Olet täällä

16.1.2020 - 15:37

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti on julkaistu

Kivivaara-Peuravaara tuulivoimala
Kainuun liitto on koonnut tietoa voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan toteutumisesta seurantaraporttiin.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraporttiin on koottu yhteen tuulivoimaan liittyvää tutkimuksellista tietoa ja Kainuun liiton tekemä selvitys. Selvityksessä arvioidaan avoimen kyselyn ja avainhenkilöhaastatteluiden kautta, miten Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella jo toteutunut maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimaloiden alue Kivivaara-Peuravaara on vaikuttanut ihmisten elinoloihin. Aineisto kerättiin marras-joulukuun aikana vuonna 2019. Haastatteluihin (7 kpl) koottiin Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien toimihenkilöitä ja elinkeinon harjoittaja. Avoimeen kyselyyn vastasi 191 henkilöä, jotka edustivat suurelta osin Kajaania, Hyrynsalmea ja Suomussalmea.

Suhtautuminen tuulivoimaan on Kainuussa pääosin myönteistä

Selvityksen tulosten mukaan 68 prosenttia vastaajista suhtautui tuulivoimaan joko myönteisesti tai neutraalisti. Pääosin myönteistä mielipidettä tuki myös haastatteluista saadut vastaukset. Kyselyssä vajaa kolmannes suhtautui tuulivoimaan kielteisesti.  Suhtautuminen Kainuun alueella myös vaihteli. Esimerkiksi Hyrynsalmella ja Suomussalmella tuulivoimaan suhtauduttiin myönteisemmin kuin Kajaanissa. Jo toteutuneella tuulivoimaloiden alueella on ollut vastaajien mielestä myönteistä vaikutusta eniten kunnan talouteen, infrastruktuuriin ja imagoon. Kielteistä vaikutusta on eniten ollut maisemaan, melutilanteeseen ja virkistyskäyttöön. Selvityksen perusteella havaittavissa on, että Kivivaara-Peuravaara -hanke on saanut vähemmän kritiikkiä verrattuna Kainuun muihin tuulivoimahankkeisiin, jotka eivät ole kuitenkaan vielä valmistuneet.

Tuulivoimakeskustelu on voimakkaasti jakautunut, mikä todetaan niin tieteellisissä artikkeleissa kuin selvityksen vastauksissa. Varsinkin kyselyn avoimissa vastauksissa oli havaittavissa, että tuulivoima herättää paljon tunteita ja mielipiteitä moneen suuntaan. Eniten huolta aiheutti asutuksen sijoittuminen suhteessa tuulivoimaan, mihin toivotaan erityisesti kiinnitettävän huomiota maakuntakaavaa laadittaessa. Myös terveysvaikutukset herättivät mielenkiintoa ja huolta, mutta tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan tuulivoimaloilla ei ole yhteyttä sairauksien esiintymiseen. Yleisesti tuulivoiman lisääminen ei aiheuta vastustusta, jos sen mahdolliset vaikutukset eivät yllä omaan elinympäristöön. Tuulivoiman lisäämiselle on Kainuussa edellytyksiä, mutta haasteena suunnittelussa on sovittaa tuulivoima, asutus, elinkeinot ja luonnonympäristö yhteen sopivalla tavalla.

Valmistuneeseen seurantaraporttiin voi tutustua tarkemmin verkkosivulla:

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan seurantaraportti (pdf)

Kainuun voimassa olevaan tuulivoimamaakuntakaavaan on mahdollista tutustua osoitteessa: https://www.kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaava

Meneillään olevaan Kainuun tuulimaakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla: https://www.kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan_tarkistaminen

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat