Olet täällä

25.4.2017 - 10:22

Maakuntahallituksen päätökset 24.4.2017

Päätöksenteko
Kokouksen asialista liitteineen on nähtävissä osoitteessa Kainuun maakuntahallitus päätti ja käsitteli kokouksessaan 24.4.2017 seuraavat asiat:

Kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä osoitteessa http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Maakuntahallitukselle kerrottiin tiedoksi Kainuun liiton lausunnot, taloustoteutuma ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
 

Ympäristöministeriölle on annettu lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sekä asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) muuttamisesta. 

Kuhmon kaupungille on annettu lausunnot Viiksimon ranta-asemakaavan kaavaehdotuksesta sekä Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennuksen kaavaehdotuksesta. 

Valtiovarainministeriölle on annettu lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä. 

Maakuntahallitukselle kerrottiin tiedoksi Kainuun liiton talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen tulopainotteinen toteutuma. 

Lisäksi maakuntajohtaja Pentti Malinen antoi tilannekatsauksen maakuntauudistuksesta.

 

Maakuntauudistuksen valmistelu, väliaikainen valmistelutoimielin

 

Kainuun liiton käynnistämät valmistelut väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi ovat edenneet seuraavasti: 

Poliittisten ryhmien neuvottelukokouksessa 13.3.2017 käydyn keskustelun pohjalta linjattiin Kainuun väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelusta seuraavat asiat: 

Jäsenet

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen voidaan nimetä jäseniksi:

 •  nykyinen valmisteluryhmä, jossa on maakunnallisten avainorganisaatioiden ylin viranhaltijajohto
 •  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus voivat kumpikin nimetä jatkossa yhden edustajansa varajäsenineen
 •  kolme kuntajäsentä varajäsenineen
 •  henkilöstöjärjestöt voivat yhteisesti nimetä valmistelutoimielimen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella osallistuvat kaksi jäsentä varajäsenineen
 •  uudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja voi osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella valmistelutoimielimen kokouksiin
 •  nimeämisehdotuksissa huomioidaan tasa-arvolain säännökset.
   

Aikataulu

Aikataulutavoitteena on, että eri sidosryhmät nimeävät edustuksensa valmistelutoimielimeen 31.5.2017 mennessä. Kainuun maakuntahallitus tulee päättämään kokoonpanosta kokouksessaan 19.6.2017. Asiaa käsitellään myös uudistuksen ohjausryhmän kokouksessa 19.6.2017. 

Ohjausryhmän päätös 

Kokouksessaan 3.4. ohjausryhmä vahvisti päätöksellään 13.3. neuvottelukokouksen mukaisen esityksen väliaikaisen toimielimen kokoonpanoksi.

Tausta

Suunnitellun aikataulun mukaan maakunnat perustetaan po. lain nojalla 1.7.2017. Ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka maakunnan puolesta päätöksiä tekee väliaikainen valmistelutoimielin. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. 

Maakuntahallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Jos toimielintä ei ole asetettu kahden kuukauden kuluessa, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainminis-teriön esityksestä. Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Valitut henkilöt pysyvät virkasuhteessa edellä mainittuihin organisaatioihin.

Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata henkilöstöä avustamaan sen tehtävien hoitamisessa. Henkilöt palkataan maakuntaan virka- tai työsopimussuhteeseen ja heidän työnantajavelvoitteistaan vastaa valmistelutoimielin toimikautensa ajan. Väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2018 ja tehdä muita maakuntaa sitovia sopimuksia siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2019. 

Voimaanpanolain 7 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. 

Tehtävät

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle: 

 1. selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
 2. osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 3. osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 4. osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 5. valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä
 6. päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta
 7. osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
 8. valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

 

Toimivalta

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi: 

 1. nimittää henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhtee-seen siten, että määräaika päättyy viimeistään vuoden kuluttua tä-män lain voimaantulosta;
 2. tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.
   

Valmistelutoimielimen menettelyyn ja muutoksenhakuun valmistelutoimi-elimen päätöksistä sovelletaan maakuntalain säännöksiä. 

Uudistuksen täytäntöönpanoa varten on mahdollista perustaa maakuntiin myös vapaaehtoisia poliittisia seurantaryhmiä. Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmässä päätetty jatkaa poliittista ohjausta väliaikaishallinnon aikana esivalmistelussa vakiintuneella käytännöllä. 

Valtion talousarvioon on kuluvalle vuodelle varattu määräraha maakun-nille väliaikaishallinnon käyttöön. Kyseistä rahoitus ei ole vielä jaettu maakunnittain. Vastaavasti vuodelle 2018 valtiolta tarvitaan maakunta-uudistuksen läpiviemiseen merkittävä lisärahoitus. 

Lisätiedot

Lisätietoja uudistuksen valmistelusta, valtakunnallisesti: www.alueuudistus.fi  ja Kainuussa: www.kainuunliitto.fi/alueuudistus .

Päätös:

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja hyväksyi maakuntauudistuksen ohjausryhmän päätöksen. Kainuun liiton edustajaksi väliaikaiseen toimielimen kokoonpanoon valittiin maakuntajohtaja Pentti Malinen.

 

Maakuntaviraston sijoittumista selvitetään
 

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen työryhmä 1 on selvitystyönsä perusteella esittänyt, että tuleva maakuntavirasto sijoitettaisiin nykyisin Ely-keskuksen käytössä olevaan Kalliokatu 4:ssä sijaitsevaan virastotaloon. Senaatin saneeraussuunnitelmaan perustuen tiloihin sijoitetaan myös viereisen TE-toimiston toiminnot. Maakuntavirastoon jatkossa sijoittuvat noin 200 henkilöä sopisivat ELY-keskuksen saneerattuihin 4 kerroksen tiloihin.

Ohjausryhmä on kokouksessaan 3.4.2017 todennut, että työryhmä 1 jatkaa yhteistyössä soten ja liiton kanssa ELY-keskuksen ja TE-toimiston jo hyväksymän saneeraussuunnitelman selvittämistä siten, että tuleva maakuntavirasto voidaan sijoittaa toimitiloihin. Toimitilojen toiminnallisuus ja terveellisyys sekä tilankäytön tehokkuus ovat perusedellytyksiä.

Päätös:

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi saamansa informaation ja valtuutti liiton viraston valmistelemaan Kainuun liiton osalta maakuntauudistukseen liittyviä toimitila-asioita.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
 

Maakuntahallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalveluiden uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen. Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. Uudistuksessa korostuu politiikkaintegraatio ja yhteensovittaminen, aluekehittäminen tarjoaa strategiat ja kasvupalvelu sisältöjä.

Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi esityksen mukaan maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Uutena menettelynä järjestelmässä on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen keskustelu aluekehittämisestä, tavoitteena yhteinen näkemys kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä.

Esityksen mukaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan tuleviin maakuntiin kasvupalveluksi. Asiakkaan valinnanvapautta esitetään lisättäväksi eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät siirtymäkauden jälkeen kokonaan markkinoille.

Maakuntahallituksen kannanotossa keskeiset huomiot ovat:

 • ehdotetun lain tavoitteet ovat kannatettavia; tulevissa maakunnissa aluekehittäminen on keskeinen tehtävä, joka vahvistuu
 • lakikokonaisuus olisi selkeämpi, jos aluekehittämisjärjestelmä ja sen osa, kasvupalvelut, säädettäisiin erikseen
 • yhteen lakiin kirjoitettuna aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät määritelmät tulee täsmentää: kasvupalvelut tarkoittavat nykyisiä julkisia työvoima-, elinkeino- ja yrityspalveluja
 • maakuntien ja valtion vuotuisen neuvottelumenettelyn roolia tulee vahvistaa, jotta maakunnat voivat tehdä aloitteita valtion talousarviokäsittelyyn
 • kasvupalvelujen tulevassa monituottajamallissa tulee mahdollistaa maakuntien, kuntien ja kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden toimiminen tuottajina
 • lakiluonnoksen mukaisessa mallissa palvelujen ohjausmalli olisi ongelmallinen; maakunnan rooli asiakasohjauksessa on selkeytettävä
 • kaikki rahoituspäätökset sekä pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvat palvelut tulee määritellä maakuntien viranomaistehtäviksi.
   

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon. Huom: Kainuun liiton Uutiskirjeessä on lausuntoa koskeva erillinen tiedote.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia
 

Kainuun maakuntahallitus hyväksyi 22.08.2016 Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian II vaiheen käynnistämisen ja työn toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n. Strategialuonnosta esiteltiin maakuntahallitukselle 19.12.2016 ja 27.02.2017. Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun luonnoksen kehittämiseksi.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa keskitytään maakuntarajat ylittäviin asioihin, joissa Pohjois-Suomen erityispiirteet näkyvät selvimmin. Strategiassa myös määritellään liikenteen ja logistiikan tulevat kehittämislinjaukset sekä tärkeimmät hankekokonaisuudet Pohjois-Suomen näkökulmasta.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työryhmä (Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan liitot, Lapin ja Poh-jois-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Liikennevirasto) pyytää 11.4.2017 valmistuneesta strategia-asiakirjaluonnoksesta maakuntahallituksen lausuntoa.

Asia on esitelty kokousasiakirjoissa erillisliitteessä.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh 044 7100 864 tai sähköpostitse hannu.heikkinen@kainuu.fi

Päätös:

Maakuntahallitus lausuntonaan hyväksyi Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian asiakirjaluonnoksen ja päätti esittää sen sisältöön useita muutoksia.
Huom: Yksityiskohtaisista muutoksista tehdään erillinen muistio

AIKO-rahoitus
 

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi:

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuun liitolle alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen (AIKO-rahoitus) vuodel-le 2016 yht. 206 000 € ja vuodelle 2017 yht. 254 000 €.

Ministeriön päätöksessä on määritelty AIKO hankkeiden valintakriteerit, joita hankkeissa tulee noudattaa:

 • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta (resilienssi)
 • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopaa käynnistymistä
 • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
   

Kainuun liitto on tehnyt yhteensä 14 myönteistä päätöstä, joihin on sidottu AIKO-rahoitusta yhteensä 286 442 €. Lisäksi on tehty 3 kielteistä päätöstä. Hankkeille myönnetyn tuen määrä on pääsääntöisesti ollut alle 30 000 € ja tukiprosentti 80.

Maakuntahallitus antoi kokouksessaan 27.3.2017 maakuntajohtajalle valtuudet myöntää AIKO-rahoitusta Biotalouden uuden innovaation ja tuotteen kiinnittäminen Kainuuseen - hankkeelle 70 000 €. Hankkeelle on tehty rahoituspäätös 5.4.2017, jolla myönnettiin rahoitusta Kainuun Edulle 66 500 € edellä mainitun hankkeen toteuttamiseen,  kuitenkin enintään 80 %.

Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, puh 044 4100 741.

Kainuun maakuntaohjelmaa valmisteleva keskustelu
 

Maakuntaohjelmaprosssissa on edetty aloitusvaiheesta (strategiset kysymykset) analyysivaiheeseen, jossa tarkastellaan lähemmin sekä lyhyen että pidemmän aikavälin kehitysmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Maakuntahallitukselle tuodaan tiedoksi ja arvioitavaksi kaksi keskeistä taloudellisen kehityksen lähiaikojen kehitysnäkymätarkastelua: TEM:n 11.4. julkaisemat alueelliset kehitysnäkymät -raportti sekä alkuvuodesta julkaistu Pk-yritysbarometri.

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys 15 ELY-keskusalueen ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Erillisliitteenä on Kainuuta koskevat kappale po. julkaisusta. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden helmi–maaliskuussa. Viimeisin katsaus on julkaistu 11.4.2017. Julkistustilaisuus pidettiin Kajaanissa ja sen aineisto on saatavissa verkko-osoitteesta: http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat/tilaisuudet

Katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Kyseessä on laadullinen arvio, jos-sa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit. Alueellisten katsausten laatimisessa on monilla alueilla tärkeässä roolissa alueilla toteutetut keskustelupaneelit, joissa osallistujat muodostavat yhteisen näkemyksen alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta sekä työttömyyden määrä ja rakenne.

Kehitysarviot kuvaavat alueen muutoksen suuntaa, ei arvioitavan asiakokonaisuuden tasoa alueella. Kehitysarviot eivät myöskään mahdollista alueiden välistä vertailua, vaan aluetta arvioidaan aina suhteessa alueen nykytilaan tai menneeseen kehitykseen.

Pk-yritysbarometri: Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Kevään 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 761 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Asiasta kerrotaan tarkemmin kokouksen asiakirjojen liitteinä olevissa erillisliitteissä.

Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Heimo Keränen, puh. 410 0741 ja tai sähköpostitse etuni.sukunimi@kainuu.fi.

Päätös:

Maakuntahallitus kävi tausta-aineiston ja esittelyn pohjalta lähetekeskustelun Kainuun tulevaisuuden näkymistä maakuntaohjelman valmistelun pohjaksi. Keskustelussa keskeisiksi teemoiksi nousivat viime vuoden hyvän talouskehityksen ja tulevien näkymien lisäksi seuraavat haasteet: Kainuun positiivista markkinointia (maine) on vahvistettava, ja työvoimapula kaipaa lisätoimenpiteitä samoin kuin työkyvyttömien työnhakijoiden siirtäminen eläkkeelle.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
 

Kokouksen lopuksi maakuntajohtaja ajankohtaiskatsauksessaan kertoi maakuntahallitukselle tiedoksi:

 1. Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksesta 28.3.2017 ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan valmisteluista koskien maakuntien välistä yhteistyötä.
 2. KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsauksesta.
 3. Barentsin aluekomitean ja -neuvoston Altan kokouksen 23.-24.3. tärkeimmistä päätöksistä:Keskeisin asia Kainuun puheenjohtajakauden lopulla on Barentsin aluetoiminnan tulevan ohjelman (2018-2022) valmistelu. Ensimmäinen ohjelmaluonnos on määrä valmistua alueneuvoston Arkangelin kokoukseen lokakuussa 2017. Vimeistään po. luonnokseen tullaan pyytämään kaikilta jäsenalueilta kannanotot.
 4. Seuraavan maakuntahallituksen kokouksen asioiden valmistelu.
 5. Muut ajankohtaiset asiat.
   

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KaiCell Fibers Oy:n osakejärjestelyt
 

KaiCell Fibers Oy:n (KCF) hallitus esittänyt osakkaiden hyväksyttäväksi yhtiön sisäistä osakejärjestelyä, jolla vahvistetaan yhtiön vapaata pääomaa. KCF:n hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari ja hallituksen varajäsen Harri Peltola informoivat maakuntahallitusta esityksen perusteista.

Päätös:

Maakuntahallitus antoi suostumuksensa KaiCell Fibers Oy:n hallituksessa sovittuihin osakejärjestelyihin. Kainuun liiton osto-oikeus tämän järjestelyn kohteena oleviin osakkeisiin raukeaa siinä vaiheessa, kun koko 100 000 euron pääomalaina on toteutunut. Lisäksi maakuntahallitus valtuutti maakuntajohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön osallistumaan KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokoukseen.

Lisätiedot kokouksesta
 

Lisätietoja kokouksesta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, ellei asiakohtaan ole toisin merkitty. Yhteystiedot: pentti.malinen@kainuu.fi, puh. 044 797 0197

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat