Olet täällä

25.9.2014 - 8:49

Tiedote maakuntahallituksen 22.9.2014 päätöksistä

Maakuntahallitus kokoontui maanantain 22.9.2014 Scandic hotel Kajanuksessa.

TIEDOTE MAAKUNTAHALLITUKSEN 22.9.2014 PÄÄTÖKSISTÄ

 

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

 

Asia nro 3: Kajaanin matkailun Master Plan

Kajaanin kaupungilla on maakunnan pääkaupunkina oma vankka ase­man­sa Kainuussa. Kaupungin matkailullista vetovoimaa ja kau­pun­gin tarjoamia atraktioita matkailijan näkövinkkelistä ei ole kui­ten­kaan tehokkaasti nostettu esiin ja tuotteistettu. Tunnettuus on mat­kai­lul­li­ses­ti pitkälti rakentunut ostosmatkailun ja kulttuurimatkailun ym­pä­ril­le. Näkökulmana hankkeessa ja Kajaanin matkailun Master Pla­nis­sa on laajemmin kaupungin vetovoiman ja kaupunkiin suun­tau­tu­van ostovoiman lisääminen kuin pelkästään perinteisesti ym­mär­ret­tä­vä matkailu. Olennaista on kirkastaa Kajaanin rooli kai­nuu­lai­ses­sa matkailun kentässä ja hahmottaa kaupungin suhde lä­hi­alu­een matkailukeskuksiin, ja kuvata Kajaanin vetovoimatekijät mat­kai­lu­alu­ee­na ja kaupunkikeskuksena.

 

Kajaanin matkailun Master Plan -hankkeen tavoitteena on:

1. toteuttaa ulkopuolisen asiantuntijan johtamana prosessi, jonka kaut­ta selvitettäisiin Kajaanin keskusta-alueen sekä Paltaniemelle ulot­tu­van vesistöalueen matkailullisen kehittämisen kannalta mer­kit­tä­vät kehittämiskohteet ja kirjata niiden systemaattinen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

2. tavoitteena on sitouttaa Master Plan -suunnitteluprosessiin mu­kaan tulevat keskeisimmät kehittäjätahot Kajaanin kaupunki, alueen kes­kei­sim­mät yritykset, Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys (KA­KE­RY), Kajaanin Yrittäjät, Kainuun Etu Oy, Kajaanin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, KAO, jne. - tuomaan innovatiivisia uusia ideoita alueen mat­kai­lul­li­seen kehittämiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja si­tou­tu­maan siten toimenpideohjelman toteutukseen jatkossa.

 

Toimenpiteet:

1. Alueen tuntevan, ammattimaisen asiantuntijaorganisaation kil­pai­lut­ta­mi­nen hankkeelle asiantuntijaksi hankintalainsäädännön mu­kai­ses­ti. Tulos: hankintasopimus

2. Hyviin käytänteisiin tutustuminen ja tiedonkeruu (koor­dinaat­to­ri/asian­tun­ti­ja­ta­ho). Tulos: materiaalia ja ideoita ke­hit­tä­mis­työ­pa­joi­hin

3. Työpajatyöskentelyyn osallistuvien edustajien kokoaminen. Tulos: edus­ta­va kokoonpano hankkeen kannalta tärkeistä sidosryhmistä 2-3 työpajan toteuttamiseen hankkeen aikana

4. Toimintasuunnitelmassa sovittujen toimenpiteiden toteutus. Tulos: vä­hin­tään 2-3 työpajan suunnittelu

5. Toimintasuunnitelmassa sovittujen toimenpiteiden toteutus. Tulos: vä­hin­tään 2-3 työpajan toteutus

6. Tulosten arviointi ja yhteenveto. Tulos: "Kajaanin Matkailun Mas­ter Plan 2025" painettuna ja sähköisenä versiona.

7. Toimenpiteiden vaikuttavuuden analysointi ja jatkotoimenpiteet. Tu­los: hankkeen loppuraportti

 

Arvioidut tavoitellut tulokset ovat:

1. prosessin läpikäynnin kautta saatu sitoutuminen yhteiseen ke­hit­tä­mi­seen sekä selkeät vastuualueet kullekin toimijataholle.

2. kirjallinen ja sähköinen versio julkaisusta  "Kajaanin Matkailun Mas­ter Plan 2025".

 

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 15.9.14-14.4.15 ja kokonaiskustannusarvio on 56 000 €, johon hae­taan EAKR/valtion rahoitusta TL 2 yht. 39 200 €.

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

 

 

Asia nro 4: EEKA – Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia (Endurance Experience in Kainuu)

Elämyksellisen luontoliikunnan suosion kasvaessa Kainuuseen on syn­ty­nyt tarve synnyttää uusia matkailutuloa tuot­ta­via, am­mat­ti­mai­ses­ti tuotettuja tapahtumia ja niiden oheistuotteita se­kä varmistaa ole­mas­sa olevien tapahtumien kilpailukyky ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen ke­hit­ty­mi­nen kilpailultaan kiristyvillä ta­pah­tu­ma­mark­ki­noil­la.

 

Hankkeen tavoitteena on:

1. Luoda uusi taloudellisesti kannattava luon­to­lii­kun­ta­mat­kai­lu­ta­pah­tu­mien sarja, jolla on merkittävä matkailullinen ja aluetaloudellinen vai­kut­ta­vuus

2. Luoda liikuntamatkailutapahtumien aluetaloudellisen vai­kut­ta­vuu­den mittari, jolla voidaan sekä julkisen että yksityisen sektorin pää­tök­sen teon tueksi osoittaa tapahtumien laa­jem­pi taloudellinen mer­ki­tys

3. Luoda tapahtumajärjestämisen konsepti, jonka pohjalta syntyy yh­des­sä Vuokatin Urheiluopiston sekä muiden mahdollisten ta­pah­tu­ma-alan toimijoiden kanssa uusi ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­mis­yk­sik­kö tai -yh­tiö

 

Yksityiskohtaisella tasolla hanke keskittyy tapahtumien kas­vat­ta­mi­ses­sa erityisesti kohdennetun sähköisen markkinoinnin sekä so­si­aa­li­ses­sa mediassa tapahtuvan mark­ki­noin­nin kehittämiseen sekä uu­siin kansainvälisen (sähköisen) markkinoinnin keinoihin. Ta­pah­tu­mien kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen liittyen hankkeessa kes­ki­ty­tään myös tapahtumien oheispalveluiden ja -ohjelmien ke­hit­tä­mi­seen sisällön houkuttelevuuden lisäämiseksi

sekä matkailullisen viipymän kasvattamiseksi.

 

Hanke on valmisteltu yhdessä matkailuelinkeinon ja sidosryhmien, ku­ten Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vuokatin Urheiluopiston kans­sa. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu mat­kai­lu­elin­kei­non ja sidosryhmien tarpeita sekä niiden hankkeelle tuomia mah­dol­li­suuk­sia tapahtumien ja toimialan ke­hit­tä­mi­ses­sä.

 

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.9.2014 - 31.8.2017 ja kokonaiskustannusarvio on 343 142 €, jo­hon haetaan EAKR/valtion rahoitusta TL 1 yht. 240 180 €.

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Asia nro 5: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 6: Kainuun liiton viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavat maksut

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun liiton viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavat maksut

 

Asia nro 7: Liittyminen Suomi-Venäjä-seuran Pohjois-Suomen piirijärjestön jäseneksi

Kainuun liitto hakee Suomi-Venäjä-seuran Pohjois-Suomen pii­ri­jär­jes­tön jäsenyyttä v. 2014 alkaen. Yhteyksien solmiminen sekä ajan­ta­sai­sen informaation saamiseksi piirijärjestön jäsenyys tarjoaa näi­hin hyvän kanavan. Kainuun kunnista neljä (Suomussalmi, Kuhmo, Ris­ti­jär­vi ja Hyrynsalmi) on piirijärjestön jäseniä sekä lisäksi mm. Poh­jois-Poh­jan­maan liitto ja Lapin liitto. Maakunnan liittojen jä­sen­mak­su tällä hetkellä 110 euroa/vuosi.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti liittyä Suomi-Venäjä-seuran Pohjois-Suomen piirijärjestön jäseneksi.

 

Asia nro 8: Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ehdotus

Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueella on valmisteltu ehdotus Kai­nuun kaupan vaihemaakuntakaavaksi. Maakuntahallituksen hy­väk­sy­män osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan vai­he­maa­kun­ta­kaa­va­eh­do­tus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 §:n mu­kai­ses­ti. Kaavan nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta pyydetään lau­sun­not Kainuun kaupungeilta ja kunnilta sekä Kainuuseen ra­joit­tu­vil­ta maakuntaliitoilta. Lausunnot pyydetään lisäksi Kainuun ELY -kes­kuk­sen ympäristövastuualueelta sekä muilta maakuntakaavan kan­nal­ta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

 

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ehdotus sekä voimassa ole­vaan Kainuun maakuntakaavaan aiheutuvat muutokset esitellään ko­kouk­ses­sa. Maakuntahallituksen jäsenille lähetetään erillisenä liit­tee­nä vaihemaakuntakaavan ehdotusasiakirjat. Val­mis­te­lu­ai­neis­toon ja voimassa olevaan Kainuun maakuntakaavaan on mah­dol­lis­ta tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi / Maakuntakaavoitus

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti asettaa Kainuun kaupan vai­he­maa­kun­ta­kaa­van ehdotuksen julkisesti nähtäville 29.09. – 28.10.2014 vä­li­sek­si ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

 

Asia nro 9: Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU)

Uudet maakuntaohjelmat vuosille 2014–2017 ovat valmistuneet. Nii­tä konkretisoivat maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmat laa­di­taan uuden alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hal­lin­noin­nis­ta annetun lain (7/2014) ja sen perusteella annetun val­tio­neu­vos­ton asetuksen mukaisesti. Em. lain 28 §:n mukaan maa­kun­nan yhteistyöryhmän tehtävänä on "1) hyväksyä ja tarvittaessa tar­kis­taa maakuntaohjelman toimeenpano-suunnitelma, jolla suun­na­taan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kan­sal­lis­ta rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa ra­hoi­tus­ta".

 

Suunnitelma si­säl­tää em. lain 33 §:n mukaisesti keskeisiä maa­kun­ta­oh­jel­maa toteuttavia hanke- ja toi­men­pi­de-esi­tyk­siä sekä ku­vauk­set niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kan­nan­oton ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man valtakunnallisiin teemoihin kuu­lu­vis­ta hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osal­lis­tu­mi­ses­ta niihin sekä pai­no­pis­teet, joihin kansallista ja Euroopan unionin ra­hoi­tus­ta kohdennetaan. Li­säk­si suunnitelmassa kuvataan 18 §:ssä tar­koi­tet­tu­jen maakuntien yh­teis­toi­min­ta-aluei­den ja muut maa­kun­tien yhteiset toimenpiteet ja kes­kus­hal­lin­nol­le tehtävät aloitteet. Suunnitelmaa voidaan tar­vit­taes­sa tarkistaa vuosittain.

 

Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, lii­ken­ne- ja ympäristö-keskusten ja muiden valtion viranomaisten, kun­tien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien ta­ho­jen kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma­esi­tyk­sen kokouksessaan 15.9. 2014. Maa­kun­ta­oh­jel­mien toimeenpanosuunnitelmat tulee palauttaa al­le­kir­joi­tet­tui­na työ- ja elinkeinoministeriöön 30.9.2014 mennessä.

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 10: Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskusten strategisten tulossopimusten tarkistaminen

Aluekehityslainsäädännön (7/2014, 17 §) mukaan maakunnan liiton teh­tä­vä­nä on mm. "3) osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten sekä tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisten oh­jaus­asia­kir­jo­jen laatimiseen sekä osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten tulossopimuksia koskeviin neuvotteluihin alueen ke­hit­tä­mis­ta­voit­tei­den huomioon ottamiseksi". Em. lain 28 §:n mu­kaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on "käsitellä elinkeino-, lii­ken­ne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin alue­hal­lin­to­vi­ras­ton eistyksen strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi".

 

ELY-keskusten strategia-asiakirja 2012–2015 sekä ELY-keskusten stra­te­gi­set tulossopimukset laadittiin syksyllä 2011. Hallituksen ke­hys­pää­tös vuosille 2015–2018 ei aiheuttanut muutostarpeita stra­te­gia-asia­kir­jaan. Strategisten tulossopimusten tarkistustarpeita voi syn­tyä hallitusohjelman toimeenpanosta, hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­po­liit­ti­ses­ta ohjelmasta, valtion talousarviosta, oh­jaa­vien ministeriöiden lin­jauk­sis­ta ja ELY-keskusten toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä tapahtuneista muu­tok­sis­ta johtuen. Kainuun liitto on käynyt sekä Kainuun ELY-kes­kuk­sen että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa neu­vot­te­lut, jossa on arvioitu toimintaympäristön muutoksia Kai­nuus­sa.

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

 

Asia nro 11: Suunnittelujohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään 195 €:n korotus.

 

Asia nro 12: Hallintopäällikön tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään 195 €:n korotus.

 

Asia nro 13: Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että lausuntoon annetaan lisäohjeistusta 29.9. pidettävän kuntapäättäjäkokouksen jälkeen.

 

Asia nro 14: Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenyydet

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti myr:n kokoonpanosta.

 

Asia nro 15: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

 

Tästä asiasta lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197.

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat