Olet täällä

13.9.2018 - 12:52

Suunnitelmista käytännön toiminnaksi Bridges -hankkeessa

Bridges -hankkeen kokous Uudenmaan liitossa 11.-12.9.2018
Bridges -hankkeen partnerien kaksipäiväisessä kokouksessa Helsingissä yhdeksän partnerialueen edustajat seitsemästä eri maasta keskustelivat laatimistaan toimintasuunnitelmista. Kokouksen perusteella toimintasuunnitelmat voidaan viimeistellä ja aloittaa niiden vieminen käytäntöön. Kokouksessa myös vieraili Marina Ranga Euroopan komission tutkimuskeskuksesta.

Yhdeksän partnerialueen muodostama BRIDGES -hanke kokoontui Helsingissä, Uuden maan liitossa 11.–12.9.2018. Hankkeessa keskitytään biotalouden kehittämiseen kunkin partnerialueista valitsemalla fokuksella ja tavoitteilla, vahvistamalla tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuutta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Kainuu ja Uusimaa. Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden älykkään erikoistumisen strategioissa on mainittu biotalous yhtenä kehittämisen kohteena.

Kainuussa hanke kohdistuu metsäbiotalouteen. Hankkeen alussa laadittiin kartoitukset mukana olevien alueiden innovaatiotoiminnasta. Kartoituksen perusteella Kainuun metsäbiotalouden kehittämisen kohteiksi valittiin kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus, luonnontuoteala sekä biopolttoaineet.

Huhtikuussa 2016 käynnistynyt hanke on nyt puolessa välissä. Alustavat alueelliset toimintasuunnitelmat on laadittu. Helsingin kokouksessa partnerit arvioivat toistensa suunnitelmia ja antoivat vinkkejä niiden menestyksekkääksi käytäntöön viemiseksi. Toimintasuunnitelmat viimeistellään loppuvuoden aikana ja toteutus alkaa vuoden 2019 alussa. Hanke päättyy keväällä 2021.

Kainuun toimintasuunnitelma

Kainuun toimintasuunnitelmaa varten Oulun yliopisto teki toteutettavuusselvityksen koskien ligniinin käyttöä uusien tuotteiden raaka-aineena. Ligniiniä syntyy Kainuussa erityisesti bioetanolituotannon sivuvirtana ja tällä hetkellä sitä hyödynnetään lähinnä polttamalla. Tulevaisuudessa ligniinille on mahdollista löytää taloudellisesti paremmin tuottavia ja ekologisesti kestäviä käyttötapoja, mikä toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita kiertotalouden vahvistamisesta. Ligniiniä syntyy paljon ja sillä on potentiaalia laajamittaiseen taloudelliseen hyödyntämiseen.

Lisäksi luonnonvarakeskus (Luke) tekee hankkeelle parhaillaan selvitystä koskien Kainuun marjatoimialan edelleen kehittämisestä ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä erityisesti marjoihin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.  

Älykkään erikoistumisen politiikka aluekehityksen tukena

Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan Euroopan komission voimassa olevan koheesiopolitiikan mukaista, paikkaan perustuvaa ja taloudellista muutosta edistävää innovaatiostrategiaa. Se on keskeinen osa EU:n toimintaa. Maiden ja alueiden tulee käytännössä tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan. Näitä kehitetään yhteistyössä yritysten, TKI -organisaatioiden, julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken (Quadruple Helix -yhteistyö).

Tohtori Marina Ranga Euroopan komission tutkimuskeskuksesta puhui Bridges kokouksessa. Hän totesi, että älykkään erikoistumisen strategian soveltaminen paljastaa mahdolliset heikkoudet alueen innovaatiotoiminnassa. Marina työskentelee parhaillaan hankkeessa, joka edistää älykkään erikoistumisen soveltamista bruttokansantuotteella mitattuna heikoimmilla EU:n alueilla. Tyypillisesti nämä ovat alueita, joissa hallinto on hyvin keskitettyä. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että alueiden kehittämisresurssien ja – mahdollisuuksien vahvistaminen vauhdittaa talouden kestää kasvua.

Helsinki-Uusimaa oli aikanaan ensimmäinen alue Suomessa, joka laati oman älykkään erikoistumisen suunnitelmansa. Tutkimuspäällikkö Ari Lainevuo Uudenmaan liitosta on innoissaan mahdollisuuksista, joita älykäs erikoistuminen tarjoaa EU:n alueellisessa kehittämisessä. Uudenmaan kaltainen tutkimuksen ja innovaation keskittymä voi tarjota osaamistaan muille alueille. Näin voidaan toteuttaa älykkään erikoistumisen toimintamallia, hyödyntäen myös muiden alueiden osaamista.

Kainuussa voimassa oleva älykkään erikoistumisen strategia hyväksyttiin osana maakuntaohjelmaa maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2017. Osana meneillään olevaa maakuntauudistusta selvitetään, miten älykkään erikoistumisen toteuttamisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. Bridges -hanke osaltaan tehostaa älykkään erikoistumisen strategian toteutusta ja hankkeen linjauksia voidaan hyödyntää maakuntauudistuksessa. 

Lisätiedot

Uusimmat