Olet täällä

18.3.2019 - 8:21

Kainuun maakuntakaavan metsätalousvaikutukset arvioitu

Kontiomäen raakapuuterminaali
Kainuun vireillä olevan maakuntakaavan tarkistamisen metsätaloutta rajoittavat vaikutukset arvioitiin vähäisiksi Kainuun liiton toteuttamassa pilottihankkeessa (2017–2019).

Maa- ja metsätalousministeriön ja Kainuun liiton rahoittama Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa -pilottihanke hyödynsi metsätalousvaikutusten arvioinnissa monipuolisesti uusia menetelmiä. Arviointia tehtiin asiantuntijakyselyn, kahden laskentamallin sekä työpajan avulla. Hankkeessa käytettiin Luonnonvarakeskuksen VMIKaaVa-palvelua ja Suomen metsäkeskuksen kehittämiä laskentamalleja. Molemmat laskentamallit antoivat tarkkoja lukuarvoja siitä, kuinka Kainuun maakuntakaava vaikuttaa esimeriksi puuston kantohinta-arvoon, metsämaan pinta-alaan ja puuston runkotilavuuteen. Metsäkeskuksen laskentamallin mukaan Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen rajoittaa vuotuista kestävää hakkuukertymää 0,35 % (20 370 m³) verrattuna nykyiseen potentiaaliin. Luonnonvarakeskuksen VMIKaava-mallinnuksessa tuotiin esille, että maakuntakaavan vaikutukset vaihtelevat kaavan tulkintatavasta riippuen. 

Kyselyn, VMIKaaVa-palvelun ja Metsäkeskuksen laskentamallin mukaan maakuntakaavassa esitetyt informatiiviset muista päätöksistä johtuvat merkinnät (esim. lakiin perustuvat luonnonsuojelualueet) rajoittavat metsätaloutta kaavaa enemmän. Laskentamalleissa ei mallinnettu maakuntakaavan myönteisiä vaikutuksia (mm. raakapuuterminaalien vaikutusta kustannustehokkuuteen). Kuitenkin hankkeen työpajoissa tunnistettiin kaavassa osoitetun infrastruktuurin välilliset myönteiset vaikutukset metsätalouteen. Menetelmiä on tarpeen jatkossa kehittää eteenpäin, jotta vaikutukset voitaisiin arvioida kokonaisuudessaan, eikä vain rajoittavuuden osalta.

Hankkeen aikana yhteistyö viranomaisten ja metsäsektorin toimijoiden kesken syveni ja molemmin puolinen tiedonvaihto lisääntyi. 

Hankkeen loppuraportti löytyy seuraavasta linkistä:

Metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset Kainuun maakuntakaavoituksessa, Loppuraportti (pdf)

Lue lisätietoja hankkeesta seuraavalta verkkosivulta: www.kainuunliitto.fi/metsapilotti

Meneillään olevaan Kainuun maakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Nuorisofoorumi 2020
24.2.2020
Tänä vuonna Kainuun nuorisofoorumi järjestetään Kajaanissa, Lehtikankaan koululla, lauantaina 21.3.2020. Tapahtuman teemana on nuorten hyvinvointi ja osallisuus. Osallistuminen on ilmaista ja...