Olet täällä

15.5.2015 - 14:58

Lausunto Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmasta

Kainuun maakuntahallitus antoi huhtikuussa lausunnon Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmasta.

Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista (7/2014) säädetään maakuntaohjelma asemasta (24§): ”Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista”. Kainuun liiton mielestä Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmaprosessissa on maakuntaohjelma huomioitu hyvin, sillä Kainuun liitto on ollut edustettuna suunnitelman ohjausryhmässä. Lisäksi Kainuun liiton ja Metsähallituksen edustajien kesken on käyty erillinen neuvottelu, jossa sekä maakuntaohjelman että maakuntakaavan yhteyksiä luonnonvarasuunnitteluun ja Metsähallituksen toimintaan Kainuussa on käsitelty. Luonnonvarasuunnitelman laadinta sekä suunnitelmaluonnos tavoitteineen ja toimenpiteineen on esitelty Kainuun SOVA-ryhmässä.

Arvio Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmasta maakuntaohjelman näkökulmasta:  

Kokonaisuutena Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelmaluonnos antaa hyvän kokonaiskuva toimintaympäristön kehityksestä. Samoin se antaa hyvän kokonaiskuva Metsähallituksen moninaisesta toiminnasta Kainuussa.

Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelma on Kainuun alueen kehittämisen näkökulmasta erittäin merkityksellinen suunnitelma. Metsähallituksen toiminnat suoraan vaikuttavat 44 %:ssa Kainuun metsäpinta-alasta, joka on MH:n toiminnan ja suunnittelun kohteena. Metsätalous, matkailu ja virkistystoiminta, tuulivoimahankkeet ja vapaa-ajan rakentaminen ovat Kainuun aluetalouden ja työllisyyden kannalta huomattavan tärkeitä. Kainuun maakuntahallitus näkee tämän vuoksi erittäin tärkeänä, että Kainuun luonnonvarasuunnitelmalla mahdollisimman pitkälle toteutetaan Kainuu ohjelman (maakuntaohjelma) linjauksia. Luonnonvarasuunnitelma on nähtävä maakuntaohjelman tavoin eri toimintoja yhteen sovittavana sekä  alueen ja organisaation kokonaishyötyä optimoivana suunnitelmana.  

Kainuun liitto korostaa, että Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmassa ja sen toteutuksessa tulee mahdollisimman pitkälle pyrkiä erilaisten toimintojen saumattomaan yhteensovittamiseen ja synergioiden hakemiseen. Alueiden moninais- ja rinnakkaiskäytön periaatteet ovat siksi tärkeitä. Metsähallituksen laajat ja yhtenäiset alueet mahdollistavat tällaisen järkevän ja kestävän hyödyntämisen.

Maakunnallisista strategioita käsiteltäessä on kuitenkin tarpeen korostaa selkeämmin Kainuu-ohjelmassa biotaloudelle asetettuja kehittämistavoitteita, joita on edelleen konkretisoitu Kainuun ennakointihankkeessa ja sen tuottamassa biotalouden aluevaikutusten selvityksessä. Kyseinen selvitys ja valmisteilla oleva Kainuun biotalousstrategia nostavat keskeiseksi tavoitteeksi koko Kainuun metsävarantojen mahdollisimman täysimääräisen, kestävään hakkuusuunnitteeseen perustuvan käytön ja jalostusasteen nostamisen.

Kainuun liiton mielestä edellä sanottu lähtökohta tulee kirjata toimintaympäristön kuvaukseen. Metsähallituksen tavoitteita asetettaessa Kainuun hakkuusuunnite tulee olla vähintään luonnoksessa asetettu 1,4milj. m3/v. Lisäksi olisi toivottavaa asettaa tavoite, jonka mukaan Metsähallituksen käytettävissä olevin keinoin edistetään puuraaka-aineen paikallista jalostusasteen nostamista Kainuussa. 

Metsähallituksen toimenpiteillä on erittäin merkittävä alueiden käytöllinen merkitys varsinkin Kehys-Kainuussa. Paikallista aluetaloutta tukevien metsien moninaiskäyttömahdollisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen korostuu kyseisellä alueella, joka on Kainuun taloudellisesti heikoiten kehittyvää aluetta ja sen väestökehitys on maan vaikeimpia.

Metsähallituksen alueiden käytön optimoimiseksi on tarpeen paitsi yhteen sovittaa Metsähallituksen omia toimintoja myös tarkastella niitä osana Kainuun aluerakennetta ja muita toimintoja. Esimerkiksi matkailun ja Metsähallituksen eri toimintojen synergiaa on mahdollista edelleen parantaa. Tähän kysymykseen on mahdollista hakea osin ratkaisuja kuluvana vuonna käynnistyvän maakuntakaavan kokonaisuudistuksen kautta. Kainuun liitto on yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmistelemassa Kainuun matkailun maankäyttöstrategiaa, jonka tavoitteena on yhteen sovittaa matkailuun liittyviä kehittämistarpeita muiden maankäyttötarpeiden kanssa ja näin tukea matkailun suotuisaa kehittymistä alueella. Eri matkailijaryhmien ja erityisesti kansainvälisen matkailun kehittämiseen liittyvien edellytysten luominen tulevat olemaan Kainuussa tulevaisuuden yhteistyökysymyksiä.

Luonnonvarasuunnitelmaluonnoksessa esitetyistä toimenpiteistä maakuntakaavoitukseen ja erityisesti maakuntakaavan tarkistamiseen liittyviä yhteistyöasioita tulevat olemaan mm. Metsähallituksen toteuttamat mittavat luontoarvo-, kulttuuriperintö- ja muinaismuistoinventoinnit sekä ekologiseen verkostoon ja sen kytkeytyneisyyteen liittyvät selvitykset. Kainuun liitto on käynnistämässä ekologisia verkostoja koskevaa maakunnallista selvitystyötä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.  Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä on mahdollista arvioida nykyistä virkistyskäyttö- ja luontomatkailukohteiden verkostoa luonnonvarasuunnitelmassa sekä valmisteilla olevassa matkailun maankäyttöstrategiassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Kainuun liitossa on meneillään tuulivoimamaakuntakaavan valmistelu, jossa Metsähallituksen alueita koskevat suunnitelmat sovitetaan yhteen muiden maakunnallisten tärkeiden alueiden käyttökohteiden kanssa.  Vastaavalla tavalla on tarkoitus kokonaismaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä osoittaa Kainuun turvetuotantoon soveltuvat alueet. Luonnonvarasuunnitelmassa esitetyt turvetuotantoalueita koskevat suunnitteluperiaatteet ovat yhteneväisiä maakuntakaavoituksessa käytettävien periaatteiden kanssa.

Kainuun liitto tukee Metsähallituksen maakauppatoimintaan liittyvää tavoitetta, jonka mukaan maakauppatoiminnalla vastataan paikallisen elinkeinoelämän maatarpeisiin. Yksityismetsänomistuksen rakenteen jakaantuessa yhä pienempiin yksiköihin tulee paikallista yrittäjyyttä ja metsätalouden jatkuvuutta tukevan maakauppatoiminnan merkitys entistä tärkeämmäksi.

Kainuun liitto

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat