Olet täällä

6.6.2018 - 10:33

Tehottomia tukia vai talouskasvua ja osaamista?

Renforsin ranta
Katsaus rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 toteutukseen Kainuussa on julkaistu.

Euroopan unionin ohjelmakausi 2014–2020 on edennyt yli puoleen väliin. Kainuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta on kanavoitu alueen kehittämisorganisaatioille ja yrityksille yhteensä noin 49 miljoonaa euroa ajalla 1.1.2014–31.12.2017.

Kestävää kasvua ja työtä - Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutus on edennyt aikataulun mukaisesti. Suuri osa tällä aika­välillä rahoitetuista hankkeista on edelleen käynnissä, joten niiden lopulliset vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että talouskasvun aikaansaamisessa ja osaamisen kehittämisessä myös hankerahoituksella on ollut merkittävä rooli Kainuussa. Rahoituksella on kannustettu yrityksiä kehittämään toimintaansa ja osaamistaan pitkäjänteisesti sekä ottamaan käyttöön edistyksellisempiä tuotantotapoja ja -välineitä.

Kainuulaisissa yrityksissä on käynnistetty yli 40 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeet rakennerahasto-ohjelman yritystukien myötävaikutuksella. Hankkeilla tähdätään muun muassa tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen sekä uusien vientimarkkinoiden avaamiseen.

Yritykset ovat olleet tärkeimpänä kohderyhmänä myös Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetuissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden toimenpiteitä on kohdennettu erityisesti yrityksiin, jotka tähtäävät vientiin tai uuden tuotteen kehittämiseen markkinoille. Tärkeä osa-alue on ollut myös TKI-toiminnan tukeminen alueen yritysten ja organisaatioiden välillä.

EAKR-hankkeiden vaikutuksella Kainuuseen arvioidaan syntyvän yli 600 uutta työpaikkaa ja noin 114 miljoo­naa euroa uutta liikevaihtoa, josta noin 55 % odotetaan tulevan viennin kautta. Kehittämistoimilla on aina myös huomattavia välillisiä vaikutuksia, jotka näkyvät alueella vasta pidemmän ajan kuluessa. Tämä korostuu erityisesti matkailutoimialan hankkeissa tehdyssä tuotekehitystyössä ja kansainvälisten markkinoiden avaamisessa. 

Euroopan sosiaalirahaston hankkeilla on edistetty erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden etenemistä työhön ja koulutuk­seen. Hankkeilla on parannettu työttömien työ- ja toimintakykyä, jotta avoimille työmarkkinoille siirtyminen olisi helpompaa. Lisäksi hank­keilla on kehitetty lukuisten työorganisaatioiden työhyvinvointia ja työelämän laatua sekä lisätty työvoiman osaamista.  

Rakennerahasto-ohjelman rahoitus Kainuussa on painottunut matkailuun, biotalouteen, osaamis- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen sekä yritysten kasvun tukemiseen. Maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti rahoitusta on käytetty muun muassa aktiviteettimatkailuun, ravitsemus-, terveys- ja liikuntainnovaatioihin, mittaustekniikkaan, kaivosalan prosessi- ja ympäristösovelluksiin, ml. green mining, biotalouteen laajasti sekä peliteollisuuteen ja simulaattoriteknologioihin.

Tulevina vuosina Kainuussa tullaan tarvitsemaan yritysten digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita. Muita tärkeitä teemoja ovat tutkimustulosten kaupallistaminen, start up- ja spin-off-yritysten perustamisen edistäminen sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja pk-yritysten välinen verkostoituminen.

Euroopan sosiaalirahaston osalta keskeisiä teemoja ohjelmakauden loppupuolella ovat Kainuun työllisyysasteen nosto, työvoiman koulutus- ja osaamistason kasvattaminen, alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus, kohtaanto-ongelmien ratkaisut sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Lisätiedot:
 

Heikki Immonen (EAKR-hankkeet, Kainuun liitto), puh. 044 797 4273, heikki.immonen@kainuu.fi

Eija Tabell-Jokelainen (yrityshankkeet, ELY-keskus), puh. 0295 023 546,
eija.tabell-jokelainen@ely-keskus.fi

Verna Mustonen (ESR-hankkeet, ELY-keskus), puh. 0295 023 573,
verna.mustonen@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat