Olet täällä

8.4.2020 - 15:57

Kehittämisrahoitusta Kainuun liitosta

" "
4.5.2020 mennessä voi hakea rahoitusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaminen haasteiden ratkaisemiseen. Lisäksi EAKR-rahoitushaku aukeaa 4.5. ja sulkeutuu 4.9.2020

Valtioneuvosto on myöntänyt Kainuun liitolle 215 000 euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, josta on haettavissa hankerahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen, haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Hankkeet voivat kohdentua esimerkiksi kunnille, oppilaitoksille, terveydenhuollolle ja yrityksille aiheutuvien negatiivisten vaikutusten hillintään ja muutosjoustavuuden vahvistamiseen helpottamaan selviytymistä mahdollisista uusista kriiseistä. Määrärahaa voidaan käyttää kriisistä selviämistä edistäviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Rahoitettujen toimien tulee olla Kainuun maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Kainuun liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä eivätkä rahoituksen hakijoina voi olla yritykset.

Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 prosenttia ja hakijalta edellytetään 20 prosentin omarahoitusta. Yksittäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 50 000 euroa. Hakijoiden toivotaan esittävän rahoitettavaksi nopeasti käynnistettäviä toimenpiteitä, jotka helpottavat akuutista kriisistä selviämistä. Hankkeiden tulee olla toteutettuna vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hakemukset tulee jättää Kainuun liittoon viimeistään 4.5.2020 mennessä, jonka jälkeen kaikki määräajassa saapuneet hakemukset arvioidaan ja rahoitettavat hankkeet valitaan. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeineen löytyvät osoitteesta: https://www.kainuunliitto.fi/tehtavat/kehittamisrahoitus/maakunnan-kehittamisraha 

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Yhteystiedot:

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas (jouni.ponnikas@kainuu.fi puh. 040 5740 804)

EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen (heikki.immonen@kainuu.fi puh. 044 7974 273)

 

 

Kainuun liitto käynnistää EAKR-hankkeiden rahoitushaun 4.5.2020. Haku päättyy 4.9.2020.

Kainuun liitossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin.

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka vahvistavat kansainvälisyyden ja uuden innovaatiotoiminnan kautta maakunnan osaamista ja kilpailukykyä. Rahoitusta voidaan myöntää niin ikään hankkeisiin, jotka kohdentuvat koronavirusepidemian aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen, haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen sekä mahdollisiin uusiin markkinahäiriöihin varautumiseen. Kuitenkin myös koronaviruksen vaikutuksiin kohdistuvien hankkeiden tulee olla maakunta- ja rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

-          Tuensaajan tulee esittää hankehakemuksen liitteenä verohallinnolta saatu tai riittävä selvitys siitä, jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi
-          Hakemuksen liitteeksi myös yritysten ja muiden kumppaneiden sopimukset mukana olosta
-          Hankehenkilöstöllä on oltava kirjalliset toimenkuvat, joista käy ilmi hankkeelle tehtävä työ ja palkan suuruus sivukuluineen

Hakemuksia toivotaan lisäksi erityisesti alla oleviin teemoihin:

·         Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen sekä yritysten tuottavuutta, keskinäistä verkostoitumista sekä osaavan työvoiman saatavuutta ja riittävyyttä turvaavat toimenpiteet.
·         Kainuun älykkään erikoistumisen painopisteisiin perustuvien tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien, toimialavetureiden, sekä niihin liittyvien liiketoimintaekosysteemien ja klustereiden kehittäminen niin, että tuotannon jalostusarvo, vienti sekä kiertotalous vahvistuvat, uusia tuotteita ja yrityksiä syntyy ja saadaan teollisia investointeja Kainuuseen.
·         Kainuun älykkääseen erikoistumiseen nojautuvien tutkimus- ja kehitysympäristöjen (tki) kansainvälisyyden lisääminen sekä tki-ympäristöjen kehittäminen aiempaa tehokkaammin tukemaan elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista.
·         Toimenpiteet, jotka edistävät tutkimustulosten kaupallistamista sekä pääsyä kansallisille ja EU-markkinoille.
·         Digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä sekä 4. teollisen vallankumouksen ja digitalisaation hyödyntäminen pk-yritysten tuotantoprosesseissa (esim. prosessien muutokset, uudet sovellukset tai data-analytiikan hyödyntäminen)
·         Koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintä sekä yritysten muutosjoustavuuden vahvistaminen, jotta niiden valmiudet tulevaisuudessa selvitä voimakkaista markkinahäiriöistä paranevat.

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 4.9.2020 mennessä EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi 

Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 70 %.  Hankehakemusten käsittely kestää noin 1-2 kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (tavoitteiden ja toimenpiteiden esittely sekä sitoumukset). Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta ja ne voivat jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka. 

Kainuun liiton EAKR-hankkeiden valintaperusteet, valintaprosessi ja pisteytysjärjestelmä 
https://www.kainuunliitto.fi/EAKR_hankkeiden_valintaperusteet

 

Tarvittaessa hakija voi olla yhteydessä Kainuun liittoon.

Kainuun liiton hankeasiantuntijoiden yhteystiedot:
 

Aluekehitysasiantuntija Eero Vilhu (eero.vilhu@kainuu.fi puh. 044 7100 861)

EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen (heikki.immonen@kainuu.fi puh. 044 7974 273)

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat