Olet täällä

17.12.2019 - 16:10

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 hyväksytty

Ilmakuva Sotkamosta
Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokouksessaan 16.12.2019. Kainuun liitto kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia kaavatyöhön osallistuneita.

Maakuntakaavoituksessa käsitellään koko maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset yhteensovittaen eri maankäyttötarpeet keskenään. Maakuntakaava on ohjeena, kun kunnat laativat alueelleen yleis- ja asemakaavoja tai muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia. Kaava vaikuttaa myös muiden viranomaisten alueidenkäyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 laadinnan tavoitteena on ollut ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Tarkistamisessa on käsitelty alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä, energiansiirtoverkkoa sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. 

Vaihemaakuntakaavan valmistelua on tehty yhteistyössä viranomaisten, Kainuun kaupunkien, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa pääosin olemassa oleviin tietoihin ja erillisselvityksiin perustuen. Vaihemaakuntakaavan laatimisen eri vaiheissa kaava-aineisto on ollut kaksi kertaa julkisesti nähtävillä. Lisäksi on toteutettu ehdotusvaiheen erillinen viranomaisten kuuleminen. Kainuun liitto kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia kaavatyöhön osallistuneita.

Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitettavat uudet kaavaratkaisut voimaan tullessaan kumoavat tai muuttavat osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja. Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 sisältää lisäksi teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Maakuntakaava (kaavakartta) on laadittu mittakaavaan 1:250 000.

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ja kumosi voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset siltä osin kuin vaihemaakuntakaavassa 2030 osoitetaan niihin muutoksia. Maakuntavaltuusto päätti poistaa vaihemaakuntakaavasta Tyynelän kaivostoimintaan tarkoitetun alueen maakuntakaavamerkinnän (ek) Kajaanissa, rajata Niemeläntien ja Salmelan alueen maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia alueita Sotkamossa sekä muuttaa kaavaselostusta kylien osalta. Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen Maakuntavaltuuston päätös hyväksyttyine kaava-asiakirjoineen on saatavilla valtuuston kokouspöytäkirjan valmistumisen jälkeen.

Maakuntavaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaan tultua alkaa seurantavaihe, jonka avulla saadaan tietoa kaavan ajantasaisuudesta, muutostarpeesta sekä mahdollisen uuden kaavoitusprosessin käynnistämisen tarpeellisuudesta. 

Lähtökohdat ja suunnitteluvaiheet

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö astui voimaan vuoden 2000 alusta lukien. Lakiin perustuva Kainuun voimassa oleva, kokonaismaakuntakaavana laadittu Kainuun maakuntakaava 2020 laadittiin vuosien 2000–2007 aikana ja vahvistettiin ympäristöministeriössä huhtikuussa 2009. Kainuuseen on tämän jälkeen laadittu Kainuun 1. vaihemaakuntakaava (2013), Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava (2016) ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava (2017).

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 laatiminen käynnistyi kesäkuussa 2015. Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 laatimisen lähtökohtana on ollut Kainuun voimassa oleva maakuntakaavoitus, lainsäädäntö sekä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten maankäytön intressien yhteensovittaminen. Vaihemaakuntakaavan laatimisen aikana on pidetty kaavaluonnoksen julkinen nähtävillä olo kesällä 2018, lausuntopyynnöt kaavaehdotuksesta pyydettiin kesällä 2019 ja kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo pidettiin loka-marras-kuussa 2019. Kaavan valmistelun yhteydessä pidettiin lisäksi kaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädettyä viranomaisneuvottelua.

Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheisiin ja -aineistoon on mahdollista tutustua tarkemmin Kainuun liiton verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Lisätiedot

Uusimmat