Olet täällä

22.7.2014 - 9:03

Kainuun kärkialojen suhdannetiedot tukevat Kainuu-ohjelman strategisia valintoja

Raudoitustyötä Talvivaarassa 2008
Maakuntavaltuuston hyväksymä Kainuu -ohjelma sisältää sekä pitkän aikavälin tavoitteet linjaavan maakuntasuunnitelman että kehittämistavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi linjaavan maakuntaohjelman. Tilastokeskuksen Kainuun liitolle tuottamat suhdannetiedot osoittavat, että nämä valinnat ovat oikeaan osuneita, perustuvat maakunnan vahvuuksiin ja niissä on paljon kehittämispotentiaalia.

Viimeaikainen talouden kehitys tukee Kainuu-ohjelman strategisia valintoja

Maakuntavaltuusto on 16.6.2014 hyväksynyt Kainuun liitossa laaditun maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu-ohjelman, joka sisältää sekä pitkän aikavälin tavoitteet linjaavan maakuntasuunnitelman että kehittämistavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi linjaavan maakuntaohjelman. Kainuun maakuntaohjelmassa 2014–2017 maakunnan elinkeinotoiminnan kehittämisen kärjiksi on valittu matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskuksen Kainuun liitolle tuottamat suhdannetiedot osoittavat, että nämä valinnat ovat oikeaan osuneita, perustuvat maakunnan vahvuuksiin ja niissä on paljon kehittämispotentiaalia.

Kärkialojen suhdannetiedot

Kainuun maakunnassa liikevaihto laski vuonna 2013 kaivannaistoiminnassa, energiaklusterissa, elintarvikeklusterissa sekä ICT- ja elektroniikkaklusterissa. Suurin pudotus oli kaivannaistoiminnassa, mihin heijastuivat Talvivaaran vaikeudet. Nousua edellisvuoteen verrattuna kertyi metsä- ja puuklusterissa, metalliklusterissa sekä matkailuklusterissa. Metsä- ja puuklusterin liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia, metalliklusterin ja matkailuklusterin liikevaihdon kasvun jäädessä alle yhden prosentin.

Henkilöstömäärän kehitys vuonna 2013 oli Kainuun maakunnassa suotuisaa kaivannaistoiminnassa, energiaklusterissa ja elintarvikeklusterissa. Henkilöstömäärä kasvoi eniten kaivannaistoiminnassa ja energiaklusterissa. ICT- ja elektroniikkaklusterissa, metsä- ja puuklusterissa, metalliklusterissa sekä matkailuklusterissa henkilöstömäärä väheni. Suurin henkilöstömäärän pudotus, 5 prosenttia, tapahtui ICT- ja elektroniikkaklusterissa.

Elintarvikeklusterin liikevaihto laski vuonna 2013 Kainuun maakunnassa yhteensä 4,2 prosenttia, mutta alan henkilöstömäärä kasvoi 3,1 prosenttia. Pitkän ajan, 10 vuoden, trendikehitys elintarvikeklusterissa Kainuussa on ollut tasainen henkilöstömäärissä. Sen sijaan liikevaihto on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi, vaikka onkin vielä reilusti 2000-luvun alun tason alapuolella.

Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihto supistui 7,6 prosenttia vuonna 2013, mutta henkilöstömäärä kasvoi 9,8 prosenttia. Energiaklusteri on ollut vakaa työllistäjä koko 2000-luvun Kainuussa: henkilöstömäärä on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla. Sen sijaan klusterin liikevaihto on kasvanut selvästi ja saavuttanut huippunsa tämän vuosikymmenen alussa, mistä on tultu jonkin verran alaspäin viimeisten kolmen vuoden aikana.

ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto Kainuussa supistui 3,5 prosenttia vuonna 2013. ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärän kehitys Kainuun maakunnassa on ollut viime vuosina pääosin laskusuuntaista. Liikevaihto on edelleen selvästi 2000-luvun alkua korkeammalla, mutta henkilöstömäärä on selvästi kuluvan vuosituhannen alkua alempana. Henkilöstömäärä väheni vuonna 2013 5,0 prosenttia ja viime vuosi oli jo seitsemäs perättäinen vuosi, jolloin henkilöstön määrä supistui.

Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihdossa ja henkilöstömäärissä ei tapahtunut juuri muutoksia vuoden 2013 aikana. Matkailuklusterin liikevaihto on kasvanut, mutta henkilöstömäärä hieman laskenut, koko 2000-luvun. Monien muiden alojen jyrkät liikevaihdon suhdanneheilahtelut eivät ole matkailuklusterissa näkyneet. Matkailun suotuisat tulevaisuuden näkymät ja säilyminen kehittämisen kärkenä Kainuussa takaavat sen, että liikevaihdon suotuisa kehitys jatkuu ja kääntänee myös henkilöstön määrän kasvuun.

Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihdon kehitys oli laskusuuntainen vuonna 2013 kahden vahvan kasvun vuoden jälkeen, mutta henkilöstömäärässä ei tapahtunut suurta muutosta. Metsä- ja puuklusterin liikevaihto nousi 5,2 prosenttia ja henkilöstömäärä laski 2,8 prosenttia vuonna 2013.

Kaivannaistoiminnan liikevaihdon nouseva trendikehitys Kainuussa on jatkunut koko 2000-luvun vuoteen 2011 asti. Liikevaihto hiipui vuonna 2012. Pudotus oli erityisen jyrkkä vuoden 2012 lopulla Talvivaara oy:n joutuessa ajamaan alas tuotantoaan prosessien hallintaongelmien vuoksi. Vuonna 2013 alan liikevaihto supistui 32,2 prosenttia, mutta henkilöstömäärä nousi 10,9 prosenttia.

Talvivaaran viimeaikaisen kehityksen ja UPM:n muutaman vuoden takaisen tehtaan sulkemisen vaikutukset Kainuun aluetalouteen tuovat hyvin kärjistetysti esille sen, miten voimakkaasti pieneen maakuntaan vaikuttavat yksittäiset isot yritykset. Kainuun uudessa maakuntaohjelmassa tämä on otettu huomioon niin, että alueelle tavoitellaan kyllä isoja toimijoita, mutta samalla turvataan elinkeinotoiminnan moninaisuus kehittämällä pk-yritysten syntyä, toimintaa ja kasvua.

Kainuun metsä- ja puuklusterin kehityksen vertaaminen Kainuun puuvarantoihin, metsien kasvuun sekä hakkuumääriin ja hakkuupotentiaaliin alleviivaa puun uusien käyttömuotojen löytämisen tärkeyttä. Paperiteollisuuden loppuminen on vähentänyt metsien hakkuita ja jalostusta Kainuussa ja lisännyt käyttämätöntä hakkuupotentiaalia.  Biotalouden nostaminen yhdeksi maakuntaohjelman kehittämisen kärjeksi auttaa löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat metsien hakkuumäärien lisäämisen ja hakatun puun jalostamisen uusilla tavoilla Kainuussa.

Suhdannekatsauksen tausta

Aluekehityslainsäädännön perusteella maakuntien liitot, Kainuussa Kainuun liitto, toimivat aluekehitysviranomaisina, joiden tehtävänä on mm. aluekehitysohjelmien valmistelu, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta. Kainuussa maakunnallista kehittämistä ohjaa alkukesällä 2014 hyväksytty Kainuu ohjelma / Maakuntaohjelma 2014–2017 (ks. http://kuiskintaa.fi/kainuu-ohjelma/ ).

Kehityksen seurantaa varten Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus, Kainuun Etu Oy, Kajaanin yliopistokeskus, Kajaani kaupunki ja Sotkamon kunta ovat yhdessä tilanneet Tilastokeskukselta edellisen maakuntaohjelman (2009 – 2014) kärkialojen liikevaihdon ja henkilöstön suhdannetiedot sekä liikevaihto- ja henkilöstötiedot Kainuun kuntien alueelta. Jatkossa seurantatiedot päivitetään kuvaamaan uuden maakuntaohjelman kärkialoja, jotka ovat toki osittain samoja kuin edellisessäkin maakuntaohjelmassa. Nyt valmistuneet uusimmat tiedot ovat vuoden 2014 toukokuulta.

Lisätietoja

Suhdannetietoihin voit perehtyä tarkemmin Kainuun liiton ylläpitämällä Kainuun ennakointisivustolla osoitteessa www.kuiskintaa.fi. Sivusto kokoaa tilastotietoa, julkaisuja ja artikkelikirjoituksia maakunnan tulevaisuudesta.

Voit myös kysyä lisää Kainuun liitosta, kysymyksiisi vastaavat ennakoinnin vastuuhenkilö, aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas ja aluekehitysjohtaja Heimo Keränen.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat