Olet täällä

5.5.2014 - 13:46

Maakuntahallituksen päätöksiä 28.4.2014

Tiedote Kainuun maakuntahallituksen kokouksesta 28.4.2014.

Asia 3: Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Asia 4: Ylä-Kainuun matkailun kehittämishanke

Hakijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK). Mukana hank­kees­sa on 30 matkailuyritystä Suomussalmelta ja Hy­ryn­sal­mel­ta sekä molemmat kunnat. Hankkeen suunniteltu toteutusaika ha­ke­muk­sen mukaan on 1.4.2014 - 30.4.2015 ja ko­ko­nais­kus­tan­nus­ar­vio on 196 900 €, johon haetaan EU/valtion rahoitusta 157 520 €, kun­ta­ra­hoi­tus­ta 31 233 € ja yksityistä rahoitusta 8 147 €.

Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.11.2013/§ 162 myöntänyt ra­hoi­tus­ta Kajaanin kaupunki/Kajaanin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu -lii­ke­lai­tos; Matkailuinvestoinneista enemmän tulosta - Suo­mus- ja Hy­ryn­sal­men matkailun kehittämishankkeelle. Hank­kees­sa on EU/valtion ra­hoi­tus­ta sekä kuntarahoitusta, että yksityistä ra­hoi­tus­ta. Yksityisen ra­hoi­tuk­sen osalta on ilmennyt ongelmia, kos­ka osa mukaan läh­te­neis­tä (antaneet kirjallisen sitoumuksen) yri­tyk­sis­tä ei suostu mak­sa­maan lupaamaansa osuutta. Ohjelmakauden täs­sä vaiheessa on jär­ke­vää ja tarkoituksenmukaista keskeyttää han­ke, jotta saadaan kaik­ki myöntövaltuudet ajallaan käyttöön ja uu­del­leen sidottua.

Hankkeessa aloitettua ja hyvin alkanutta toimintaa on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta jatkaa uudella hankkeella, jossa ei ole mukana niitä yri­tyk­siä, jotka eivät suostuneet maksamaan osuuttaan.

Kilpailu matkailualalla on tiukkaa ja vaatii jatkuvia kehitystoimia. Suo­mus- ja Hyrynsalmella matkailu on tärkeää aluetaloudelle. Vuon­na 2009 Hyrynsalmen välitön matkailutulo (arvonlisäveroton) oli yli 5 mil­joo­naa ja Suomussalmen noin 10 miljoonaa euroa (Kauppila 2011. Kainuun matkailutalous: kuntakohtaista tarkastelua. KAMK).

Suomus- ja Hyrynsalmi ovat pitäneet matkailija määränsä viime vuo­si­na kutakuinkin samalla tasolla, mutta suhteellinen osuus Kainuun mat­kai­li­jois­ta on vähentynyt. Suomussalmella rekisteröityjä ma­joi­tus­vuo­ro­kau­sia on kertynyt vuodessa hieman yli 40 000 (Järviluoma 2012. Kainuun matkailun tilastollinen vuosikirja. KAMK), Hy­ryn­sal­men tarkkaa määrää on vaikeaa tilastoista suoraan tulkita ma­joit­ta­jien vähäisen määrän vuoksi

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

Asia 5: Kainuun kaivososaamisen optimointi ja kehittäminen

Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Ensisijaisten raaka-aineiden rinnalle on nousemassa yhä kasvava tar­ve hyödyntää mineraalien arvoketjussa myös ns. toissijaiset raa­ka-ai­ne­läh­teet, eli kaivannaisjätteet ja sivuvirrat. Asiaan liittyy myös vah­va ympäristönäkökulma: kaivosten tuottama jätemäärä Suo­mes­sa edustaa 59%:a kaikesta tuotetusta jätteestä. Kai­van­nais­teol­li­suu­den jätekuormitusta voidaan vähentää oleellisesti tehostamalla hyö­dyn­tä­mis- ja kierrätysketjuja.

Kaivosalan omaleimaisuus ja vaativuus on myös haaste alueen pie­nil­le toimijoille sekä TKI-osaajille, joilla on pulaa niin henkilö- kuin ta­lou­del­li­sis­ta­kin resursseista ja joiden osaaminen kohdistuu monesti useal­le eri toimialalle. Yhdistämällä osaaminen ja resurssit sekä et­si­mäl­lä yksittäisten mahdollisuuksien rinnalle verkoston lä­pi­lyön­ti­paik­ko­ja optimoidaan aluekehittämisen kautta kohdennettavat re­surs­sit ja saavutetaan suurempi potentiaalinen tuotto sijoitetulle pää­omal­le.

Valmisteluhankkeen tavoitteena on:

  • hitsata yhteen kainuulainen kaivosalan osaamisverkosto ja si­tout­taa toimijat pitkän tähtäimen strategiseen yhteistyöhön
  • aloittaa 1 - 2 hankehakemuksen valmistelu kaivannaisalan jäte-, si­vu­vir­ta-, viestintä ja/tai vastuullisuusteemaoja eteenpäin vieden
  • tarkastella alueiden välisiä ja kansallisia yhteistyömahdollisuuksia ai­em­min mainittujen teemojen ympärillä, sekä ennen kaikkea
  • valmistella Kainuun kaivososaamisen kehittäminen ja optimointi toi­min­ta­oh­jel­ma­suun­ni­tel­ma ja kirjoittaa hankehakemus.

Hankkeen tuloksena on strateginen toimintaohjelma, siihen si­tou­tu­nut osaajaverkosto sekä toimiva alueiden välinen ja kansallinen yh­teis­työ­ver­kos­to. Lisäksi tuloksena 1-2 toimintaohjelman käyn­nis­ty­mis­vai­hees­sa täsmennettävää hankeaihiota.

Hanke ns. lump sum -hanke eli kertakorvaushanke, joka maksetaan tu­lok­sen perusteella yhdellä kertaa. Hankkeen suunniteltu to­teu­tus­ai­ka hakemuksen mukaan on 11.4.-31.10.2014 ja ko­ko­nais­kus­tan­nus­ar­vio on 27 050 €, johon haetaan EU/valtion rahoitusta yhteensä 22 993 €, muu rahoitus on hakijan rahoitusta (kuntarahoitus) yh­teen­sä 4 057 €.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

Asia 6: Sisäinen arvio vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Tämä elinkeinopolitiikka ja hankkeet vastuualueen arviointiraportti on laadittu antamaan käsitys Kainuun liiton rahoittamien hankkeiden etenemisestä vuonna 2013. Hankkeet on raportissa ryhmitelty maakuntaohjelman mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö on arvioinut meneillään olevan hankkeen suurin piirtein vuodenvaihteen 2013/2014 tilanteen mukaisesti. Uudempaa tietoa on lisätty arvioon silloin, kun sitä on ollut käytettävissä. Niistä ylimaakunnallisista hankkeista, joiden rahoitusvastuu on jollakin muulla Itä-Suomen maakuntaliitolla, ei ole tehty arviota yhtä lukuun ottamatta.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankearviointiraportin.

Asia 7: Talousarvion totetuma 1-3/2014

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi toteutuman tiedoksi.

Asia 8: Kainuun Venäjä –strategiaryhmän nimeäminen

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksen ryhmän nimeämisestä. Eila Valtasen vuorotteluvapaan ajan hänen tilallaan toimii vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen.

Asia 9: Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Kainuun liitto asetti nykyisen maakunnan yhteistyöryhmän ko­kouk­ses­saan 13.5.2013. MYR:n asettaminen tuolloin johtui Kainuun hal­lin­to­ko­kei­lun purkautumisesta ja paluusta muiden maakuntien kans­sa yhdenmukaiseen käytäntöön. Maakunnan yhteistyöryhmän toi­mit­tua nykyisessä kokoonpanossaan vasta vuoden on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, että MYR:n kokoonpanoa ei muutettaisi muutoin kuin oh­jel­maa rahoittavien valtionviranomaisten kiintiön osalta. Ainoa vält­tä­mä­tön muutos koskee yhden edustajan nimeämistä Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta, joka on tulevalla ohjelmakaudella Poh­jois-Suo­men suuralueen ns. rakennerahasto-ELY.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon tarkistuksen lisäksi val­mis­te­luun on otettu MYR:n johtosääntö. Sen osalta tehdään uuden alue­ke­hi­tys­lain vaatimat muutokset. Lisäksi Kainuun ELY-keskus on kir­jeel­lään pyytänyt, että Kainuussa ELY-keskuksen neuvottelukunta in­teg­roi­tai­siin maakunnan yhteistyöryhmän toimintaan. Kainuun ELY-kes­kus on osaltaan hyväksynyt po. järjestelyn työ­jär­jes­tyk­ses­sään.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimeää MYR:n kokoonpanon seuraavassa kokouksessa.

Asia 10: Kainuun ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtävät

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun Ely-keskuksen esityksen, että neuvottelukunnan toiminta integroitaisiin osaksi Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa.

Asia 11: BioKos-hankkeen laitehankintapäätös

Biokos-hankkeen ohjausryhmä teki 16.4.2014 hankintapäätöksen jos­sa hankitaan pietarilaiselta yritykseltä kokonaistoimitus Kos­ta­muk­sen lämpölaitokselle. Hankkeen venäläinen partneri Cinto kil­pai­lut­ti laitehankinnan 10.3.-10.4.2014 ja sai kolme tarjousta. Projektin part­ne­ri­yri­tys tekee hankintasopimuksen ko. firman kanssa. Rahaa siir­re­tään hankinnan maksuehtoihin perustuvalla suunnitelmalla. En­sim­mäi­nen siirto on 100 000 EUR. Kainuun liiton hankintasäännön 4 §:n mukaan maakuntahallitus päättää yli 30 000 euron hankinnoista.

Laitehankintojen maksuehdot menevät niin, että tilauksen yh­tey­des­sä maksetaan 30 % kokonaissummasta (610 000 EUR). Toinen osuus 40 % maksetaan kun tietty osuus laitoksesta on tehty ja loput 30 % toimituksen yhteydessä/jälkeen. Syksyn puolella hankeraha lop­puu ja se vaikuttaa Kainuun liiton kassaan, koska vii­meinen han­ke­ra­ha­erä saadaan vuonna 2015 toteutuneita kustannuksia vas­taan.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi laitehankinnan.

Asia 12:Valtuustoaloite: Nuorisotakuu-hankkeen aktiivinen edistäminen Kainuussa

Päätös: Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.

Asia 13: Kainuu-ohjelman luonnos

Päätös: Maakuntahallitus kävi ai­neis­ton ja alustusten pohjalta evästyskeskustelun maa­kun­ta­suunnitelman sisällöstä.

Asia 14:Kainuun maakunnan (Kainuun liiton) liittyminen Kaupunginjohtajien ja maakuntajohtajien yleiskokoukseen (Covenant of Mayors, CoM) ja sen ilmastositoumukseen

Kainuun ilmastostrategiassa Kainuulle on asetettu hiilidioksidin päästövähennystavoitteeksi -25 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Samoin ilmastovisioksi on asetettu: ” Vuonna 2020 Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu, joka kantaa ennakkoluulottomasti ilmastovastuunsa yhdessä koko maakunnan voimin.” Myös parhaillaan lausunnoilla olevassa Kainuu ohjelmassa Kainuu tavoittelee vähähiiliseen biotalouteen siirtymistä ja energiayliomavaraisuutta.

Näihin tavoitteisiin Kainuu pyrkii maakunnassa tehtävän kehittämistyön, mutta myös kansainvälisen yhteistyön ja kehittämisen avulla. Covenant of Mayors -verkostoon liittymällä Kainuu saa kansainvälistä tukea elinkeinopoliittisten sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa toteuttamiseen. Verkostoon liittyminen on tehokas tapa tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä ja tukea Kainuun ilmastostrategian täytäntöönpanoa.

Covenant of Mayors on Euroopan laajuinen kaupunkien ja alueiden verkosto, johon liittyminen on vapaaehtoista. Verkostoon on liittynyt tähän mennessä yli 5600 erikokoista kaupunkia ja aluetta. Suomesta mukana on tällä hetkellä suurimmat kaupunkimme, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu ja Lahti.

Liittyessään CoM-verkostoon alueen tulee asettaa hiilidioksidin päästövähennystavoite, vähintään -20 % vuoteen 2020. Vertailuvuoden saa määritellä itse. Nämä tavoitteet tukevat erinomaisesti Kainuun ilmastostrategiassa ja Kainuu-ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Yleiskokoukseen liittyessä sitoudutaan:

  • ylittämään tavoitteet, jotka EU on asettanut vuodeksi 2020 eli vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 20 prosenttia
  • esittämään vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä kestävyysperiaatteiden mukaista energiankäyttöä koskevan toimintasuunnitelman ja hahmotelman siitä, miten tavoitteisiin on tarkoitus päästä, sekä kartoituksen päästöjen perustasosta
  • esittämään toimintasuunnitelman jättämisen jälkeen vähintään joka toinen vuosi täytäntöönpanoraportin suunnitelman toteutumisesta
  • järjestämään energiapäiviä yhdessä Euroopan komission ja eri sidosryhmien kanssa ja näin mahdollistamaan sen, että kansalaiset voivat hyötyä järkevämmän energiankäytön mahdollisuuksista ja edusta, sekä kertomaan säännöllisesti paikallisille tiedotusvälineille toimintasuunnitelman edistymisestä
  • osallistumaan ja antamaan panoksensa vuosittaiseen EU:n kaupunginjohtajien konferenssiin.

Liittymisen seurauksena mahdollisuudet saada projektirahoitusta esimerkiksi uudesta Horisontti 2020 -ohjelmasta paranevat huomattavasti. Rakennerahastorahoituksen pienentyessä Horisontti 2020 on erittäin tärkeä rahoitusinstrumentti kainuulaisille kehittäjäorganisaatioille ja yrityksille. Horisontti 2020 -ohjelmassa on suunnattu rahoitusta pelkästään CoM-verkostoon kuuluville alueille ja kaupungeille

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi liittymisehdotuksen.

Asia 15: Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaiskatsauksessa käytiin keskustelua erityisesti Kainuun edunajamisen tilanteesta ja ohjelmallisen aluekehittämisen asioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat