Olet täällä

26.8.2014 - 0:00

Tiedote maakuntahallituksen päätöksistä 26.8.2016

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen yhteydessä 26.8.2014.

Asia 3

Paltamon täystyöllisyyshankkeen uudet toimet
 

Hanke hyödyntää Paltamon työvoimahankkeesta saatuja hyviä ko­ke­muk­sia. Mestari-kisälli -mallilla, kouluttamalla ja ohjaamalla kun­tou­tuk­seen se­kä kehittämällä edelleen non-formatiivisia op­pi­mis­muo­to­ja ja op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta. Erityisesti osatyökykyisten ja ikään­ty­vien kun­tou­tus­mah­dol­li­suu­det kartoitetaan työkyvyn ar­vioin­nil­la. 

Työtä kaikille -hank­keen kokemuksen perusteella perustetaan so­si­aa­li­sen luo­to­tuk­sen rahasto, jonka rahoitukseen käytetään kunnan ra­hoi­tus­ta ja yksityistä ra­hoi­tus­ta. Hankkeessa järjestetään talouden hal­lin­nan kou­lu­tu­tus­ta eri­tyi­ses­ti luototusta saaneille. Otetaan käyt­töön eri­tyi­ses­ti nuorten kans­sa Näytön Paikka -nettipalvelu (RAY:n avus­tuk­sel­la kehitetty). Pa­ja­toi­min­ta on perinteisestä pa­ja­toi­min­nas­ta poiketen ly­hyt­kes­tois­ta virtuaalityöpaja tyyppistä toimintaa, yk­si­lö­oh­jauk­sen kes­täes­sä kui­ten­kin pidempään. 

Hankerahoituksesta mak­se­taan Työ­tä kaikille -hank­keen työn­an­ta­ja­vel­vot­tei­ta, jotka tu­le­vat hankkeen päät­ty­mi­sen jäl­keen (esim. TVR:n oma­vas­tuu­mak­sut) ja jat­ko­tut­ki­mus. Hankkeen toi­min­ta perustuu voi­mas­sa­ole­vaan lain­sää­dän­töön ja se toimii työn­ha­ki­joi­den ja avoi­mien työmarkkinoiden tu­ke­na työl­lis­tä­mis­pro­ses­sis­sa ja sovittaessa myös työsuhteen ai­ka­na. Hank­keen tarjoama tuki työn­an­ta­jal­le voi ol­la sosiaalista työn­oh­jauk­sel­lis­ta. 

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut sisältävät THL:n tutkimusrahoitusta 75 000 eu­roa 2015 sekä 2016. Vuokrat si­säl­tä­vät toimisto- ja pa­ja­työs­ken­te­ly­ti­lat. Tu­lo­ra­hoi­tus 30 000 euroa on työpajojen omien tuot­tei­den myyn­tiä.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.4.2014-31.3.2017 ja kokonaiskustannusarvio on 1 025 500 €, jo­hon hae­taan Kainuun kehittämisrahaa 980 000 €. Kainuun ke­hit­tä­mis­ra­ha on Paltamon työllisyyskokeiluun kohdennettua rahoitusta, jo­ka sääs­tyi aikaisemmasta hankkeesta ja sitä ei voi käyttää muu­hun tar­koi­tuk­seen.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi hankkeen.

Asia 4:
Matkailun koulutusohjelma venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville -  ’RestoRus’

 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on valmisteilla venäjää äi­din­kie­le­nään puhuville suunnattu restonomikoulutus. Koulutuksen avulla mat­kai­lu­ala saa osaavaa sekä suomalaisen että venäläisen toi­min­ta­kult­tuu­rin tuntevaa työvoimaa, joka on jo integroitunut alueelle, mut­ta ei tällä hetkellä omaa riittävää suomen- ja englanninkielen, tai mat­kai­lu­osaa­mis­ta.  

Koulutus vaatii hankerahoituksen, koska kielen opiskelu vaatii li­sä­pa­nos­tus­ta. Rahoitusta on tarkoitus hakea ESR-ohjelmasta. Hank­keel­la toteutetaan Kainuun liiton Venäjä-strategian tavoitteita.

Kajaanin ammattikorkeakoulu pyytää Kainuun liittoa mukaan hank­kee­seen kumppaniksi jo hakuvaiheessa. Kumppanuus sisältää suun­nit­te­lu­pro­ses­siin osallistumisen lisäksi osallistumista hankkeen oh­jaus­ryh­mään sekä rahoitukseen. Hankkeeseen on tarkoitus ha­kea kumppaniksi myös Pohjois-Pohjanmaan liittoa, koska mer­kit­tä­vä osa opiskelijoista tulee heidän alueeltaan. 

Koulutus kestää kolme vuotta ja tavoitteena on, että osallistujat suo­rit­ta­vat restonomikoulutuksen. Hankkeen kokonaisbudjetti 380 000 €, josta omarahoituksen osuus on 114 000 €. Kainuun liiton osuu­dek­si on kaavailtu 12 667 €/vuosi (2015-2017) eli yhteensä 38 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Asia 5:
Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi.

Asia 6:
Talousarvion toteutuminen 1-7/2014

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asia 7:
Eron myöntäminen Markku Heikkiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / jäsenen valitseminen

Päätös: Maakuntahallitus esittää asian maakuntavaltuuston päätettäväksi (1.12.)

Asia 8:
Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenten vaihtuminen

Päätös: Maakuntahallitus päätti, että aluekehityslain 24 §:n kohdan 2 tar­koit­ta­man ryhmän jäsenen varajäseneksi nimetään Kainuun ELY-kes­kuk­ses­ta yksikön päällikkö Pekka Knuutinen (johtaja Jaana Kor­ho­sen varahenkilö) ja Vaalan kunnasta vs. hallinto- ja elinkeinojohtaja Anu-Maarit Moilanen (maanviljelijä Har­ri Peltolan varahenkilö).

Asia 9:
Lausunto esityksestä kuntalain kokonaisuudistuksesta

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon. Lausunto lähetetään tiedotusvälineille erillisenä lähetyksenä.

Asia 10:
Pohjois-Suomen strategia

 

Pohjois-Suomi strategian puheenjohtajuudesta ja koordinaatiosta on vas­tan­nut Pohjois-Pohjanmaan liitto. Työryhmässä ovat olleet edus­tet­tui­na maakunnan liittojen viranhaltijat, jotka ovat myös vastanneet asia­kir­jan toteutuksesta ja kirjoittamisesta. Asiakirjan sisällöstä on kes­kus­tel­tu Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa valmistelun aikana ja luonnoksesta on pyydetty kommentit Pohjois-Suomen keskeisiltä toi­mi­joil­ta kesällä 2014.

Pohjois-Suomen strategian valmistelu on jatkunut kom­ment­ti­kier­rok­sel­ta saatujen palautteiden pohjalta. Valmisteluryhmä on pitänyt ko­kouk­sen­sa 12.8.2014 Oulussa. Liitteenä oleva stra­te­gia-asia­kir­ja­eh­do­tus on em. kokouksessa käsitelty.

Pohjois-Suomi strategiassa tunnistetaan kuusi strategista kärkeä. Nii­tä yhdistävä tekijä on elinkeinoelämän kilpailukyvyn pa­ran­ta­mi­nen, osaamisen ja koulutuksen aluevaikuttavuuden tehostaminen se­kä palveluiden toimintaedellytysten kehittäminen. Keskeisessä ase­mas­sa ovat pohjoisen suurhankkeet ja alueen saavutettavuuden edis­tä­mi­nen. Tavoite on synnyttää uusia työpaikkoja ja yri­tys­toi­min­taa tukeutuen vientivetoiseen kasvuun sekä lisäarvon tuottaminen kan­san­ta­lou­teen alueen vahvuuksia hyödyntämällä ja jalostamalla. Eräs keskeinen esitys on myös kansanvaltainen aluehallinto.

Pohjois-Suomi strategia on tarkoitus hyväksyä Pohjois-Suomen neu­vot­te­lu­kun­nan kokouksessa Kajaanissa 27.8.2014. Strategian vies­tin­nän ja esittelyn tueksi koostetaan tiivistelmä keskeisistä asioista neu­vot­te­lu­kun­nan kokoukseen.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan Pohjois-Suomi strategian, joka käsitellään vielä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa 27.8.2014

Asia 11:
Pohjois-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta

 

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal­lin­noin­nis­ta (7/2014, § 11) määrittelee Kestävää kasvua ja työtä – Suomen ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­mas­sa 2014 - 2020 välittävinä viranomaisina toi­mi­vat viranomaiset ja niiden tehtävät. Lain mukaan kaikki Itä- ja Poh­jois-Suo­men maakuntaliitot toimivat ohjelmassa välittävänä vi­ran­omai­se­na. Valtioneuvoston asetuksessa 356/2014 § 20 todetaan työ- ja elinkeinoministeriön siirtävän eräiden ra­ken­ne­ra­has­to­teh­tä­vien hoitamisen sekä teknisen tuen myöntämis- ja mak­sa­mis­pää­tök­set Itä- ja Pohjois-Suomessa koordinoiviin maakunnan liittoihin, joka  Poh­jois-Suo­mes­sa on Lapin liit­to. Em. koordinoivalle liitolle siir­ret­tä­viä tehtäviä ovat: vastata tiedotuksesta ja viestinnästä yleisölle, ha­ki­joil­le, mahdollisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueellaan hal­lin­to­vi­ran­omai­sen viestintästrategian mukaisesti sekä hal­lin­to­vi­ran­omai­sen avustaminen seurantakomiteatyössä ja ohjelman täy­tän­töön­pa­no­ker­to­muk­sen laatimisesta Euroopan komissiolle.

Pohjois-Suomen maakunnan liitot (Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liit­to, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto) ovat yhdessä val­mis­tel­leet sopimuksen, jossa on määritelty sekä kaikkien välittävien vi­ran­omais­ten tehtävät että koordinoivan liiton tehtävät ra­ken­ne­ra­has­to­teh­tä­vien hoitamisessa ja koordinaatiossa. 

Sopimuksessa so­vi­taan teknisen tuen jakamisesta ja siihen so­vel­let­ta­vis­ta ja­ko­lin­jauk­sis­ta ohjelmakaudella 2014 - 2020. TEMin osoit­ta­mas­ta teknisen tuen Pohjois-Suomen summasta 3 492 122 on va­rat­tu koordinaatioon 0,5 htv/v (htv 60 000 €) eli 7*30 000 € = 210 000 €. Liittojen kesken tekninen tuki on jaettu rahoitusraamien suh­tees­sa. Tällöin Kainuun liiton käyttöön sopimuksen mukaan tulee 434 693,83 euroa eli 62 099,12 euroa vuotta kohden.

Ohjelman toteutuksen koor­di­naa­tion tueksi ja maakuntien yh­teis­toi­min­nan järjestämiseksi so­pi­muk­ses­sa sovitaan sekä Poh­jois-Suo­men oman koor­di­naa­tio­työ­ryh­män että Itä- ja Pohjois-Suomen yh­tei­sen koordinaatioryhmän pe­rus­ta­mi­ses­ta sekä niiden tehtävistä ja toi­min­nas­ta. Kainuun liitolla on edustaja näissä ryhmissä. ELY-kes­kuk­si­en edustusta (ml Kainuun ELY) koskeva kohta edelleen ollut kes­kus­te­lun kohteena.

Verrattuna 2007-2013 -ohjelmakauteen TEM ei ole nimittänyt ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man seurantakomiteaan jäseniä kaikista maakunnan lii­tois­ta. Maakunnan liittojen edustus on nimetty vain koordinoivista lii­tois­ta.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi sopimuksen.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat