Olet täällä

29.10.2014 - 9:34

Tiedote maakuntahallituksen 27.10.2014 päätöksistä

Kainuun maakuntahallitus kokoontui ma 27.10.2014 Ristijärvellä.

TIEDOTE MAAKUNTAHALLITUKSEN 27.10.2014 PÄÄTÖKSISTÄ

 

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

 

Asia nro 3: Verkkotiedottajan tehtävä

Viestinnän lisäresursointi on tarpeen, sillä viestinnällä on merkittävä roo­li maakunnan edunajamisessa, jota maakuntaohjelman mukaisesti on tarpeen vahvistaa. Kokopäiväisen viestinnän am­mat­ti­lai­sen läsnäolo tehostaa lisäksi liiton päivittäisviestintää.

 

Koska viestinnän painopiste on siirtymässä verkkoon, verk­ko­tie­dot­ta­ja olisi tarkoituksenmukaisin ammattinimike. Alustavien neu­vot­te­lu­jen perusteella näyttää olevan lisäksi mahdollista jatkaa yh­teis­työ­so­pi­mus­ta Kainuun soten kanssa viestintäpäällikön osalta.

 

Kainuun liiton verkkotiedottajan keskeinen tehtävä tulee olemaan liiton jul­kai­su­jär­jes­tel­mien pääkäyttäjyys. Toinen päätehtävä on Kainuun liiton verk­ko­vies­tin­nän kanavien (mukaan lukien sosiaalinen media) koor­di­noin­ti, sisällöntuotanto ja muiden sisällöntuottajien ohjaus. Lisäksi verk­ko­tie­dot­ta­ja osallistuisi muiden viestinnän tehtävien hoi­ta­mi­seen.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti perustaa verkkotiedottajan tehtävän 1.1.2015 ja se laitetaan hakuun lähiaikoina.

 

 

Asia nro 4: Europe Direct –verkoston tiedotuspiste

Europe Direct on Euroopan komission ylläpitämä verkosto, jonka pää­teh­tä­vä on välittää Euroopan valtioiden kansalaisille tietoa EU:sta. Toisena keskeisenä tavoitteena on kansalaisten osal­lis­tu­mi­sen tukeminen, esimerkiksi muualla Euroopassa tapahtuvaan työn­te­koon ja opiskeluun liittyvien esteiden madaltaminen.

 

EU-tiedotuspisteet toimivat unionin kaikkien toimielinten etäpisteinä. Ne täydentävät ja tukevat paikallistasolla komission edustustojen ja par­la­men­tin tiedotustoimistojen työtä.

 

Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksän EU-tiedotuspistettä. Itä-Suo­mes­sa pisteitä on vain yksi, jota ylläpitää Pohjois-Savon liitto Kuo­pios­sa. Länsi-Suomen maakunnan liitoista tiedotuspisteitä yl­lä­pi­tä­vät Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Toi­mis­to voi sijoittua myös muiden organisaatioiden yhteyteen, esi­mer­kik­si Länsi-Pohjan toimiston ylläpitäjä on Pro Agria Lappi.

 

Komissio pyrkii nyt laajentamaan tiedotuspisteiden verkostoa eri­tyi­ses­ti Itä-Suomeen. Muun muassa sen vuoksi on käynnistetty haku, jos­sa etsitään uusia EU-tiedotuspisteiden ylläpitäjiä vuosille 2015 - 2017. Hakuaika päättyy 3. marraskuuta.

 

Kainuussa tarvetta Eurooppa-tiedolle olisi hanketoiminnassa, jotta erityisesti EU:n erillisrahoituskanavat voidaan hyödyntää nykyistä te­hok­kaam­min. Tiedotuksen painopisteenä olisi myös nuorten kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tukeminen ja oppilaitosyhteistyö.  

 

Tiedotuspistettä ylläpitävältä organisaatiolta edellytetään si­tou­tu­mis­ta toimiston säännöllisiin aukioloaikoihin. Kainuun liitossa on val­mis­tel­tu kevyemmän vaihtoehdon mukaista mallia, jossa liiton toimiston ala­ker­taan sijoittuva tiedotuspiste olisi auki vähintään 8 tuntia vii­kos­sa. Tiedotuksen pääkanavia olisivat verkkosivut (liiton omien sivujen yh­tey­des­sä) ja sosiaalinen media (Facebook, Twitter) sekä op­pi­lai­tos­yh­teis­työ ja vuotuisten Eurooppa-tapahtumien järjestäminen.

 

Mikäli Kainuun liiton hakemus hyväksyttäisiin, komissio maksaisi edel­lä kuvattujen tehtävien hoitamisesta noin 20 000 euroa vuo­des­sa. Kainuun liitossa tehtävään tulee käyttää yhteensä yhden hen­ki­lö­työ­vuo­den verran henkilöstöresurssia. Käytännössä tehtävät  ja­kau­tu­vat useammalle kuin yhdelle hanketoimintaan perehtyneelle hen­ki­löl­le. Lisäksi tiedotuspisteen toiminnasta mm. tilavuokrista ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­tä ym. juoksevat menot koituisi liitolle kus­tan­nuk­sia noin 15 000 eu­roa vuodessa. Bruttona tiedotuspisteen yl­lä­pi­to maksaisi arviolta 60 000 euroa.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti lähteä hakemaan Europe Direct –verkoston tiedotuspistettä.

 

Asia nro 5: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 6: Talousarvion toteutuma 1-10/2014

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 7: Talous- ja toimintasuunnitelma 2015 – 2015 ja talousarvio 2015

Kainuun liiton vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on kä­si­tel­ty Kainuun kuntaneuvottelussa 27.8.2014. Liiton ta­lous­ar­vio­eh­do­tus perustuu kuntaneuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Liiton alus­ta­vaa toimintasuunnitelmaa käsiteltiin myös kuntakierroksilla tou­ko-ke­sä­kuus­sa. Toimintasuunnitelmaa on viimeistelty liiton vas­tuu­alueil­la ja johtoryhmässä sekä henkilökuntakokouksessa yhteistoimintalain mukaisesti 15.10.2014. Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hyväksymästä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien antama palaute mm. kuntakierrokselta ja tarkastuslautakunnalta.

 

Liiton talousarvion loppusumma ja samalla kuntien maksuosuuksien yh­teis­sum­ma on

2 558 336 euroa. Maksuosuus jakaantuu kuntien kes­ken vuoden 2013 asukasluvun mukaisessa suhteessa.

 

Päätös: Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun ja tekee asiasta esityksen maakuntavaltuustolle seuraavassa kokouksessa. Maakuntavaltuusto hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 – 2017 ja talousarvion 2015 kokouksessaan 1.12.2014.

 

Asia nro 8: Takauksen myöntäminen Juminkeko-saatiölle

Juminkeko-säätiö Kuhmossa toteuttaa parhaillaan kahta edellisen oh­jel­ma­kau­den Karjala ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettua hanketta. Nä­mä kaksi hanketta - ECHO, Ethno-Cultural and Heritage Or­ganisations sekä OMK, The Ontrei Malinen´s Kantele Tourist Route - ovat loppusuoralla, mutta viimeiset maksuerät Juminkeko-säätiö saa vasta hankkeiden päätyttyä ja loppuraportin tultua hyväksytyksi hal­lin­to­vi­ran­omai­ses­sa (=Pohjois-Pohjanmaan liitossa).

 

Juminkeko säätiö on esittänyt Kainuun liitolle mahdollisuutta avustaa sää­tiön toteuttamien ENPI-ohjelmahankkeiden aiheuttaman vä­li­ai­kais­ra­hoi­tuk­seen tarvittavan lainan järjestämisessä. Kuhmon Osuus­pank­ki on valmis myöntämään lainan, jos säätiöllä on lainalle ta­kaa­ja. Takaus olisi voimassa siihen asti, kunnes säätiö saa EN­PI-oh­jel­man hallintoviranomaiselta hankkeiden viimeiset maksuerät ja mak­saa lainana takaisin pankille eli enintään 30.6.2015 saakka, mihin men­nes­sä ENPI-ohjelma sulkeutuu.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti myöntää takauksen Juminkeko-säätiölle sen Kuh­mon Osuuspankista hakemalle 290 000 euron suuruiselle lainalle sää­tiön kanssa sovitulla eh­dol­la, että säätiö ottaa ko­ko­nai­suu­des­saan kannettavakseen sen riskin, että säätiö ei sai­si hankkeen ku­lu­ja täysimääräisinä loppumaksatuksessa.

 

Asia nro 9: Maakuntahallituksen työskentelyn arviointi

Oman työn arviointi on jatkuvaa työtä. Säännöllisesti tehtävällä ar­vioin­nil­la saadaan nopeammin esille poikkeamat asetetuista ta­voit­teis­ta ja suunnattua kehittämistoimen-piteet esille nousseisiin asioi­hin. Sen vuoksi toimielinten on tarkoituksenmukaista tehdä oman työn­sä arviointia useammin kuin mitä sisäisen valvonnan ohjeessa sa­no­taan. Arviointia voidaan tehdä myös kevyemmällä formaatilla kuin laajoilla kyselylomakkeilla tai haastattelukierroksilla.

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että se tekee kirjallisen arviointikyselyn joulukuussa 2014.

 

Asia nro 10: Maakuntahallituksen jäsenten valinta

Maakuntahallituksen toimikausi päättyy vuoden vaihteessa. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntahallituksen toimikaudelle 2015 – 2016 kokouksessaan 1. joulukuuta.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Asia nro 11: Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) varajäsenen vaihtuminen / Akava ry

 

Päätös: Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään varajäseneksi Simo Moision (Akava ry.)

 

Asia nro 12: Itä- ja Pohjois-Suomen osallistuminen NSPA-verkoston OECD-tutkimukseen

NSPA-verkosto keskusteli OECD:ltä tilattavasta tutkimuksesta oh­jaus­ryh­män kokouksessaan 9.10.2014. Kaikki mukana olevat alueet oli­vat muutamaa norjalaista aluetta lukuun ottamatta jo tehneet pe­ri­aa­te­pää­tök­sen mukaan lähdöstä. Lopullisten kustannusten taso sel­viää, kun norjalaisten mukaan lähtö saadaan varmistettua. Joka ta­pauk­ses­sa tavoite on, että NSPA voisi ilmoittaa OECD:lle sitovasti tut­ki­muk­sen toteuttamisesta jo seuraavassa NSPA-foorumissa Bo­dös­sä 4. - 5.11.2014.

 

Tämä NSPA-verkostolle tehtävä tutkimus on koko verkostolle erittäin tär­keä työkalu, kun alamme puolustamaan harvan asutuksen eril­lis­kor­vauk­sen tasoa tulevalla ohjelmakaudella. Edellisiä ohjelmakausia var­ten on työstetty vastaavia tutkimuksia ja ne ovat olleet kes­kei­ses­sä roolissa komission suopeissa esityksissä harvan asutuksen ra­hoi­tuk­ses­ta.

OECD on kehittänyt alueellisen tutkimuksen mallin, jossa alueille tar­jo­taan riippumatonta ja kansainvälisesti arvostettua analyysiä kes­kei­sis­tä kehitystrendeistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Tut­ki­muk­sen myötä saamme myös politiikka-, strategia-, suunnittelu-, hal­lin­to- ja resurssien allokointisuosituksia.

OECD:n tutkimuksen hinta on alustavan tarjouksen mukaan 423 300 euroa. Se jaetaan kaikkien 14 NSPA-maakunnan kesken. Suo­men osuus olisi 211 650 euroa. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa tut­ki­muk­sen tekoon liittyvät tiedonkeruumatkat ja niiden tilaisuudet, hank­kee­seen osallistuvien matkakulut, kunkin maakunnan yh­teys­hen­ki­lön kulut, kansallisen yhteyshenkilön kulut ja tutkimukseen liit­ty­vien tilaisuuksien kustannukset.

 

Kustannukset jakautuvat vä­hin­tään kahden vuoden ajalle. Kainuun maksuosuus on yhteensä 13 229 euroa.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että Kainuu osallistuu tähän OECD-tutkimukseen.

 

Asia nro 13: Tuulivoimakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus

Kainuun Tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma on hyväksytty 19.08.2013 (MH 120 §). Osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maa on tarpeen tarkistaa ja päivittää ajantasaiseksi, sillä laa­dit­ta­va­na olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa käsiteltävät asiat, tausta-aineistot ja laatimisaikataulu ovat täsmentyneet.

 

Kainuun liiton alueidenkäyttö -tulosyksikkö on val­mis­tel­lut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tarvittavat muu­tok­set.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan eh­do­te­tut tarkistukset.

 

Asia nro 14: Kannanotto maakuntien tulevaisuudesta seuraavan hallitusohjelman valmistelutyöhön

Suomen maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat ovat valmistelleet viime vuodesta lähtien yhteistä kantaa maakunta- ja laajemmin koko aluehallinnon uudistamiseksi osana tulevan hallituksen ohjelmaa. Yhteisistä linjauksista annettiin ensimmäinen kannanotto joulukuussa 2013. Kyseinen kannanotto on ollut pohjana mm. maakunnan liittojen kannanotoille meneillään olevan valtion keskus- ja aluehallinnon uudistushankkeen (VIRSU-hanke) suuntaan käydyssä keskustelussa. Maakuntien liittojen yhteistä valmistelutyötä on kuluvana vuonna jatkanut asetettu työryhmä, jonka sihteerinä on toiminut Kuntaliiton maakunta-asiamies Ulla Karvo.

 

Päätös: Maakuntahallitus kävi asiasta lähetekeskustelun ja antaa varsinaisen lau­sun­ton­sa seuraavassa kokouksessa.

 

Asia nro 15: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat