Olet täällä

26.1.2015 - 15:55

Tiedote maakuntahallituksen 26.1.2015 kokouksen päätöksistä

Maakuntahallitus kokousti maanantaina 26.1.2015 Hyrynsalmen kunnanvirastolla. Kokouksen aluksi kunnanjohtaja Ari Nurkkala antoi ajankohtaiskatsauksen Hyrynsalmen asioista.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

Asia nro 3: CEMIS –kehittämisohjelma 2015 – 2016 Cemis-Oulu – MiKeDeKa

Päätös: Maakuntahallitus päätti laittaa asian jatkovalmisteluun ja siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Asia nro 4: CEMIS 2015 – 2016 ohjelma – MIKES (VTT Oy) – Virtausmallinnuksen sekä UWB ja impulssitekniikkaan perustuvan monitorointialustan kehittäminen

Päätös: Maakuntahallitus päätti laittaa asian jatkovalmisteluun ja siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Asia nro 5: Uudistuva Impilinna

Impilinna -rakennus Seppälässä on peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistö on suojeltu suojelumääräyksellä 002/S2. Rakennus on KAOn käytössä ja sen käyttöä tullaan kehittämään ja uudistamaan. Impilinnaan sijoittuva tuotekehityskeittiö mahdollistaa oppilaitoksen ja yritysten erilaisten elintarvikealan, luontomatkailun ja luonnontuotealan tuotekehitysprosessien toteuttamisen. Tämän tyyppinen tuote kehitystila puuttuu Kainuusta. Tuotekehityskeittiö parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mahdollistaa niiden liikevaihdon kasvua sekä uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä.

Projektin tavoitteena on toteuttaa rakennuksen peruskorjaus sen sisätilojen osalta pääosin opiskelijatyönä. Tiloihin tullaan rakentamaan tuotekehityskeittiö, pienimuotoinen myymälätila sekä asiakkaita palveleva kahviotila. Opiskelijatyönä toteutettava peruskorjaus vie enemmän aikaa kuin urakoitsijan toteuttamana. KAO on varautunut toteuttamaan peruskorjauksen suunnitelman mukaisesti siinäkin tapauksessa, että kaikkia rakentamistoimia ei ehditä tehdä hankkeen toiminta-ajan puitteissa.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:

1) Rakennuksen sisätilojen purkaminen ostopalveluna.

2) Sisätilojen peruskorjaaminen Kainuun ammattiopiston opiskelijatyönä, (rakennustekniset-, LVI- ja sähkötyöt).

3) Rakennukseen sijoittuvan tuotekehityskeittiön koneiden ja laitteiden hankinta ja asennus.

4) Rakennukseen sijoittuvien kahvio, myymälä- ja urheilunurmi alueen asiakaspalvelutilojen rakentaminen, koneiden ja laitteiden hankinta ja asentaminen.

Hankkeen tuloksena Impilinnaa voidaan hyödyntää uudenlaisena oppimisympäristönä, mutta myös erityisesti luontomatkailu-, elintarvike- ja luonnontuotealan yritysten tuotekehitysympäristönä. Urheilunurmialueen asiakkaita palvelevat tilat ja toiminnot sijoittuvat rakennukseen.

Kiinteistöä tullaan käyttämään KAO:n eri alojen opiskelijaryhmien oppimisympäristönä.

Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos hakee Uudistuva Impilinna -hankkeelle lisärahoitusta ohjelmakauden 2007-2013 rahoituksesta sekä jatkoaikaa.

Kainuun liitolta kokonaiskustannusarvion korotusta 125 280 €:lla, johon haetaan EAKR/valtion rahoitusta TL 2 yht. 62 640 €. Toinen puoli on kuntarahoitusta.

Perusteluina lisärahoitukselle on ennakoitua suuremmat rakennuksen purkukustannukset ja niistä johtuvat rakentamiskustannukset.

Kustannukset ovat ylittyneet merkittävästi tehdyistä selvityksistä (kuntoarvio, rakennushistoriaselvitys) ja tutkimuksista (rakenteiden avaamisia suunnitteluvaiheessa) huolimatta. Purkuvaiheessa ilmeni odotettua laajempia kokonaan uusittavia rakenteita ja rakennusosia. Lisäksi hanketta toteutetaan opiskelijatyönä, joka on hidastanut hankkeen etenemistä ja tästä johtuen tarvitaan hankkeelle jatkoaika.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen jatkorahoituksen.

 

Asia nro 6: Ukkohalla-Paljakka starttihankeen A70008 peruminen

Yllä mainitusta hankkeesta on maakuntahallitus kokouksessaan 15.12.14/§ 151 tehnyt myönteisen päätöksen rahoittaa hanketta. Päätöksen teon jälkeen on projektipäällikön valinnan yhteydessä tullut esille, ettei suunniteltu yritysrahoitus tule toteutumaan suunnitelman mukaisesti, vaikka kaikilta tahoilta oli yrityssitoumukset asianmukaisesti toimitettu ennen rahoituspäätöksen tekoa. Tästä johtuen Puolangan kunta katsoo, ettei hanketta ole mahdollista toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti ja peruu näin ollen hankkeen ja luopuu hankkeen toteuttamisesta.

Puolangan kunta on 12.1.2015 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut etteivät he käynnistä Ukkohalla-Paljakka starttihanketta.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

 

Asia nro 7: Oikaisuvaatimius/Rahoituspäätös

Riitta Liisa Oikarinen haki 5.12.14 päivätyllä hankehakemuksella Kainuun liitolta Kainuun kehittämisrahaa kirjekansion ja kirjekuorien painatukseen yhteensä 5 600 €.

Hakemuksesta tehtiin kielteinen viranhaltijapäätös 17.12.2014 nro 17.

Päätöksen perusteluina oli "Laki alueiden kehittämisen ja ra ken ne rahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 §:ssä 5 todetaan, että tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, ei yksityiselle henkilölle. Lisäksi valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 §:ssä 4 todetaan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen."

Päätös: Maakuntahallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Asia nro 8: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 9: Pohjoisen sote-alueen valmisteleva kokous Oulussa 5.2.2015

Päätös: Maakuntahallitus nimesi edustajikseen kokoukseen maakuntahallituksen jäsenet Teuvo Hatva, Esko Kyllönen, Sari Kyllönen ja Raimo Piirainen sekä aluekehitysjohtaja Heimo Keränen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen toimii kokouksen puheenjohtajana.

 

Asia nro 10: Edustajien nimeäminen Itä-Suomen neuvottelukuntaan

Päätös: Maakuntahallitus nimesi neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt:

Jarva Marisanna
Kettunen Pentti
Korhonen Timo
Kyllönen Esko
Piirainen Raimo
Suutari Eero

 

Asia nro 11: Edustajien nimeäminen Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan

Päätös: Maakuntahallitus nimesi neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt:

Kettunen Pentti
Korhonen Timo
Kyllönen Esko
Piirainen Raimo
Suutari Eero
Virkkunen Reijo

 

Asia nro 12: Kainuun edustajat Euregio Karelian hallituksessa 2015 - 2016

Päätös: Maakuntahallitus nimesi Euregio karelian hallitukseen kaudelle 2015 – 2016 maakuntajohtaja Pentti Malisen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhosen.

 

Asia nro 13: Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Asia nro 14: Kannanotto maakuntien tulevaisuudesta seuraavan hallitusohjelman valmistelutyöhön

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

 

Asia nro 15: Itä-Suomen hallitustavoitteet 2015

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu aloitettiin Itä-Suomen yhteistoimintaelimissä, Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunnassa 1.4.2014. Lisäksi edellä mainitut toimielimet kokoontuivat käsittelemään hallitusohjelmatavoitteita kokouksissaan 21.10.2014 ja 10.12.2014.

Kokousten välillä tavoitteita valmisteltiin Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kainuun maakuntaliittojen kesken virkamiesvalmisteluna kokouksissa tehtyjen linjausten pohjalta. Valmistelua johti Etelä-Savo Itä-Suomen puheenjohtaja maakuntana.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteita määritetään liitteenä olevassa asiakirjassa, jonka teemoina ovat:

1) Liikenne

2) Elinvoimaiset alueet

3) Biotalous ja metsä kilpailukykytekijöinä

4) Koulutus ja osaaminen

5) Kansainvälisyys

6) Venäjä

7) Matkailu keskeinen vientituote

Alueen maakuntahallitusten on tarkoitus hyväksyä asiakirja maakuntahallituksissa alkuvuoden 2015 aikana.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hallitusohjelmatavoiteasiakirjan.

 

Asia nro 16: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asiasta 16 lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat