Olet täällä

6.6.2016 - 17:07

Maakuntavaltuuston päätökset 6.6.2016

Päätöksenteko
Kainuun maakuntavaltuusto päätti tai käsitteli kokouksessaan 6.6.2016 seuraavat asiat:

Asia nro 3: Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti, että

 • liiton vuoden 2015 ylijäämä 501 120,38 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille,
 • päätti hyväksyä liiton tilinpäätöksen liitteineen ja
 • päätti myöntää Kainuun liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä maakuntajohtajalle ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden hallinnosta ja taloudesta.

   

Asia nro 4: Henkilöstöraportti vuodelta 2015

Vuoden 2015 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Kainuun liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Vuoden 2015 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 22. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 20 (91 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä
2 (9 %). Liiton henkilöstöstä naisia oli 59,0 % ja miehiä 41,0 %. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2015 aikana yksi henkilö.

Vuoden 2015 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin noin 4 213 euroa ja yhteensä 11 työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,2 % koko liiton henkilöstömenoista. 

Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 3,2 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Työtapaturmia vuoden 2015 aikana sattui kaksi kappaletta.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2015 yhteensä 1 561 052 euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilöstöetuuksiin 5 500 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea arvioida

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituk-sen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kevan tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti liiton henkilöstöko-kouksessa 15.3.2016.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2015 tiedoksi.

Asia nro 5: Arviointikertomus vuodelta 2015
Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi arviointikertomuksen.
 

Asia nro 6: Ilmoituslehdistä päättäminen

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti, että maakuntavaltuuston ilmoituslehtenä ovat Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat.

Asia nro 7: Sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksyminen

Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa, vähäriskistä ja omaisuuden turvaavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen sijoitusaikana. Sijoitustoiminnan tuoton tulee kattaa myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Sijoitustoiminnassa on otettava huomioon liiton maksuvalmiuden ja varava-raisuuden turvaaminen siten, että varat ovat osittain tai kokonaan nostettavissa.

Liitto käyttää apuna ulkopuolista varainhoitajaa kassavarojensa sijoittamisessa. Sijoituspalvelut kilpailutetaan.

Liiton sijoitustoiminnassa käytettävät omaisuusluokat ovat:

 • korkosijoitukset ja rahamarkkinainstrumentit 
 • osakkeet
   

Liiton sijoitusten jakauma eri omaisuusluokkiin ja vaihteluvälit:

 • korkosijoitukset ja rahamarkkinainstrumentit 75 % (vaihteluväli + 25 % /- 25 %)
 • osakkeet 25 % (vaihteluväli + 25 % /- 25 %)
   

Maakuntahallituksen tulee antaa tilinpäätöksen yhteydessä maakuntavaltuustolle selvitys liiton sijoitustoiminnasta ja sen tuotosta.

Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun liiton sijoitustoiminnan periaatteet.

Asia nro 8: Kainuun tulevaisuusrahaston pääoma

Kainuun maakuntavaltuusto on kokouksessaan 30.11.2015 hyväksynyt Kainuun tulevaisuusrahaston perustamisen ja säännöt.

Kainuun tulevaisuusrahaston sääntö 2 § Pääoma ja kartuttaminen:
"Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa maakuntavaltuuston päätöksin siirtämällä rahastoon Kainuun liiton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuosittain liiton talousarvion yhteydessä päätettävä summa. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa keräyksin ja lahjoituksin."

Perustaessaan Kainuun tulevaisuusvaraston maakuntavaltuusto ei päättänyt rahastolle asetettavasta pääomasta. Kun vuoden 2015 tilinpäätös on nyt valmistunut ja on tiedossa kolmen toimintavuoden taloudelliset tulokset sekä esim. Kainuun Biotuotetehtaalle (KaiCell Fibers Oy) annetut sitoumukset, voidaan tulevaisuusrahaston pääomakin asettaa.

Kirjanpitolautakunnan tilinpäätöstä koskevassa yleisohjeessa sanotaan, että

”Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen.”

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2015 tilinpäätöksessä tilikauden tuloksen käsittelynä, että vuoden 2015 ylijäämä 501 120,38 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille, mutta siirretään tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen omaan pääomaan muut omat rahastot -tilille nimellä Kainuun tulevaisuusrahasto.

Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2015 ylijäämän siirron Kainuun tulevaisuusrahastoon.

Asia nro 9: Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Päätös: Maakuntavaltuusto myönsi Pekka Heikkiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi uudeksi jäseneksi Jarmo Huttusen Sotkamosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Teemu Materon Sotkamosta.

Asia nro 10: Talousarvion toteutuminen 1-4/2016

Neljän kuukauden toteutuman perusteella liitto on toiminut alkuvuoden talousarvionsa puitteissa.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi toteutuman tiedoksi.

Asia nro 12: Valtuustoaloite: Muuttajakoordinaattori Kainuun liittoon

Maakuntavaltuutettu Silja Keränen esitti 30.11.2015 kokouksessa Vihreiden valtuustoryhmän seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

"Jos haluamme tehdä Kainuun vähenevälle väestökehitysennusteelle jotain, yksi ratkaisu on palkata Kainuulle yhteinen muuttajakoordinaattori. Kainuuseen kun olisi tulijoita, jos olisi töitä. Ja töitäkin löytyy, jollain aloilla on huutava pula osaajista.

Muuttajakoordinaattorin tehtävänä olisi kartoittaa työpaikkoja ja tekemätöntä työtä ympäri Kainuun. Ei vain MOL:n sivuilla tai Kainuun Sanomien ilmoituksissa olevia työpaikkoja, vaan sellaisia, joihin etsitään tekijää verkostojen kautta. Ja vastaavasti kartoittaa potentiaalisia muuttajia. Jatkaa Kainuu Connection -tapahtumien järjestämistä. Auttaa muuttoa suunnittelevia löytämään puolisoille töitä ja perheelle asuinpaikka."

Vastauksena valtuustoaloitteeseen on seuraava:

Kainuun liiton johtoryhmässä on keskusteltu seuraavista vaihtoehdoista valtuustoaloitteen toteuttamiseksi: 1) väestökoordinaattorin tehtävien ottaminen liiton työntekijän toimenkuvaan, 2) väestöryhmän perustaminen ja 3) muuttokoordinaattori- / väestöhankkeen käynnistäminen.

Kainuun liiton johtoryhmä esittää seuraavaa toimintamallia: Tehtäväkokonaisuuden sekä vastuualueiden ja -tahojen kokoaminen ja määrittäminen toteutetaan erillisrahoitteisella hankkeella. Hankkeen johdolla rakennetaan ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli väestökysymyksiin Kainuussa. Kainuun liiton yhden asiantuntijan vastuulle annetaan hankkeen suunnittelu, mihin liittyen hänen tulee kartoittaa maahanmuuttoon, maassamuuttoon ja muihin Kainuun väestökysymyksiin liittyvät kehittämistarpeet. Kainuun liiton työntekijä vastaa myös seuraavassa kuvatun kaltaisen Kainuun väestöryhmän rakentamisesta hankkeen suunnittelun osana.

Hankkeen toimeenpanon tueksi sekä hankkeessa luotuja toimintamalleja ylläpitämään perustetaan Kainuun väestöryhmä, josta muodostuu todennäköisesti muutaman kerran vuodessa kokoontuva laajapohjainen Kainuun väestöasioiden neuvottelukunta. Perustettava Kainuun väestöryhmä sopii myös foorumiksi, jossa käsitellään Kainuun maahanmuuttostrategiaan ja sen toimeenpanoon ja yleensä maahanmuuttoon liittyviä asioita. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi väestöryhmälle voidaan kutsua maakun-tavaltuutettu. Väestöryhmään kutsutaan mukaan ainakin Kainuun SOTE, SPR ja Kainuun kunnat, kunnalliset ja valtiolliset aluehallintoviranomaiset, puolustusvoimat sekä järjestöjen ja oppi- ja tutkimuslaitosten edustajat. Kaikkia Kainuun kuntia pyydetään nimeämään jäsen ryhmään. Tämä henkilö on samalla kunnan yhteyshenkilö, joka vastaa väestö- ja muuttokysymyksiin liittyviin yhteydenottopyyntöihin. Väestöryhmässä käydään keskustelua ja esitetään toimenpiteitä, joilla kainuulaisten ja mahanmuuttajien välisiä ennakkoluuloja voidaan hälventää sekä suvaitsevaisuutta ja vuorovaikutusta vahvistaa. Vaikka väestöryhmä perustetaan, Kainuu Connection -ryhmä säilytetään sellaisenaan. Kainuu Connection ryhmän jäsenet voidaan kutsua uuteen väestöryhmään. Perustettavan väestöhankkeen suunnittelusta vastaava henkilö Kainuun liitosta ja myöhemmin hankkeen työntekijä otetaan mukaan Kainuu Connection –ryhmän toimintaan.

Väestöryhmä aloittaa toimintansa erillisrahoitteisen hankkeen käynnistyttyä. Väestöryhmän toiminnan koordinointi on hankkeen ajan hanketyöntekijän vastuulla ja hankkeen päätyttyä siitä ottaa vastuun Kainuun liitto.

Väestöryhmän tueksi tarvitaan pienempi operatiivinen työryhmä, joka toimii myös käynnistettävän hankkeen ohjausryhmänä.  Operatiiviseen ryhmään kutsutaan edustajat ainakin seuraavista organisaatioista: TE-toimisto, ELY-keskus, Kainuun SOTE, Kajaanin ja Kuhmon kaupungit ja muut Kainuun kunnat, Kainuun Etu, KAO, KAMK, KYK, Kainuun Yrittäjät ja Kainuun liitto (koollekutsuja; tarvittaessa perustettavan erillisrahoitteisen hank-keen työntekijä). Operatiivisen väestöryhmän toiminnan koordinointi on hankkeen ajan hanketyöntekijän vastuulla ja hankkeen päätyttyä siitä ottaa vastuun Kainuun liitto.

Käynnistettävään muuttokoordinaattori-  / väestöhankkeeseen on alustavasti ajateltu sisällyttää ainakin seuraavat tehtäväkokonaisuudet, joista toimiviksi ja tarpeellisiksi osoittautuneet tehtävät ja toimintamallit otetaan hankkeen päätyttyä Kainuun liitossa väestökysymyksiin vastuutetun henkilön toimenkuvaan: 

 • strategisen ja operatiivisen väestöryhmän koollekutsuminen ja ryhmien koordinaattorina toimiminen
 • kartoittaa väestökysymyksiin liittyvät tehtävät, joita ei ole selkeästi vastuutettu ja sisällyttää ne aluksi hankkeen tehtäviin ja myöhemmin Kainuun liiton ao. henkilön tehtäviin
 • yhteydenpito esim. muualla opiskelevien kainuulaisten opiskelijoiden opiskelijajärjestöihin
 • kainuulaisten kv-opiskelijoiden tukeminen sekä työelämään ja Kainuuseen integroimisen tehostaminen ja systematisoiminen
 • tuoda toimijoiden tietoon jo luodut maahanmuuttajien koulutus- ja kotoutusmallit ja materiaalit; luotavassa Kainuun väestöryhmässä käydään aiheesta keskustelua ja mikäli kehittämistarpeita edelleen ilmenee, hanke ryhtyy tarvittaviin toimiin
 • Kainuun kansainvälisen markkinoinnin tehostaminen ja kansainvälisen näkyvyyden lisääminen.
   

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Asia nro 13: Ylimääräinen asia – Valtuustoaloite: Nuoret mukaan muovaamaan Kainuu-kuvaa

”Kainuun liiton vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että lähestyvän Suomen 100-vuotisjuhlavuoden johdosta Kainuun liitto ottaa Suomen ulkoministeriön esimerkkiä  seuraten nuoret mukaan käyttämään liiton sosiaalisen median kanavia ja muovaamaan tätä kautta Kainuu-kuvaa entistä houkuttelevammaksi erityisesti nuorten ja tänne muuttoa harkitsevien silmissä.”

Uusimmat