Olet täällä

20.5.2019 - 16:41

Projektipäällikön tehtävä haettavana

Kainuun liitto
Kainuun liitto hakee Kainuun älykkään erikoistumisen strategian toimeenpano (ELMO 2 Kainuu) -hankkeeseen projektipäällikköä ajalle 1.7.2019 - 31.12.2020.

Projektipäällikkö koordinoi hankkeen toteutusta ja vastaa hankkeen etenemisestä hankesuunnitelman ja –aikataulun mukaisesti. Hanke hakee ratkaisuja Kainuun älykkään erikoistumisen strategian kärkialojen toimijoiden kansainvälistymiseen ja TKI-toimintojen verkostoitumiseen ja edistää osallistumista eurooppalaiseen huippututkimukseen ja sen soveltamista paikallistasolla.

Projektipäällikön työ liittyy osittain käynnissä olevaan EU:n komission teollisen murroksen alueiden pilottiin (ELMO), johon Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat osallistuvat (ks  tiedote Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston sivuilla).  Pilotti on osa EU:n toimenpidekokonaisuutta, jolla vahvistetaan Euroopan alueiden innovaatiotoimintaa sekä edistetään kasvua ja työllisyyttä. Hanke koordinoi pilotin toteutusta Kainuussa. 

ELMO 2 Kainuu -hankkeessa edistetään Kainuun sekä Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) toimeenpanoa sekä elinkeinojen uudistumista Kainuussa, Itä- ja Pohjois-Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeessa tuotetaan aineistoja ja työstetään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi Kainuussa kansainvälisyyden, digitalisaation ja klusterikehittämisen tuoman lisäarvon kautta. Kainuun älykkään erikoistumisen strategia kytketään kansainväliseen viitekehykseen hakeutumalla EU:n S3-alustoihin (Smart Specialisation Platforms).

Projektipäällikön tehtävä sijoittuu elinkeinot- ja aluekehityksen tulosalueelle, joka vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti Kainuun maakunnan yleisestä kehittämisestä. Tulosalueella toteutetaan maakuntaohjelmaa, vastataan toimeenpanosuunnitelman laadinnasta sekä kehitetään maakunnan elinkeinoelämää kasvun, veto-, pito- ja elinvoiman sekä hyvinvoinnin näkökulmasta. Tulosalue vastaa Kainuun liiton koordinoiman aluekehitysrahoituksen ydinprosesseista.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu

 • Hankkeen koordinointi, viestintä ja raportointi.
 • Kainuun älykkään erikoistumisen temaattisten verkostojen (ns. EU:n S3 platforms) osallistumisen koordinointi.
 • Kainuun julkisten ja yksityisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja alueellinen sidosryhmätyö.
 • Elinkeinot murroksessa (S3 Industrial Transition) –pilotin toimeenpano ja osaajien kytkeminen EU-tason verkostoihin.

 

Edellytettävä kelpoisuus ja osaaminen:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • kokemusta projektinhallinnasta ja johtamisesta
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin ja suomen kielen taito.

 

Ansioksi luettava kelpoisuus ja osaaminen:

 • vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaidot
 • erinomainen suunnittelu-ja toimeenpanokyky
 • hyvä paineensietokyky
 • EU:n älykkään erikoistumisen politiikan tuntemus
 • Kainuun elinkeinoelämän ja TKI-toiminnan tuntemus.

 

Palkkaus:

Määräytyy KVTES:n mukaisesti. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen.

Koeaika:

Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Hakemus:

Hakemukset pyydetään lähettämään 14.6.2019, klo 12:00 mennessä ensisijaisesti KuntaRekry-järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti Kainuun liiton kirjaamoon osoitteeseen : Kauppakatu 1, 87100 Kajaani tai sähköpostitse osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi.

Lisätiedot

Uusimmat