Olet täällä

27.1.2015 - 12:44

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR:in) päätökset

Kainuun maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui Kajaanissa 26.1.2015. Alla maakunnan yhteistyöryhmän tekemät päätökset.

VIRALLINEN TIEDOTE PÄÄTÖKSISTÄ

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 26.1.2015

Asia nro 3; Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu – MiKeDeKa

Hakijana on Oulun yliopisto yhteyshenkilönään Jukka Räty. Ra­hoi­tus­ta haetaan Kainuun liitolta ohjelmakauden 2014-2020 rahoista.

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on 2010 Ka­jaa­niin perustettu sopimuspohjainen tutkimus-, kehitys- ja kou­lu­tus­kes­kus. Toiminnassa mukana on n. 100 asiantuntijaa Oulun ja Jy­väs­ky­län yliopistoista, Mittatekniikan Keskuksesta (MIKES/VTT) se­kä Kajaanin ammattikorkeakoulusta. CEMISin tehtävänä on koor­di­noi­da alueella tehtävää tutkimusta sekä markkinoida ja auttaa tut­ki­mus­ideoi­den kaupallistamisessa. CEMISin tavoitteita toteutetaan pää­osin CEMIS-ohjelmien kautta.

CEMIS-Oulu on Oulun yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen mit­ta­us­tek­niikan yksikkö, jossa työskentelee lähes 50 mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista. Yksikkö on suurin CEMIS-toimijoista Kai­nuun alueella tutkimussektorilla.

CEMIS-Oulun tavoitteena on mittaustekniikkaan liittyvän tut­ki­muk­sen ja teknologian kehittäminen, sekä näihin liittyvien palvelujen tar­joa­mi­nen yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatioille yh­teis­ra­hoit­tei­sis­sa hankkeissa ja yksittäisinä toimeksiantoina. Yksikkö te­kee myös läheistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Vuokatin yk­si­kön kanssa urheilun valmennus-, testaus- ja tutkimuspalvelujen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Cemis-Oulu koordinoi tämän hankkeen kautta mittaustekniikan ke­hit­tä­mi­seen, demonstroimiseen ja kaupallistamiseen tähtäävää osuut­ta CEMIS 2015-2016 –ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on hyö­dyn­tää aikaisemmin kehitettyjä teknologioita ja rakentaa niiden poh­jal­ta mittausjärjestelmiä sekä tuottaa tutkimustuloksia ja pal­ve­lu­ja, jotka ovat hyödynnettävissä lyhyellä aikavälillä alueen nykyisissä ja uusissa yrityksissä. Erityisteemana ovat ympäristöasiat kuten vä­hä­hii­li­syys, tuotantolaitosten emissiot sekä vesien monitorointi. Tä­hän kehitetään ja sovelletaan mm. sähkökemiaan ja optiikkaan pe­rus­tu­vaa reaaliaikaista mittaustekniikkaa. Työhön sisältyvät laajat tek­no­lo­gioi­den ja menetelmien testaukset asiakkaiden ap­pli­kaa­tiois­sa.

Hankkeessa painotetaan voimakkaasti myös tutkimustulosten kau­pal­lis­ta­mis­ta ja osaamisen kehittämiseen liittyvää tulosten mark­ki­noin­tia ja viestintää. Keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia yri­tyk­siä alueelle erityisesti  PK- sektorille ja uutta liiketoimintaa sekä kau­pal­lis­taa kehittämistoiminnan tuloksia.

Hankkeella toteutetaan alueen erityisiä tavoitteita ja visioita esim. bio­ta­lou­des­sa ja kaivannaisteollisuudessa sekä ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gian hyödyntämisessä. Näiden päämääränä on tukea paikallista elin­kei­no­elä­mää ja Kainuun vetovoimaisuutta eri aloilla sekä kor­kea­ta­soi­sen tutkimus- ja kehitystoiminnan pysyvyyttä Kainuussa.

Toteutukseen (310 HTKK) osallistuu 20 eri alojen asiantuntijaa, tut­ki­jaa ja teknisen tuen henkilöä.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on 1.1.2015-31.12.2016 ja hankkeessa käytyjen lisäneuvottelujen jäl­keen hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muodostui 2 108 597 € ja TL 2 EAKR/valtiolta haettavan tuen osuudeksi  1 476 018 € (70 %).

Maakunnan yhteistyöryhmän  (MYR) päätös:

Maa­kun­nan yhteistyöryhmä (MYR) puolsi hankkeen ra­hoit­ta­mis­ta. Hanke menee maakuntahallituksen käsittelyyn. Hanke on ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man mukainen ja toteuttaa Kainuun maa­kun­ta­oh­jel­man kohtaa TL 1 Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä.

Asia nro 4; Uudistuva Impilinna

Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos hakee ot­si­kos­sa mainitulle hankkeelle lisärahoitusta ohjelmakauden 2007-2013 rahoituksesta.

Alkuperäinen hanke on ollut käsittelyssä seuraavasti: hanketiimi 30.5.2013; MYR sihteeristö 4.6.2013; rahoitusryhmä 6.6.2013; maa­kun­nan yhteistyöryhmä (MYR) 10.6.2013 ja maakuntahallituksessa 17.6.2013.

Kainuun liitolta haetaan kokonaiskustannusarvion korotusta 125 280 €:lla, johon haetaan EAKR/val­ti­on rahoitusta TL 2 yht. 62 640 €. Toi­nen puoli on kun­ta­ra­hoi­tus­ta.

Perusteluina lisärahoitukselle on ennakoitua suuremmat ra­ken­nuk­sen purkukustannukset ja niistä johtuvat rakentamiskustannukset. Kus­tan­nuk­set ovat ylittyneet merkittävästi tehdyistä selvityksistä (kun­to­ar­vio, rakennushistoriaselvitys) ja tutkimuksista (rakenteiden avaa­mi­sia suunnitteluvaiheessa) huolimatta. Purkuvaiheessa ilmeni odo­tet­tua laajempia kokonaan uusittavia rakenteita ja rakennusosia.

Lisäksi hanketta toteutetaan opiskelijatyönä, joka on hidastanut hank­keen etenemistä ja tästä johtuen tarvitaan hankkeelle jatkoaika.

Lisärahoituksen myötä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi muo­dos­tuu 1 193 400 €, josta EAKR/valtion osuus on 596 700 € ja toi­nen puoli on kuntarahoitusta eli tuen osuus on 50 %. Hankkeen suun­ni­tel­tu toteutusaika sisältäen jatkoajan on 1.6.2013-31.8.2015.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi kustannusarvion ko­ro­tuk­sen 125 280 €:lla ja puolsi hankkeen li­sä­ra­hoit­ta­mis­ta 62 640 €:lla (50 %). Rahoitus otetaan ohjelmakauden 2007-2013 hank­keis­ta sääs­ty­neis­tä myön­tö­val­tuuk­sis­ta.

Asia nro 5; ELY-keskukselle saapuneet yritystukihakemukset

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal­lin­noin­nis­ta 7/2014 § 27 mukaan liikesalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yri­tys­han­ke-esi­tyk­siä ei voida käsitellä yhteistyöryhmässä. Yh­teis­työ­ryh­mä saa ennen päätöksentekoa yhteenvetotiedot saapuneista yri­tys­tu­ki­ha­ke­muk­sis­ta.

Ohjelmakauden 2014-2020 tilanteessa 19.1.2015 yri­tys­tu­ki­ha­ke­muk­sia on tullut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien Kai­nuu­ta yht. 22 kpl ja niissä on haettu rahoitusta yht. 9 508 289 €.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) merkitsi saapuneet yri­tys­tu­ki­ha­ke­muk­set tiedoksi.  

Ja hyväksyi, että saa­pu­neis­ta yritystukihakemuksista laadittava listaus lähetetään säh­kö­pos­til­la tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kuukausittain Kai­nuun liiton toimesta MYR:n jäsenille ja sihteeristölle tiedoksi, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa ja joustavaa eikä yrityksissä suun­ni­tel­lut hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet pitkittyisi.

Lisäksi on MYR:lle tilannekatsaukset kaksi kertaa vuodessa elokuussa ja tammi-/helmikuussa, jossa käydään keskustelut miten yritystukihankkeet ovat edenneet.

Lisäksi sovittiin, että käydään keskustelut MYR:n roolista kesäkuun kokouksessa.

Asia nro 6; Muut asiat/ajankohtaiset asiat

- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 on hyväksytty joulukuussa 2014; esittelee kehittämispäällikkö Juha Määttä ELY-keskuksesta Päätös Leader-ryhmien rahoituksesta tehty

- Karelia ENI CBC -ohjelma 2015-2020, tulee lausuntopyynnöillä maakuntiin helmikuussa; tilannekatsaus tämän hetkisestä tilanteesta. Lopullisesti asia tulee MYR:iin helmikuussa; esittelee maakuntajohtaja Pentti Malinen

- ÄRM-suunnittelun tilannekatsaus; esittelee maakuntajohtaja Pentti Malinen

TEM:n uusi linjaus rakennemuutosten hallintaan

Maakunnan yhteistyöryhmän  (MYR) päätös:

Merkittiin Juha Määtän ja Pentti Malisen antamat tilannekatsaukset tiedoksi.

 
 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat