Olet täällä

21.4.2015 - 13:47

Tiedote maakuntahallituksen 20.4.2015 päätöksistä

Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa ma 20.4.2015

KOKOUSTIEDOTE

Maakuntahallitus piti kokouksensa 20.04.2015 ja käsitteli seuraavia asioita.

 

Asia nro 4/Geomaterials pilottihanke, hakijana Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy yhteyshenkilönään Jari Kähkönen.

Pi­lo­toin­ti­koh­de on Paltamon kunnan Kiehimänsuun kylään rakennettava kai­vok­sen yhteydessä oleva yksityistie, jossa on raskasta liikennettä. Pilottikokeen tavoitteena on löytää mahdollisimman edullinen ja toi­mi­va sideaineratkaisu saavuttamalla tuhkan ja lisäsideaineen yh­dis­tel­mäl­lä sementtistabilointia vastaava lujuus. Pilotoinnin toisena ta­voit­tee­na on kohottaa käytetyn kiviaineksen (murskeen) käy­tet­tä­vyyt­tä maarakentamiseen lujittuvana rakenteena. Tämän pi­lo­toin­ti­pro­jek­tin puitteissa keskitytään biotuhkan käyttöön stabiloinnin si­de­ai­nee­na sekoitteena.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.5.-31.8.2015 ja kokonaiskustannusarvio on 30 000 €, johon hae­taan ohjelmakauden 2007-2013 hankkeista säästyneistä varoista TL 2 EAKR/valtion rahoitusta yhteensä 21 000 €. Lisäksi hankkeessa on kuntarahoitusta 9 000 €.

Päätös:        Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista.

 

Asia nro 5/Kainuun biotuotetehdas-tehdaskonseptiselvitys,hakijana on Kainuun liitto, alueidenkäyttö yhteyshenkilönään Hannu Heik­ki­nen. Osatoteuttajana on Kainuun Etu Oy.

Kainuun liiton alueiden käytön hakemassa hankkeessa on ta­voit­tee­na Kainuuseen parhaiten soveltuvan ja tulevaisuuden tuo­tan­to­mah­dol­li­suuk­siin ja kysyntään vastaavan biotuotetehdaskonseptin suun­nit­te­lus­ta. Hankehakemuksessa perustellaan hanke-esitystä seu­raa­vas­ti:

Puuraaka-aineiden jatkojalostus on logistisesti ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den vuoksi järkevää tehdä lähellä raaka-ainevarantoja. Kainuun met­sä­va­ran­not, etenkin kuitupuu, logistinen sijainti ja työvoiman saa­ta­vuus puoltavat uuden biotuotetehtaan perustamista alueelle. Mark­ki­na­ti­lan­ne kuitenkin osoittaa, että pitkäkuituisen sellun ja pa­pe­rin­val­mis­tuk­sen sijaan on tarpeen selvittää myös muihin kui­tu­puu­poh­jai­siin biotuotteisiin perustuvaa tehtaan toimintakonseptia. Kui­tu­puus­ta valmistettavien biotuotteiden kehittyminen on voimakasta ja niil­lä on lupaavat tulevaisuuden näkymät. Kainuussa on selkeä tarve kui­tu­puu­ta jalostavalle biotuotetehtaalle. Tällä tavoin lisätään alueen työl­li­syyt­tä ja elinvoimaisuutta ja varmistetaan talousmetsien tehokas käyt­tö.

Hankkeessa on tavoitteena selvittää Kainuun olosuhteisiin ja tu­le­vai­suu­den markkinanäkymiin parhaiten soveltuva kuitupuuta jalostavan teh­taan toimintakonsepti ja sijaintivaihtoehdot sekä kartoittaa alus­ta­vas­ti potentiaaliset sijoittajat ja saada heidät kiinnostumaan Kai­nuu­seen sijoittuvasta biotuotetehtaasta investointikohteena. Pitkän täh­täi­men tavoite on saada investointipäätös ja biotuotetehdas Kai­nuu­seen.

Hankkeen aikana selvitetään konsulttiyönä biotuotetehdaskonsepti ja kartoitetaan tehtaan mahdollinen sijainti. Millainen tehdas on kan­nat­ta­va, mitä tuotteita se jalostaa ja mille markkinoille tuotteet me­ni­si­vät. Kontaktit potentiaalisiin sijoittajiin, joiden kanssa voidaan jat­kaa neuvotteluja tehdasinvestoinnin toteuttamisesta käytännössä.

Tehtaan sijaintivaihtoehdon selvittämiseen liittyy kaavoituksen ja inf­ran arviointia.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.4.-31.8.2015 ja ko­ko­nais­kus­tan­nus­ar­vio on 126 860 €, johon hae­taan ohjelmakauden 2007-2013 hankkeista säästyneistä varoista TL 2 EAKR/valtion rahoitusta yh­teen­sä 88 802 €. Lisäksi hankkeessa on kun­ta­ra­hoi­tus­ta 38 058 €.

Päätös:        Maakuntahallitus puolsi hankkeen rahoittamista.

 

Asia nro 6/Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus, lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197.

 

Asia nro 7/Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelma

Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmaesityksestä on pyydetty lausuntoa.

Metsähallituksen hallinnoimien maa- ja vesialueiden käyttöä suun­ni­tel­laan monitavoitteisesti luonnonvarasuunnittelussa. Siinä tar­kas­tel­laan luonnonvarojen käyttöä ja hoitoa kokonaisvaltaisesti eri käyt­tö­muo­to­jen kannalta. Tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonvarojen tar­joa­mat mahdollisuudet ja niihin eri tahoilta kohdistuvat tarpeet mah­dol­li­sim­man toimivaksi kokonaisuudeksi. Valtion maiden eri­lai­sia käyttömuotoja ovat muun muassa luonnonsuojelu, metsätalous, vir­kis­tys­käyt­tö, luontomatkailu, kiinteistöjalostus (ml tuulivoima) ja maa-ai­nes­kaup­pa.

Luonnonvarasuunnitteluprosessissa tarkastellaan alueen omi­nai­suuk­sia paitsi taloudellisen myös ekologisen ja sosiaalisen kes­tä­vyy­den kannalta.

Luonnonvarasuunnitteluun osallistuvat Metsähallituksen hen­ki­lö­kun­nan lisäksi paikalliset sidosryhmät yhteistyöryhmissä. Suun­nit­te­lu­pro­ses­sin tuloksena tarkennetaan Metsähallituksen toiminnan lin­jauk­sia ja päätetään alueellisella tasolla esimerkiksi suojelu- ja vir­kis­tys­käy­tön painotuksista ja metsätaloustoiminnan laajuudesta. Asiasta on pyydetty

Asiasta on pyydetty lausunto ja lopullinen lausunto Metsähallituksen Kainuun luon­non­va­ra­suun­ni­tel­mas­ta tulee antaa 4.5.2015 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0191 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Päätös:     Maakuntahallitus hyväksyi  lausunnon Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmaesityksestä ja antoi virastolle valtuudet täydentää lopullista lausuntoa.

 

 

Asia nro 8/Kainuun liiton talousseuranta ajalla 1.1.-31.3.2015

Päätös:     Maakuntahallitus merkitsi tilannekatsauksen tietoonsa saatetun.

 

Asia nro 9/ Kainuun liiton sisäinen organisaatio

Päätös:      Maakuntahallitus antoi maakuntajohtajalla valtuudet valmistella

                  organisaatiomuutosta yhteistyössä henkilöstön kanssa.

 

Asia nro 10/Kainuun äkillisen rakennemuutoksen kasvusuunnitelma, siirretty

seuraavaan kokoukseen.

 

Asia nro 11/Avien ja elyjen yhteinen strategia-asiakirja 2016-2019, siirretty

seuraavaan kokoukseen.

 

Asia nro 12/Barentsin alueneuvoston ja -komitean puheenjohtajuuskausi 2016 - 2017

Kainuun liitto on osallistunut Barentsin aluehallintojen väliseen yh­teis­työ­hön alueneuvoston, aluekomitean ja näiden työryhmien jä­se­ne­nä. Keskeinen tavoite on ollut vaikuttaa Barentsin alueen saa­vu­tet­ta­vuu­den ja elinvoimaisuuden parantamiseen. Barentsin alu­eel­li­sen liikenne- ja logistiikkatyöryhmässä Kainuulla oli vuonna 2014 ve­to­vas­tuu toiminnasta.

Alueneuvoston sekä aluekomitean kaksi vuotinen puheenjohtajuus kier­tää vuorotellen Suomen, Ruotsi, Norjan ja Venäjän kesken. Vuo­si­na 2016 - 2017 puheenjohtajuus on Suomella ja Kainuun maa­kun­nal­la.

Kainuun liiton kv-tiimi on aloittanut valmistelut Kainuun tulevaan pu­heen­joh­ta­juus­kau­teen. Puheenjohtajuus vaihtuu lokakuussa alue­neu­vos­ton kokouksessa Oulussa, toiminta alkaa käytännössä tam­mi­kuun alusta. Kainuun liitossa tulee sopia puheenjohtajakauden teh­tä­vien hoidosta  liiton organisaatiossa, sillä tehtävä on vas­tuul­li­nen ja edellyttää usean henkilön työpanosta. Maakuntahallituksen tu­lee nimetä Barentsin alueneuvostoon Kainuun edustajansa, joka siis toimii puheenjohtajakaudella Barentsin alueneuvoston ko­kous­ten puheenjohtajana. Vastaavasti liiton virasto nimeää edustajansa Ba­rent­sin aluekomiteaan, joka toimii sen kokousten pu­heen­joh­ta­ja­na.

 

Toinen keskeinen tehtävä on pj-kauden toimintaohjelman valmistelu. Kai­nuun esittämässä ohjelmassa voidaan priorisoida ja asettaa ta­voit­tei­ta Barents-toiminnalle puheenjohtajakauden ajaksi. Kauden oh­jel­ma julkistetaan 13.-

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi 15.10.2015 Oulun pidettävien BEAC-ko­ko­us­ten yhteydessä. Syyskuussa pidetään valmisteleva vi­deo­neu­vot­te­lu, johon tulee tehdä esitys/ luonnos valmiiksi.

 

Paavo Keränen ja Pentti Malinen vastaavat puheenjohtajuuskauden oh­jel­man laatimisprosessista Barents-yhteistyön vuoteen 2018 Päätös:

voi­mas­sa olevan yhteisen ohjelman pohjalta. Barents-yhteistyön kes­kei­set tiedot löytyvät verkkosivuilta www.beac.st. 

 

Päätös:        Maakuntahallitus hyväksyi asian. Henkilövalinnat seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat