Olet täällä

5.9.2017 - 10:06

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokoustiedote 4.9.2017

Kainuun sote- ja maakuntauudistus, ohjausryhmän tiedote
Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan mm. sote- ja maakuntauudistuksen uutta aikataulua, valinnanvapauspilottiin hakeutumista sekä uuden maakunnan talouden ja toiminnan simulointia.

Sipilän hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maa­kun­ta­vaa­lit järjestetään lokakuussa 2018.

Perustuslakivaliokunnan linjausten mukaisesti valinnanvapauslaki valmistellaan uudelleen.

Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset edus­kun­nan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin so­te- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Pe­rus­tus­va­lio­kun­nan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja va­lin­nan­va­paus­lait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Ohjausryhmä toteaa, että Kainuussa on työskenneltävä uudistuksen valmistelussa lykkäämisestä huolimatta aktiivisesti ja päättäväisesti.

Soten valinnanvapauspilotointiin hakeutuminen

Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmä kannatti kesäkuussa Kainuun hakeutumista valinnanvapauspilottiin.

Muuttuneesta lainsäädäntötilanteesta huolimatta valinnanvapauspilotteja on tarkoitus saada käyntiin. Aiemmin esitetyt kriteerit ja aikataulut ovat luonnollisesti muuttumassa. Pilottilinjaukset ovat ministeriössä uudessa valmistelussa.

Ohjausryhmä toteaa, että pilottien sisällön selvitessä Kainuun tulee hakeutua valinnanvapauspilottiin.

 

Talouden ja toiminnan simulointi
 

Uuden maakunnan talouden simulointi toteutetaan val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ohjauksessa syksyllä 2017. Simulointia varten tulee tek­ni­set valmiudet saattaa kuntoon. Talouden simuloinnin aloituskokous on 7.9. Helsingissä.

Kainuun maakuntauudistuksen talouden asiantuntijaryhmä on kokouksessaan 11.4.2017 todennut, et­tä Soten taloushallinto olisi luontevin paikka lähteä rakentamaan maa­kun­nan talouden simulointia.

Maakunnissa simuloidaan maakunnan taloudellista päätöksentekoa ja voimavarojen allokointia, ohjausprosessin ja siihen liittyvien neu­vot­te­lu­jen ja keskustelujen toteuttamista, maakunnan sisäisiä talous- ja ohjausprosesseja, arvioidaan eri toimintojen määrärahatarpeita, ver­ra­taan vuoden 2018 toteutumaa simuloituun rahoitukseen sekä ar­vioi­daan omia sopeuttamistarpeita rahoituksen näkökulmasta.

Ohjausryhmä merkitsi tarkentuvan simulointisuunnitelman si­säl­lön ja aikataulutuksen tietoonsa saatetuksi. Maakunta-yrityksen alus­tan rakentaminen aikataulutetaan huomioon ottaen si­mu­loin­nis­ta saa­ta­va tarkempi ohjeistus. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le tehdään esi­tys siitä, että saatua valtionosuutta voi­daan kohdentaa myö­hem­mäl­le ajanjaksolle kuin 1.7.-30.9.2017.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat