Olet täällä

29.11.2016 - 17:25

Maakuntavaltuuston päätökset 28.11.2016

Päätöksenteko
Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui 28.11. päättämään seuraavat asiat:

Asia nro 3: KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi johtaja Jukka Kantolan esittämän tilannekatsauksen tiedoksi.

Asia nro 4: Talousarvion toteutuma 1-9/2016

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumat.

Asia nro 5: Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 – 2019 ja talousarvio 2017
 

Vuoden 2017 talousarvion laadintanäkymiä on ylei­sel­lä tasolla esitelty Kainuun kunnille huhti-kesäkuun kun­ta­kier­rok­sil­la.

Kainuun liiton vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on kä­si­tel­ty Kainuun kuntaneuvottelussa 29.8.2016. Liiton ta­lous­ar­vio­eh­do­tus perustuu kuntaneuvottelussa hyväksyttyyn raamiin. Toi­min­ta­suun­ni­tel­maa on viimeistelty liiton vas­tuu­alueil­la ja johtoryhmässä se­kä henkilökuntakokouksessa yhteistoimintalain mukaisesti 3.11.2016. Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelman pai­no­pis­teet ja keskeiset linjaukset on johdettu maakuntavaltuuston hy­väk­sy­mäs­tä Kainuu-ohjelmasta sekä siinä on huomioitu eri sidosryhmien an­ta­ma palaute mm. kuntakierrokselta ja tarkastuslautakunnalta.

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa on pyritty huo­mioi­maan Kainuussa tehtävän sote- ja maakuntauudistuksen esi­val­mis­te­lun sekä ensi kesällä käynnistyvän väliaikaisten val­mis­te­lu­toi­mi­elin­ten vaikutuksia liiton toimintaan.

Tarkastuslautakunta on Kuntalain 121 §:n mukaisesti tehnyt 22.9.2016 kokouksessaan esityksen arvioinnin ja tarkastuksen ta­lous­ar­viok­si ja se on huomioitu maakuntavaltuustolle menevässä eh­do­tuk­ses­sa.

Liiton talousarvion loppusumma on 2 768 125 euroa ja siitä kuntien mak­su­osuuk­sien yh­teis­sum­ma on 2 456 194 euroa. Maksuosuus ja­kaan­tuu kuntien kes­ken vuoden 2015 asukasluvun mukaisessa suh­tees­sa. Maakuntavaltuuston vahvistama talousarvio sitoo maa­kun­ta­hal­li­tus­ta jäsenkuntien tulorahoituksen 2 456 194 euron osalta.

Päätös: Maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017.

 

Asia nro 6: Valtuustoaloite: Nuoret mukaan muovaamaan Kainuu-kuvaa
 

Vasemmistoliiton maakuntavaltuutettu Miikka Kortelaisen esitti viime kesäkuun kokouksessa seuraavan sisältöisen val­tuus­to­aloi­tteen:

”Kainuun maakuntavaltuuston Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että lähestyvän Suomen 100-vuotis juhlavuoden johdosta Kainuun liitto ottaa Suomen ulkoministeriön esimerkkiä seuraten nuoret mukaan käyttämään liiton sosiaalisen median kanavia ja muovaamaan tätä kautta Kainuu-kuvaa entistä houkuttelevammaksi erityisesti nuorten ja tänne muuttoa harkitsevien silmissä.”

Päätös: Maakuntavaltuusto päätti, että esityksen sisältämä ajatus toteutetaan. Nuoret otetaan mukaan Kai­nuun liiton Youtube-kanavan https://www.youtube.com/user/kainuunliitto sisällöntuotantoon, ja Kai­nuun liitto etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita Nuorten Kainuu Suo­mi 100 -kampanjaan. Kiinnostusta kampanjaa kohtaan on tie­dus­tel­tu Kainuun ammattiopistolta, Kainuun Sanomilta ja Kajaanin Nuor­kaup­pa­ka­ma­ril­ta. Myös maakunnallinen nuorisovaltuusto ote­taan mukaan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarkoitus on perustaa Youtubeen Kainuu-kanavalle oma soittolista nuor­ten videoille. Koko satavuotisjuhlavuoden kestävän kampanjan ajan Kainuun liitto nostaa sinne nuorten tekemiä videoita, joissa Kai­nuu tai kainuulaiset esittäytyvät kainutlaatuisella tavalla. Il­moit­tau­tu­mi­nen tapahtuu lähettämällä Kainuun liittoon Youtube -tallenteen osoi­te ja tekijän yhteystiedot.

Vuoden 2017 joulukuussa kampanjan aikana toteutetut videot arvioi jär­jes­tä­jien edustajista koostuva raati. Palkintona on stipendi.

On hyvä myös huomata, että valtakunnallisella Suomi 100-sivustolla on ollut jo pitkään käynnissä Instagram-kampanja. Nuorten Kainuu -vi­deo­kam­pan­jan yhteydessä nuoria kannustetaan osallistumaan myös valtakunnalliseen Instagram-kampanjaan ja käyttämään siellä tun­nis­tet­ta #kainuu.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat