Olet täällä

23.3.2015 - 15:16

Tiedote Kainuun maakuntahallituksen 23.3.2015 päätöksistä

Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa maanantaina 23.3.2015.

TIEDOTE MAAKUNTAHALLITUKSEN 23.3.2015 PÄÄTÖKSISTÄ

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

 

Asia nro 3: Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelma

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

 

Asia nro 4: Kainuun edunajamisen ja sen hankeluettelo vuonna 2015

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

 

Asia nro 5: Kainuun tuulivoimamaakuntakaava-alueen rajauksen muuttaminen

Valtioneuvosto on päättänyt 5.2.2015, että Vaalan kunta siirtyy Kai­nuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016 al­kaen. Maakunnan liiton jäsenyysmuutoksen takia Kainuun liiton toi­mi­val­ta Vaalan kuntaa koskevaan maakuntakaavoitukseen päättyy 1.1.2016 ja siirtyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuulle (MRL 26 §). Vaa­lan kunnassa laaditaan parhaillaan koko kunnan kattavaa tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­vaa, jonka tavoitteena on ohjata tuulivoimatuotannon si­joit­tu­mis­ta kunnan alueella. Tuulivoimayleiskaavan tultua voimaan tuu­li­voi­maa ohjaava maakuntakaava ei ole voimassa tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­vas­sa osoitetuilla alueilla. Edellä mainitut päätökset ja maa­kun­ta­kaa­va­pro­ses­sin aikataulu huomioon ottaen on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta keskeyttää tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen Vaalan kun­nan alueelle ja muuttaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan alue­ra­jaus­ta siten, että voimaan tullessaan tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta­kaa­va käsittää Kainuun maakunnan alueen sellaisena kuin se tulee ole­maan 1.1.2016 alkaen.  Muutoksen jälkeen Kainuun tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta­kaa­va-alu­ee­seen kuuluvat edelleen Hyrynsalmi, Kajaani, Kuh­mo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi rajauksen muutoksen.

 

Asia nro 6: Tuulivoimakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma on hyväksytty 19.08.2013 (MH 120 §) ja tarkistettu 27.10.2014 (MH 128§). Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaa on tarpeen tar­kis­taa ja päivittää ajantasaiseksi, sillä laadittavana olevan tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta­kaa­van alueen rajaus ja osallisten luettelo ovat muut­tu­neet sekä kaavan laatimisaikataulu on täsmentynyt.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistamisen.

 

 

Asia nro 7: Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos, vastineet lausuntoihin

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on ollut julkisesti näh­tä­vil­lä 11.8.-12.9.2014 välisen ajan Kainuun kuntien ja kaupunkien il­moi­tus­tau­lul­la sekä Kainuun liiton verkkosivuilla ja Kainuun liiton kans­lias­sa. Tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksesta on pyydetty lau­sun­to yhteensä 91 eri taholta. Siitä on saatu 44 lausuntoa ja 44 mie­li­pi­det­tä. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualue on käsitellyt saa­dut lausunnot ja mielipiteet sekä valmistellut ehdotukset niitä kos­ke­vik­si vastineiksi.

Päätös: Maakuntahallitus päätti antaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luon­nos­ta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin erillisliitteen mu­kai­set vastineet.

 

Asia nro 8: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 9: Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 10: Kainuun Kestävän energian käytön toimintasuunnitelman hyväksyminen

Kainuun liitto liittyi maakuntahallituksen päätöksellä (28.04.2014; § 55) kaupunginjohtajien ja maakuntajohtajien yleiskokoukseen (Co­venant of Mayors, CoM), josta Kainuu saa kansainvälistä tukea elin­kei­no­po­liit­tis­ten sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa to­teut­ta­mi­seen sekä tukea Kainuun ilmastostrategian täytäntöönpanoon.

Viimeistään vuoden kuluttua verkostoon liittymisestä Kainuun tulee toi­mit­taa Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma vuo­teen 2020 (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) CoM-sih­tee­ris­töl­le. Tämä suunnitelma valmistui vuoden 2014 lopussa ja se teh­tiin Kainuun Edun kansainvälisessä STEP-hankkeesssa ja hank­keen rahoituksella. Kainuun kestävän energiankäytön toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuoteen 2020 -raportin tiivistelmä on tämän ko­kous­ma­te­ri­aa­lin erillisliitteenä.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman tavoitteeksi ase­tet­tiin 25 % kokonaispäästöjen vähentäminen vuoden 2009 ta­sos­ta. Tavoite on sama kun Kainuun vuoteen 2020 ulottuvassa il­mas­to­stra­te­gias­sa. Kainuu ohjelmassa Kainuu tavoittelee vä­hä­hii­li­seen biotalouteen siirtymistä ja energiayliomavaraisuutta.

Näin Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman toi­meen­pa­no tukee niiden tavoitteiden toteuttamista, joihin Kainuu on jo aiemmin sitoutunut. Kaupunginjohtajien ja maakuntajohtajien yleis­ko­kouk­sen jäsenyyden ja kestävän energiankäytön toi­min­ta­suun­ni­tel­man toteutuksen kautta Kainuu saa kansainvälistä tukea elin­kei­no­po­liit­tis­ten sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa to­teut­ta­mi­seen. Kainuulaiset toimijat voivat hakea Horisontti 2020 -oh­jel­mas­ta pelkästään CoM-verkostoon kuuluville alueille kohdennettua ra­hoi­tus­ta.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman tavoitteisiin pää­se­mis­tä vauhditetaan erillisrahoitteisilla hankkeilla. Vuonna  2015 käynnistyi Kajaanin yliopistokeskuksen toteuttama ja ELY-kes­kuk­sen rahoittama Kainuun ilmastohanke, jossa keskitytään kuntien ja yritysten tiedonlisäämiseen ja neuvontaan mm. päästöjen vä­hen­tä­mi­ses­sä ja  energiatehokkuuden parantamisessa.

Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisessä on Kainuun suu­rin päästövähennyspotentiaali. Kainuun bioenergiaohjelman ta­voit­tee­na on, että metsäenergian hyödyntämistaso nostetaan 900 GWh:iin vuoteen 2015 mennessä. Alueelle suunniteltujen tuu­li­voi­ma­hank­kei­den yhteenlaskettu tuotantopotentiaali on yli 1,2 TWh vuon­na 2020. Päästövähennyksiä tavoitellaan lisäämällä bio­polt­to­ai­nei­den jalostusta ja toimimalla puurakentamisen edelläkävijänä maa­kun­ta­oh­jel­man tavoitteiden mukaisesti. Henkilöautoilua vä­hen­ne­tään kehittämällä joukkoliikennettä usein eri toimenpitein.

Jätteenkäsittelystä vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko­kymp­pi. Jätteenkäsittelystä aiheutuvia päästöjä vähennetään tie­dot­ta­mal­la asukkaita kestävän kulutuksen ja kierrätyksen merkityksestä. Yhteistyö puhdistamolietteiden ja biojätteiden kä­sit­te­ly­lai­tok­sen perustamiseksi käynnistetään.

Skenaariolaskelmien kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman to­teu­tues­sa Kainuun päästöt vähenevät 34 % (215 kt CO2-ekv) vuo­teen 2020 mennessä ja suunnitelmassa tavoitteeksi asetettu  25 % pääs­tö­vä­henemä on hyvin realistista saavuttaa. Samalla saa­vu­te­taan Kainuun ilmastostrategian tavoitteet.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi erillisliitteen mukaisen Kainuun kestävän ener­gian­käy­tön toimintasuunnitelman vuoteen 2020.

 

Asia nro 11: Valtuustoaloitteet

Kainuun liitolla ei ole maakuntavaltuuston jättämiä valtuustoaloitteita kesken.

Alla on lueteltu keskeneräiset maakunnallisen nuorisovaltuuston valtuustoaloitteet sekä niiden käsittelytilanne:

 

Kivatiimi-käytäntö kaikkien kuntien peruskouluissa käyttöön kattavasti (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet: Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta sekä Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Autokoulujen ja koulujen yhteistyön tiivistäminen ajokortin hankinnassa (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun lukioille ja Kajaanin koulutusliikelaitokselle ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet Suomussalmen lukio, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Puolangan kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

 

Linja-automaksuissa pikavuorolisien poistaminen opiskelijoilta

(nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kajaanin kaupungille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen on antanut lausunnon Kajaanin kaupungin henkilöliikenteen asiantuntija.

Siirrytään kouluissa yhä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön (nuorisovaltuusto 30.6.2014)

- Kainuun liitto on siirtänyt asian valmistelun Kainuun kunnille ja pyytänyt vastausta aloitteeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Aloitteeseen ovat vastanneet Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta, Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta, Ristijärven kunta, Puolangan kunta, Hyrynsalmen kunta ja Kuhmon kaupungin sivistyspalvelujen johtoryhmä.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

 

Asia nro 12: Kainuun Venäjä –strategian seurantaryhmän raportti 1/2015

Kainuun Venäjä-strategian 2020 tavoitteena on toteuttaa maa­kun­ta­oh­jel­man tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan ke­hi­tys­tä. Strategiaan sisältyy erillinen toimenpideohjelma. Stra­te­gian toteutumista ja toimintaympäristöä seuraamaan on Kainuun maa­kun­ta­hal­li­tus asettanut Venäjästrategian seurantaryhmän, joka on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Seurantaryhmän pu­heen­joh­ta­ja­na on toiminut maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Kor­ho­nen.

Seurantaryhmä on asettanut keskuudestaan työvaliokunnan, jonka pu­heen­joh­ta­ja­na on toiminut toiminnanjohtaja Pekka Ojalehto. Työ­va­lio­kun­ta on kokoontunut tähän mennessä viisi (5) kertaa.

Erillisliitteenä on ensimmäinen seurantaraportti. Sen sisältö koostuu työ­va­lio­kun­nan kokouksissa käsitellyistä asioita Kainuun Ve­nä­jä-stra­te­gian toimenpideohjelman mukaisesti:

8.1.      Yritysten toimintaympäristön kehittäminen                            

8.2.      Liikenteen ja logistiikan kehittäminen           

8.3.      Matkailun kehittäminen

8.4.      Rajakaupan kehittäminen

8.5.      Kainuun Venäjä-osaamisen kehittäminen  

8.6.      Kulttuuriyhteistyö                    

8.7.      Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen                 

8.8.      Hallinnon ja viranomaistoiminnan kehittäminen                   

Kaikkia toimintaohjelman mukaisia teemoja ei ole vielä käsitelty Ve­nä­jä­stra­te­gian seurantaryhmässä tai sen työvaliokunnassa. Seu­ran­ta­ra­port­ti sisältää Venäjä-työryhmään kuuluvien sidosryhmien to­teut­ta­mia toimenpideohjelmaa koskevia toimenpiteitä.

Päätös: Maakuntahallitus keskusteli Venäjä-ohjelman toimeenpanosta ja mer­kit­si raportin tiedoksi.

 

Asia nro 13: SUNTOUR-hanke ja Nordic Periferia and Arctic (NPA), kansallisen vastinrahan hakeminen

Kainuun liitto on hakenut 9.3.2015 jätetyllä hakemuksella TEM:ltä 200 000 euroa Suomen kansallista vastinrahaa koskien SUNTOUR -han­ket­ta. Mikäli TEM:n päätös vastinrahasta on myönteinen, ta­voit­tee­na on valmistella ja jättää varsinainen hankehakemus Pohjoinen Pe­ri­fe­ria -ohjelmakauden 2014 - 2020 toiselle, 10.4.2014 sul­keu­tu­val­le hakukierrokselle.

Lapin ELY-keskus/liikenne on valmistellut Smart Arctic Public Trans­port and Tourism (SUNTOUR) -hanketta yhteistyössä kan­sain­vä­lis­ten kumppaneiden kanssa. Kainuun liittoa on pyydetty mukaan hank­kee­seen ja toimimaan hankkeen pääpartnerina. Tämän jälkeen Kai­nuun liitto on osallistunut hankkeen tavoitteiden ja alustavan han­ke­suun­ni­tel­man valmisteluun.

Hankesuunnitelman mukaan: SUNTOUR – projektin ensimmäinen ta­voi­te on luoda Pohjoinen Periferia ja Arctic (NPA) -alueelle älykäs jouk­ko­lii­ken­ne­sys­tee­mi joka perustuu Helsingissä jo 4 vuotta ko­keil­tuun Kutsuplus- järjestelmään. Tässä älyliikenteen sovelluksessa asia­kas ottaa yhteyttä Internet-portaaliin, antaa lähtö- ja mää­rän­pään osoitteen ja toivotun saapumisajan. Systeemi antaa mat­kus­ta­jal­le kävelyreitin pysäkille, perii maksun ja optimoi pikkubussin reitin re­aa­li­ai­kai­ses­ti. Järjestelmän sopivuutta testataan NPA -alueella kau­pun­gis­sa, kaukana taajamasta olevan turistikeskuksen nou­to­lii­ken­tees­sä sekä alueellisen reittiliikennettä täydentävän pien­len­to­lii­ken­teen järjestämisessä. Toinen tavoite on tavarakuljetusten op­ti­moin­ti älyliikenteen avulla. Haja-asutusalueella kuljettajana on esim. au­ra-au­to (kuten ”Hajallaan” – hankkeessa Kainuussa). Tavara voi myös kulkea ”kimpassa” (kuten PiggyBaggy EU-projektissa). Kolmas ta­voi­te on parantaa keskikokoisten turistikeskusten kilpailukykyä luo­mal­la ympärivuotisia turismipalveluja ja viranomaisten/yritysten vä­li­siä yhteistyömalleja.  Hankesuunnitelma täsmentyy han­ke­ha­ke­muk­sen valmistelun aikana.

Alustavasti hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mukana: La­pin ELY-kes­kus, Sallan kunta, Irish Academy of Hospitality & Tou­rism, Institute of Technology, Iceland Innovation Centre, Murmansk Re­gional Council of YMSAs (NGO) ja Green Wave (NGO). Lii­tän­näis­jä­se­ni­nä ovat mukaan ilmoittautuneet: Lapin liitto, Swedish Trans­port Administration, Greenland Ministry of Industry and Mineral Re­sour­ces, Transport Agency of Arkhangelsk Region, Troms Coun­ty Council ja Finnmark County Authority.

Hankkeen kestoaika on 8/2015 – 1/2018 ja arvioitu kokonaisbudjetti on 816 000 €, josta Kainuun liiton käytettävissä oleva budjettiosuus on 505 000 €. Hankkeeseen tarvittava omarahoitusosuus on
86 000 €, joka jakaantuu mukana olevien yhteistyökumppaneiden kes­ken sekä kolmen vuoden ajalle. Kainuun liiton arvioitu oma­ra­hoi­tus­osuus on 15 000 €/vuosi, johon voidaan laskea mm. hankkeelle käy­tet­tä­vä työpanos.

Hankkeen yhteistyötahot, kokonaisbudjetin suuruus ja tarvittavat ra­hoi­tus­osuu­det tulevat täsmentymään ennen hankehakemuksen jät­tä­mis­tä. Kainuun liiton tavoitteena hankkeessa on harvaan asuttujen aluei­den saavutettavuuden parantaminen ja matkailukeskusten kil­pai­lu­ky­vyn parantaminen.

Lisätietoja tästä asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, p. 044 7100 864.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi jätetyn vastinrahahakemuksen, eväs­ti hankkeen jatkovalmistelua ja antoi Kainuun liitolle val­tuu­den hankkeen valmistelun jatkamiseen sekä hankehakemuksen jät­tä­mi­seen.

 

Asia nro 14: Kainuun liiton vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 68 §:n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu­los­las­kel­ma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to­teu­tu­mis­ver­tai­lu ja toimintakertomus.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel­vi­tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta­voit­tei­den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tie­to­ja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole teh­ty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ai­na­kin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot si­säi­sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä joh­to­pää­tök­sis­tä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla ti­li­kau­den tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden ta­sa­pai­not­ta­mis­ta koskevista toimenpiteistä. Kirjanpitolain mukaan ti­lin­pää­tös on laa­dit­ta­va seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men­nes­sä, minkä jäl­keen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tar­kas­tet­ta­vak­si.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maa­kun­ta­joh­ta­ja.

Kainuun liiton vuoden 2014 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot 4 181 055,16

Toimintakulut  -3 791 475,85

Toimintakate 389 579,31

Rahoitustuotot /kulut - 2 451,49

Vuosikate 387 127,82

Poistot -0,00

Satunnaiset erät 0,00

Tilikauden tulos 387 127,82

Rahastojen ja varaustenmuutokset 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä 387 127,82

Toimintatuottojen toteutuma oli 116,2 % eli ne ylittyivät talousarvioon näh­den. Toimintakulujen toteutuma oli 105,4 % eli myös ne ylittyivat ta­lous­ar­vi­oon nähden. Tuet ja avustukset ylittyivät mihin oli kei­kei­se­nä syynä BioKos-hanke, jonka kautta kierrätettiin venäläisen part­ne­rin maksuosuuksia. Sama näkyy sitten menoina asian­tun­ti­ja­pal­ve­luis­sa  Yhteistoimintaosuuksiin varattua osuutta ei käy­tet­ty niin pal­jon. Myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa oli sääs­töä.

Maakuntavaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen kokouksessaan 1.6.2015.

Päätös: Maakuntahallitus päätti esittää tilinpäätöksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

Asia nro 15: Maakuntahallituksen työskentelyn arviointi

Maakuntahallituksen työn arviointi oli uudelleen vastattavana 13.3.2015 saak­ka. Kyselyyn vastasi 11 henkeä 16:sta eli vastausprosentti oli 68,7 %.

Numeroasteikoilla olleiden kysymysten keskiarvotulos oli 3,48 eli niu­kas­ti hyvän paremmalla puolella. Seitsemästä aihealueesta kol­men keskiarvo oli tyydyttävä (ka. alle 3,39). Nämä aihealueet kä­sit­te­li­vät maakuntahallituksen työn yleistä onnistumista, maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen onnistumista kehittämisvallan hoidossa sekä maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen reagointikykyä. Parhaimman aihealueen keskiarvo oli 4,00 ja se käsitteli maakuntahallituksen onnistumista talousvallan yl­lä­pi­dos­sa.

Yksittäisistä kysymyksistä parhaimman arvosanan (4,20) sai "Pi­tä­vän taloussuunnitelman kehyksen muodostamisessa" ja hei­koim­man arvosanan (2,50) sai ”Yhteistyön toimivuus maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ja nuorten välillä”.  Seuraavaksi heikoimmat arvosanat (3,00) sai­vat ”Valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin/tehtäviin osal­lis­tu­mi­nen” sekä ”Hallitustyössä osataan selkeästi erottaa poliittinen ja am­ma­til­li­nen ohjaus toisistaan”.

Avoimiin kysymyksiin, joissa pyydettiin mainitsemaan maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen onnistumisista ja epäonnistumisista sekä jatkossa pa­nos­tet­ta­viin asioihin tuli vastauksia kuhunkin osioon reilu kymmenen kap­pa­let­ta.

Onnistumisten puolella tuli mainintoja taloudesta, Kainuun stra­te­gias­ta 2035, yhteinen näkemys tulevaisuudesta joka antaa tahtotilan työs­ken­nel­lä kainuulaisten hyväksi sekä kuntiin jalkautumisessa ja vuo­den vetämisestä hyvin eteenpäin. Yksittäisinä mainintoina kä­si­tel­tiin mm. edunvalvonnan panostus, tiedottamista, ärm-hakemus, kun­ta­kuu­le­mi­sis­sa sekä asioiden valmistelusta yleensä ja hyvin hoi­de­tut lakisääteiset tehtävät.

Epäonnistumisten sarjassa selkeästi eniten mainintoja tuli työt­tö­myy­den hoidossa. Seuraavaksi vanhusten hoitotakuut, van­hus­ter­veys­tut­ki­muk­set, sote-yhteistyö sekä kuntien ja maakuntahallinnon löy­säh­kö suhde. Yksittäisinä mainintoina käsiteltiin mm. tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta­kaa­va, virkamiestoiminnan terävöittäminen sekä alu­eel­li­sen eriarvoistumisen kasvua ei ole saatu kavennettua.

Keskeneräisiksi jääneiden asioiden kärjessä oli työllisyyttä lisäävät toi­men­pi­teet, Kainuun saavutettavuuden varmistaminen sekä Ylä-Kai­nuun puuterminaali.

Seuraavan maakuntahallituksen erityisesti paneuduttavien asioiden lis­ta keskeisimpinä asioina pidettiin elinkeinoelämän hankkeet, edun­aja­mi­nen työllisyyden osalta, pienten ja keskisuurten yritysten olo­suh­tei­den kehittäminen sekä hanketyön muuttamiseksi pysyviksi työ­pai­koik­si. Yksittäiset maininnat koskivat mm. tiedottamista, yh­teis­työn kehittämistä, voimakkaampi edunvalvonta eduskuntavaalien jäl­keen, koulutuspaikkojen turvaamiseen sekä seuraavan hal­li­tus­oh­jel­man sisältöön vaikuttaminen.

Päätös: Maakuntahallitus keskusteli arvioinnin tuloksista ja teki niistä tarvittavat johtopäätökset oman työnsä kehittämiseksi.

 

 

Asia nro 16: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asiasta 16 lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat