama Sopimus tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella 2013 - 2016 sisältää option vuosille 2017 ja 2018. Ko. sopimuksen mukaan päätös optioiden käytöstä pitää tehdä viimeistään 30.6.2015. Lopullisen päätöksen asiassa tekee maakuntavaltuusto

Päätös: Kainuun maakuntavaltuusto päätti, että Kainuun liitto käyttää tilintarkastuspalveluiden optiovuodet 2017 – 2018.

 

 

Uusimmat