Olet täällä

15.12.2014 - 13:25

Tiedote Kainuun maakuntahallituksen 15.12.2014 päätöksistä

Kainuun maakuntahallitus kokoontui joulukuun kokoukseen ravintola Wanhaan Teppanaan.

TIEDOTE MAAKUNTAHALLITUKSEN 15.12.2014 PÄÄTÖKSISTÄ

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866

Asia nro 3: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 4: Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano

Päätös: Maakuntahallitus päätti panna päätökset täytäntöön.

 

Asia nro 5: Kasvua Kainuuseen - Kasvu, kansainvälistyminen, omistajanvaihdos

Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuuden muodostavat EAKR –ra­hoit­tei­nen Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos –hanke ja ESR –rahoitteinen Johdon ja henkilöstön kehittäminen –hanke.

Tällä hetkellä Kainuussa ei ole olemassa systemaattista toi­min­ta­mal­lia, jolla autetaan yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään tai omis­ta­jan­vaih­dok­sen toteuttamiseen. Hankkeen toimenpiteillä pa­ran­ne­taan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä eri­lai­siin muutostilanteisiin, lisätään tuottavuutta, tuloksellisuutta, pa­ran­ne­taan kilpailukykyä sekä työhyvinvointia.

Kasvu- ja kansainvälistymishakuisia yrityksiä ovat olleet lähinnä vain ne, joilla on selkeä oma intressi ja näkemys tulevaisuudesta. Kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä on kuitenkin myös monissa muis­sa yrityksissä. Yhtenä merkittävänä kohderyhmänä ovat uudet toi­min­tan­sa vasta aloit­ta­neet yritykset sekä sellaiset vasta yri­tys­toi­min­taa käynnistävät yri­tyk­set, joissa on selvää kasvupotentiaalia. Kas­vun kautta pyritään aut­ta­maan pieniäkin (mikro) yrityksiä myös työl­lis­tä­mään. Myös yri­tys­ten omistajanvaihdosten edistäminen on val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­nis­tet­tu ongelma, joka kaipaa ratkaisua. Yritysten omis­ta­juu­den­vaih­dos on usein myös selkeä mahdollisuus toiminnan uu­dis­ta­mi­sel­la ja sitä kaut­ta kasvulle.

Hankkeen valmistelussa ovat olleet mukana kaikki keskeiset kai­nuu­lai­set yrityspalveluiden kanssa tekemisissä olevat toimijat. Hanketta on valmisteltu yhdessä Yritys-Suomi Kainuun ja Kainuun ELY-kes­kuk­sen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua Kai­nuus­sa, Suomessa ja kansainvälisiltä markkinoilta. Vahvistaa kas­vu­ha­kuis­ten ja kasvupotentiaalia omaavien, kansainvälistyvien se­kä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk- yritysten lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­ta ja kansainvälistymisvalmiuksia. Tukea pk-yritysten uu­dis­tu­mis­ta, kestävää kasvua, kansainvälistymistä ja omis­ta­jan-vaih­dok­sen toimintoja. Tavoitteena on yritysten kannattavan lii­ke­toi­min­nan ja liikevaihdon kasvu. Yrityksiä tuetaan kasvupotentiaalin ja uu­den liiketoiminnan kehittämisessä, erikoistumisessa ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa.

Hankkeessa luodaan alueellinen systemaattinen toi­min­ta­mal­li/pal­ve­lu, jonka avulla kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdokset voi­daan hoitaa tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja hallitusti.

Toiminnalliset tavoitteet:

• Kasvuyritysten löytäminen 30 kpl/vuosi (*

• Kansainvälistyvien yritysten löytäminen 15 kpl/vuosi

• Omistajanvaihdosyrityksiä löytäminen 30 kpl/vuosi

• Liikevaihdon kasvu

*) Kasvuyrityksen määrittely hankkeessa: Yritys palkkaa yhden tai useam­man työntekijän, liikevaihto kasvaa 10 % tai enemmän tai yri­tys investoi toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteiden aset­te­lus­sa on oletuksena, että talouden kasvu (n. 0-5 %) jatkuu myön­tei­se­nä hankkeen ajan.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.12.14-30.11.17 ja kokonaiskustannusarvio 1 835 496 €, johon hae­taan TL 1 EAKR/valtion rahoitusta 1 284 847 € (70 %).

Lisäksi on rinnakkaishanke; Kasvua Kainuuseen - Johdon ja hen­ki­lös­tön kehittäminen -hanke on kokonaiskustannusarvioltaan 1 006 874 €, johon haetaan Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskukselta ESR/val­ti­on rahoitusta yht. 805 498 € (80 %), jolla toteutetaan yritysten tar­pei­den mukaista koulutusta, kansainvälistymisen sekä omis­ta­juu­den­vaih­dos­ten edistämistä, työelämän laatua (työhyvinvointi).

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

 

Asia nro 6: Ukkohalla-Paljakka starttihanke

Puolangalla sijaitseva Paljakan hiihtokeskus ja naapurikunnassa Hy­ryn­sal­mel­la sijaitseva Ukkohallan hiihtokeskus ovat noin 10 vuoden jäl­keen taas yhdistyneet. Molemmat rinteet jatkavat toimintaansa Hiih­to­kes­kus Ukkohalla-Paljakka Oy:nä. Ukkohalla-Paljakka mat­kai­lu­alu­eel­la on 31 rinnettä, 10 hissiä ja 3 parkkia, 200 km hoidettu la­tu­ver­kos­to, 500 km kelkkareitistö.

Ukkohalla-Paljakka starttihankkeen tavoitteena on saada alueiden ja eri toimijoiden välille positiivinen ja yhteismarkkinointia (koti- ja ul­ko­mail­la) tukeva toimintasuunnitelma ja koulutus. Tavoitteena on yh­teis­työn käyntiin saattaminen kuntien ja yritysten kesken ja tehostaa alu­een yritysten osallistuminen yhteismarkkinointiin, tuo­te­yh­teis­työ­hön ja toimenpiteisiin sekä koulutuksiin.

Alueen markkinoinnin tavoitteena on löytää uudet innovaatioiset me­net­te­ly­ta­vat ja löytää yhteiset tavoitteet seuraaviin kysymyksiin:  Mitä koh­de­ryh­miä tavoitellaan? Miten dialogi heidän kanssaan toimii (ul­ko­maa­lai­set)? mitä hyötyä kohderyhmälle on tästä kaikesta? Kes­kei­se­nä tavoitteena on löytää uudenlaisia kanavia ja tapoja toimia kan­sain­vä­lis­ten asiakkaiden suhteen (esim. Venäläiset asiakkaat).

Masterplan-suunnitelman tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja ta­voit­teet ulottuvat vuoteen 2020 saakka, johon sitoutuvat alueen kes­kei­set toimijat ja sidosryhmät. Masterplanin avulla luodaan perusta alu­een imagon ja tunnettavuuden nostolle ja se on myyntiesite uu­sien toimijoiden saamiseksi alueelle.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.1.2015-31.3.2016 ja kokonaiskustannusarvio on 136 732 €, johon hae­taan TL 2 EAKR/valtion rahoitusta 95 712 € (70 %).

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

 

Asia nro 7: Kuhmon Kalevalakylän alueen Master Plan –hanke

Kuhmon Kalevalakylän alueen Master Plan -hankkeen tavoitteena on toteuttaa ulkopuolisen asiantuntijan johtamana prosessi, jonka kaut­ta selvitetään Kuhmon Kalevalakylän alueen matkailullisen ke­hit­tä­mi­sen kannalta merkittävät kehittämiskohteet ja kirjata niiden sys­te­maat­ti­nen kehittämissuunnitelma. Tavoitteena sitouttaa Master Plan –suunnitteluprosessiin mukaan tulevat keskeisimmät ke­hit­tä­jä­ta­hot – Kuhmon kaupunki, alueen keskeisimmät yritykset, Kainuun Etu Oy, Kuhmon yrittäjät ry, Kajaanin ammattikorkeakoulu jne. –tuo­maan innovatiivisia uusia ideoita alueen matkailulliseen ke­hit­tä­mi­seen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja sitouttamaan siten toi­men­pi­de­oh­jel­man toteutukseen jatkossa.

Näkökulmana hankkeessa ja Kuhmon Kalevalakylän alueen Master Pla­nis­sa on laajemmin alueen vetovoiman ja alueelle suuntautuvan os­to­voi­man lisääminen. Olennaisena osana on kirkastaa Kuhmon kau­pun­gin ja erityisesti Kalevalakylän alueen rooli kainuulaisessa mat­kai­lun kentässä ja hahmottaa Kuhmon/alueen suhde lähialueen mat­kai­lu­kes­kuk­siin ja kuvata Kalevalakylän alueen vetovoimatekijät mat­kai­lu­alu­ee­na.

Hankkeen suunnitellut toimenpiteet:

- ulkopuolisen asiantuntijatahon valinta vetovastuuseen käytännön pro­ses­sis­ta (ostopalveluina)

- hyvien käytänteiden keruu ja hyödyntäminen

- työpajatyöskentely alueen toimijoiden kesken

- alueen erityisosaamisen hyödyntäminen tavoitteen saa­vut­ta­mi­ses­sa

- kannustavan ja riittävän yksiselitteisen kehittämisohjelman luo­mi­nen

Tuloksena on alueen imago elinvoimaisena ja houkuttelevana mat­kai­lu­koh­tee­na vahvistuu positiivisemmaksi. Tax-free –matkailu on ke­hit­ty­nyt lähtötilanteesta. Kuhmon/Kalevalakylän alue löytää oman kes­kei­sim­män viestin tietäväksi maakunnan rajojen ulkopuolelle. Yh­teis­työ eri toimijoiden kanssa alueella tehostuu ja alueen rooli kai­nuu­lai­ses­sa matkailun kentässä ja suhde lähialueen mat­kai­lu­kes­kuk­siin selkiintyy.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan 15.12.14-14.6.15 ja kokonaiskustannusarvio on 36 000 €, johon hae­taan maakunnan kehittämisrahaa 25 200 €.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

 

Asia nro 8: FDI Power Up –hanke

Invest in Kainuu on toiminut kokonaisvaltaisesti investointien parissa vuo­des­ta 2008. Invest in Kainuu on vuosien ajan houkutellut ul­ko­mai­sia suoria investointeja Kainuuseen ja luonut näiden vuosien mit­taan prosessin, jota investointien houkuttelussa hyödynnetään.

Kainuulla on nyt toimiva ja yleisesti hyväksytty FDI-strategia. Eri­tyi­ses­ti datakeskusinvestoinnit havainnollistavat strategian ja Invest in –pro­ses­sin menestyksen. Koordinoitu tukitoiminta Kainuun ICT -toi­mi­alal­le on mahdollistanut aiemmat datakeskustoimialalle sijoitetut in­ves­toin­nit ja tulokset.

Hankkeen kokonaistavoitteena on varmistaa, että kansainväliset si­joit­ta­jat näkevät Kainuun tarjoamat eri toimialojen in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suu­det. Tavoitteena on pitää yllä Invest in Kainuun palvelu ja hy­väk­si havaittu sijoittajien houkutteluprosessi, jotta sijoittajien kiin­nos­tus saataisiin toteutettua.

Hankkeessa on viisi eriteltyä tavoitetta:

1. Invest in Kainuun peruspalveluiden jatkuvuus investointien hou­kut­te­lus­ta sopimusvaiheeseen: tukea Kainuun kuntia ives­toin­ti­val­mii­den liiketoimintatapausten valmistelussa ja esityksessä.

2. Työskennellä Team Finlandin paikallisena voimavarana, jotta voi­daan yhdenmukaistaa ne toimialat, jotka on tunnistettu kantaviksi tee­moik­si Kainuun maakuntaohjelmassa.

3. Yhteensovittaa alueellisten avaintoimialojen ja -segmenttien nä­ky­vyys niille kansainvälisille alueille, jotka aktiivisesti etsivät si­joi­tus­koh­tei­ta ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä sen mukaisesti.

4. NDBS2015 -tapahtuman suunnittelu ja toteutus, kehittäen kau­pal­li­nen malli, jotta voidaan turvata tapahtuman pysyvyys.

5. Tukea DIGITICE Finlandin tavoitteita kohti Kainuun alueellisten ICT-in­ves­toin­tien tarpeita.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on1.1.2015-31.12.2016 ja kokonaiskustannusarvio on 368 062 €, jo­hon haetaan maakunnan kehittämisrahaa 220 837 €.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

 

Asia nro 9: Talousarvion toteutuma 1-11/2014

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

 

Asia nro 10: Äkillisen rakennemuutoksen alueeksi hakeminen

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Kainuun hakemuksen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

 

Asia nro 11: Tiedoksi merkittävät asiat

Allekirjoittaneet MTK-liitot, maakuntaliitot ja mai­don­han­kin­ta­osuus­kun­nat esittävät eduskuntaryhmille aloitteen mai­to­tie­ra­has­ta alemman asteen tieverkoston kunnostamiseen mai­don­ke­räi­lyn turvaamiseksi.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi eduskuntaryhmille jätetyn aloitteen Maitotierahasta.

 

Asia nro 12: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asioista 11-12 lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat