Olet täällä

18.8.2015 - 6:53

Tiedote Kainuun maakuntahallituksen päätöksistä 17.8.2015

Kainuun maakuntahallitus kokoontui maanantaina 17.8.2015 syksyn ensimmäiseen kokoukseen Kajaanissa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

Asia nro 3: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Esityslistalla oli seuraavat ajankohtaisaiheet:

Itsehallintouudistus -> Selvityshenkilötyöryhmän 14.8. julkaisemat ehdotukset, asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
Talvivaara ja muut Kainuuseen vaikuttavat teollisuushankkeet

Hossan kansallispuistoehdotus
Itä- ja Pohjois-Suomen lentostrategia
Kainuuta koskevat liikenneyhteys-, infra- ja parennushankkeet
TEM:n pyyntö normien purkamisesta aluekehittämisen ja EU-ohjelmatoiminnan osalta
BioKos-hankkeen loppumaksatuserän jakaminen
Kainuu-sopimuksen valmistelu käynnissä. Heimo Keränen ja Pentti Malinen valmistelevat liiton puolella asiaa

Päätös: Maakuntahallitus kävi keskustelun ajankohtaisista asioita.

Asiasta 3 lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197

 

 

Asia nro 4: Kainuun matkailun aluerakenne – esiselvitys ja jatkotoimet

Kainuun liitto tilasi marraskuussa 2014 matkailun maan­käyt­tö­stra­te­gian esiselvityksen. Selvityksen tarkoituksena oli koota Kainuun mat­kai­lu­kes­kus­ten ja -alueiden maankäyttöä koskevia tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä, tuoda matkailun sisältöjä maakuntakaavoitukseen sekä sel­vit­tää tarve laajemmalle matkailun maankäyttöstrategialle Kai­nuus­sa. Selvityksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muun muassa käyn­nis­ty­väs­sä kokonaismaakuntakaavan laadinnassa, muussa maan­käy­tön suunnittelussa ja matkailukohteiden kehittämisessä.

Esiselvityksen tuloksena saatiin kattava näkemys Kainuun matkailun ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta ja monipuolisesti matkailua koskevia ehdotuksia maa­kun­ta­kaa­vaan.

Esiselvitystä laadittaessa nousi hyvin vahvasti esille tarve kuvata saa­vu­tet­ta­vuu­teen ja logistiikkaan kytkeytyen Kainuun matkailun alue­ra­ken­ne. Saavutettavuusnäkökulma koskettaa kaikkia Kainuun mat­kai­lu­aluei­ta ja on toimijoita yhdistävä. Matkailun aluerakenteen ku­vaa­mi­ses­sa on tärkeää toiminnallinen sisältö, eli matkailualueilta saa­tu näkemys maakunnan infrastruktuurista ja sen ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta sekä alueiden välisestä yhteistyöstä. Matkailun aluerakenteen li­säk­si nähtiin tarpeelliseksi esittää omilla teemakartoillaan liikenne- ja logistiikkateema sekä matkailuun olennaisesti kytkeytyvä lo­ma-asu­mi­nen.

Tavoitteena on ollut laatia selkeä ja havainnollinen karttaesitys Kai­nuun matkailun aluerakenteesta ja siihen keskeisesti liittyvistä tee­mois­ta. Kokonaisuuden pohjalta voidaan ottaa kantaa esim. Met­sä­hal­li­tuk­sen luonnonvarasuunnitelmaan ja tuottaa sisältöä käyn­nis­ty­vään kokonaismaakuntakaavatyöhön.

Esiselvityshankkeen yhteistyötahoina olivat Kainuun liiton ohella mm. Kainuun ELY-keskus, Kainuun Etu Oy ja alueen kunnat. Si­dos­ryh­mä­ta­hoi­na ovat mm. Metsähallitus, matkailuyrittäjät, mat­kai­lu­kes­kuk­set ja -yrittäjät. Selvitystyön tekijänä toimi Sweco Ympäristö Oy.

Kainuun matkailun maankäyttöstrategian esiselvitystä laadittaessa nou­si matkailualueilta, matkailutoimijoilta ja muiden sidosryhmien ta­hol­ta selvästi esille tarve laajemman ja konkreettisen, matkailun ke­hit­tä­mis­tä ja maankäyttöä painottavan strategian laatimiseen. Al­ku­vai­hees­sa on esiselvityksen lisäksi laadittu kartallinen kuvaus Kai­nuun matkailurakenteesta. Selvitykset ja kuvaukset ovat pohjana niin Kainuun kokonaismaakuntakaavan laatimiselle kuin Kainuun mat­kai­lu­stra­te­gian päivittämiselle. Saavutettavuusnäkökulma kos­ket­taa kaikkia Kainuun matkailualueita ja on toimijoita yhdistävä.

Kainuussa on tällä hetkellä käynnissä useita matkailun Master Plan -töi­tä, joiden tavoitteet ja kehitettävät sisällöt kokoamalla saadaan var­sin kattava kuva matkailun tulevaisuudesta ja sitä koskevista toi­men­pi­teis­tä Kainuussa. Tällainen alueellisten matkailun ke­hit­tä­mis­tar­pei­den kerääminen voisi tapahtua ”Road Show'na” toimijoiden haas­tat­te­lu­jen tai alueellisten työpajojen muodossa.

Kainuun matkailurakennekartoilla on esitetty tärkeimmät reitistöt ja päi­vä­rei­tit. Tätä tarkastelua tulisi jatkossa vielä tarkentaa ja prio­ri­soi­da ylläpidettävät kärkireitit. Kainuun kaikkia retkeily- ja har­ras­tus­reit­te­jä ei ole nykyisessä laajuudessa mahdollista ylläpitää rahoituksen vä­hen­tyes­sä.

Matkailun kehittämistarpeet ja konkreettiset toimenpiteet tulisi koota stra­te­gia-asia­kir­jak­si, joka tarjoaa kehittämisen eväitä sekä mat­kai­lua koskevaan maankäyttöön että matkailun ohjelmalliseen ke­hit­tä­mis­toi­min­taan. Kainuussa tarvitaan konkreettinen matkailun ke­hit­tä­mi­sen toimenpideohjelma, johon on koottu maakunnallisesti tärkeät, aluei­ta ja toimijoita yhdistävät matkailun kehittämistoimet ja -hank­keet. Näkökulman tulisi sekä strategiassa että toi­men­pi­de­oh­jel­mas­sa painottua saavutettavuuteen ja logistiikkaan.

Kainuun matkailun kehittämistarpeet ja konkreettiset toimenpiteet on tar­peen koota strategia-asiakirjaksi, joka tarjoaa kehittämisen eväitä se­kä matkailua koskevaan maankäyttöön että matkailun oh­jel­mal­li­seen kehittämistoimintaan. Strategiaan kootaan mm.

•Kainuun matkailun tapahtunut kehitys

•Benchmarking suhteessa lähimaakuntiin ja muihin matkailualueisiin

•matkailun trenditarkastelu

•Kainuun saavutettavuustarkastelu

•alueelliset matkailun kehittämistarpeet ja sisällöt

•tavoitteellinen matkailun aluerakenne

•matkailun kehittämisen strategiset linjaukset

•matkailun kehittämisen toimenpideohjelma ja hankeaihiot

Kainuun, vuonna 2011 laadittuun, matkailustrategian on tarpeen teh­dä välipäivitys, jossa tarkastellaan mennyttä kehitystä ja jossa teh­dään tarvittavia suunnan muutoksia strategisiin valintoihin.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti käynnistää matkailustrategian päivitysprosessin.

 

Asia nro 5: Kokeileva Kainuu

Maakuntahallituksen 22.6. päätöksen  pohjalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön erillisen pyynnön johdosta Kainuun liitto on heinäkuun alussa toimittanut ministeriöön listan kärkiaihioista Kainuun kokeiluhankkeiksi.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti jatkaa Kokeileva Kainuu –ehdotusten valmistelua.

 

Asia nro 6: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 7: Talousarvion toteutuma 1-7/2015

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi toteutuman tiedoksi.

 

Asia nro 12: Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 – 2018 ja talousarvio 2016

Taloussuunnitelma 2016 – 2018 ja talousarvio 2016 käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 16.11.2015 ja sieltä ne menevät maakuntavaltuustoon hyväksyttäviksi 30.11.2015 kokoukseen.

Päätös: Maakuntahallitus evästi taloussuunnitelman ja talousarvion laatijoita.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat